Конкурс за академичната длъжност доцент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност 04.01.05. „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.3 от 10.01.2017 г.