Научни трудове Том 3, Книга 2 – 2014

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ

BREEDING AND GENETICS RESEARCH ON FIELD CROPS

Редакционна колегия   Editorial board

Екологична изменчивост на качеството на зърното при двуреден ечемик

Милка Димитрова – Донева, Дарина Вълчева, Галина Михова, Боряна Дюлгерова, Драгомир Вълчев

Ecological variability in grain quality of two-row barley 

Milka Dimitrova – Doneva, Darina Valcheva, Galina Mihova, Boryana Dyulgerova, Dragomir Valchev

9-17
Характеристика на селекционни линии и сортове овес по пластичност и стабилност на добива

Тодорка Савова, Боряна Дюлгерова, Галина Панайотова

Characteristics of breeding lines and varieties of oat by plasticity and stability of yield.

Todorka Savova, Boryana Dyulgerova, Galina Panayatova

19 – 24
Болести при зърнените култури в биологично земеделие (обзор)

Тошка Попова

Diseases of cereal crops in organic farming (overview)

Toshka Popova

25 – 30
Биологични и стопански характеристика на популации кориандър

Николай Дюлгеров, Боряна Дюлгерова

Biological and agronomical characteristic of coriander populations

Nykolay Dyulgerov, Boryana Dyulgerova

31 – 37
Устойчивост на сортове и линии двуреден ечемик към стресови фактори

Наталија Маркова Руждиќ, Драгомир Вълчев, Дарина Вълчева

Barley genotypes resistant to stress factors

Natalija Markova Ruzdik, Dragomir Vulchev, Darina Vulcheva

39 – 46
Проучване върху сухоустойчивостта на пролетни сортове ечемик

Николай Нейков

Study on drought resistance of spring barley varieties

Nikolay Neykov

47 – 51
Сравнение на измененията в резултат на експериментален мутагенезис и на сомаклоналното вариране при сортове зимен ечемик

Боряна Дюлгерова

A comparison of changes result from induced mutagenesis and somaclonal variation of winter barley varieties

Boryana Dyulgerova

53 – 60
Продуктивност на класа при генотипове пролетен многореден ечемик

Боряна Дюлгерова, Николай Дюлгеров

Spike productivity of spring six-row barley

Boryana Dyulgerova, Nikolay Dyulgerov

61 – 67
Биологични и стопански качества на перспективни образци пролетен ечемик от Европейско-Сибирски генетичен център

Николай Нейков

Biological and economical qualities in perspective accessions spring barley from European-Siberian genetic center

Nikolay Neykov

69 – 80
Изследване на качествени показатели в селекционни линии твърда пшеница 

Красимира Танева, Рангел Драгов, Иванка Петрова, Виолета Божанова

Study of quality parameters in durum wheat breeding lines

Krasimira Taneva, Rangel Dragov, Ivanka Petrova, Violeta Bozhanova

81 – 91
Влияние на торенето, посевната норма и срока на сеитба върху добива на зърно и добива на семена в семепроизводни посеви на пивоварен ечемик сорт Поток

Богдан Бончев, Дарина Вълчева, Милка Димитрова – Донева, Боряна Дюлгерова

Effect of fertilization, sowing rate and sowing time on grain and seed yield in seed production crops of malting barley variety Potok

Bogdan Bonchev., Darina Valcheva, Milka Dimitrova-Doneva, Boryana Dyulgerova

93 – 103
Наследяване на признаци характеризиращи корена и продуктивността на класа в диалелна кръстоска от твърда пшеница

Виолета Божанова, Дечко Дечев

Heritability of traits related to root and productivity of spike  in diallel crossing of durum wheat

Violeta Bozhanova, Dechev Dechko

105 – 114
Проучване на устойчивостта на диви и културни видове от сем. Житни спрямо кафява ръжда (Puccinia recondita f.sp.tritici) и брашнеста мана (Erisiphe graminis).

