Защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията”

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра  (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Николай Христов Дюлгеров, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по земеделие -Карнобат.

Рецензии:

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева

Становища:

3. Проф. д-р Марина Бинева Граматикова
4. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
5. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.01.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат, ул. Индустриална 1.