Конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, научна специалност „Агрохимия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 8.09.2017 г.