Спасимира Недялкова, Златина Ур, Виолета Божанова, Петър Чавдаров

Investigation of resistance in wild and cultivated species of fam. Gramineae to leaf rust (Puccinia recondita f.sp.tritici) and powdery mildew(Erisiphe graminis)

Spasimira Nedjalkova, Zlatina Uhr, Violeta Bozhanova, Petar Chavdarov

115 – 123
Стопанска характеристика на нови сортове зимен двуреден ечемик създадени в Добруджански земеделски институт

Галина Михова, Албена Иванова, Соня Донева, Татяна Петрова

Economic characterization of new winter two-row cultivars developed at Dobrudzha agricultural institute.

Galina Mihova, Albena Ivanova, Sonia Doneva, Tatyana Petrova

125 – 134
Генетично разнообразие и състав на високомолекулните глутенини в синтетични пшеници

Соня Донева, Дияна Йорданова, Надя Даскалова, Пенко Спецов

Genetic diversity and composition of high molecular weight glutenins in synthetic wheats

Sonia Doneva, Diana Yordanova, Nadia Daskalova, Penko Spetsov

135 – 142
АГРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ

AGRONOMIC RESEARCH FOR SUSTAINABLE PRODUCTION OF FIELD CROPS

Проучване динамиката на разпространение на брашнестата мана по пшеницата през периода 2010-2012

Йорданка Станоева, Илия Илиев

Investigation on the distribution dynamics of powdery mildew in wheat during 2010-2012

Yordanka Stanoeva, Iliya Iliev

143 – 152
Влияние на климатичните условия на Горнотракийската низина върху продуктивни възможности на сортове пивоварен ечемик

Ана Самодова

Influence of the meteorological conditions of the Upper Thracian Plain on the productive capacity of barley

Ana Samodova

153 – 158
Влияние на някои почвени хербициди върху растежа и развитието на бял трън (Silybum marianum L.)

Десислава Ангелова, Васил Базитов

Effect of some soil herbicides on growth and development of milk thistle (Silybum marianum L.)

Desislava Angelova, Vasil Bazitov

159 – 164
Ефект на комплексни суспензионни торове Лактофол и биостимулатора Амалгерол премиум върху химическия състав на зърното от соя (Glycine max (L.) Merr.) в условията на Добруджа

Генчо Милев, Маргарита Нанкова, Росица Тодорова

Effect of complex suspension foliar fertilizers Lactofol and biostimulator Amalgerol premium on the chemical composition of soybean (Glycine max (L.) Merr.) under the conditions of Dobrudzha region

Gencho Milev, Мargarita Nankova, Rositsa Todorova

165 – 177
Плевели при памука и борба с тях (обзор)

Теодора Баракова

Weeds in cotton and weed control (review)

Teodora Barakova

179 – 186
Влияние на биодинамичният препарат BD507 върху студоустойчивостта на ечемика

Василина Манева, Драгомир Вълчев

Influence of biodynamic preparation BD507 on cold resistance of barley

Vasilina Maneva, Dragomir Valchev

187 – 192
Технологични изисквания при отглеждане на ръж

Веселина Стоянова

Technological requirements for growing rye

Veselina Stoyanova

193 – 204
Оптимизиране нормите на торене на ечемик и слънчоглед в зависимост от пространственото вариране на азот, фосфор и калий при прецизно земеделие

Марина Стоянова, Веселин Кутев

Optimized fertilizer rates of barley and sunflower depending on spatial variability of available nitrogen, phosphorus and potassium for the implementation of precision farming

Marina Stoyanov, Veselin Koutev

205 – 211
Влияние на формата на калиевия тор върху вегетативните прояви на картофите

Нешо Нешев, Иван Манолов

Influence of potassium fertilizer source on vegetative parameters of potatoes

Nesho Neshev, Ivan Manolov

213 – 218
Влияние на азотното торене върху физиологичния показател листна площ и фотосинтетичния потенциал на сортове твърда пшеница
Надежда Семкова, Иван СалджиевInfluence of nitrogen fertilization over leaf area indicator and photosynthetical potential of durum wheat varieties
Nadezhda Semkova, Ivan Saldzhiev
219 – 225
Формиране на биологичния добив под влияние на азотното торене при сортове твърда пшеница
Надежда СемковаFormation of biological yield under the influence of nitrogen fertilization of durum wheat varieties
Nadezhda Semkova
227 – 232