за заемане на академична длъжност

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство 08.09.2017

Конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, Професионално направление 6.1 Растениевъдство, Научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения 10.05.2017

Конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност 04.01.05. „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2016/2017 г.

Конкурс за главен асистент през учебната 2016