Регистрирани участници в конференции

година
Направление
Автори
Заглавие
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Непонятные
2017
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Мария Петрова, София Петрова, Николая Велчева
Генетично разнообразие при местни фуражни видове, съхранени в Националната генбанка
2017
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Мария Петрова, Николая Велчева, София Петрова
Статус на Националната колекция от фуражни култури на ИРГР Садово
2019
Селекционно-генетични изследвания при преживни животни
Непонятные
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Голубые
2017
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Георги Райков, Николай Ценов
Анализ върху елементи на продуктивност и добива зърно при зимна обикновена пшеница
2017
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Н. ЦЕНОВ, Г. РАЙКОВ, Т. ГУБАТОВ
Сравнение на основни методи за оценка на нивото и стабилността на добива зърно при зимната пшеница
2017
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Росица Чолакова-Бимбалова, Андон Василев
Влияние на листен тор и на неговите компоненти върху толерантността на млади царевични растения изпитали ниски температури
2017
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ И РАСТЕЖНИЯ РЕГУЛАТОР АМАЛГЕРОЛ ВЪРХУ ДОБИВА НА ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
2017
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Богдан Бончев
Влияние на торенето, посевната норма и срока на сеитба върху добива на зърно и добива на семена в семепроизводни посеви на пивоварен ечемик сорт Обзор
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Галина Михова
ЯСПИС – НОВ СОРТ ЗИМЕН ДВУРЕДЕН ЕЧЕМИК
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Galina Mihowa
СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗИМЕН ЕЧЕМИК СОРТ АХАТ
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Митка Тодорова, Танко Колев
Влияние на органо-минерални продукти върху добива на твърдата пшеница
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Душко Неделковски, Иванка Семерджиева, Венелин Ройчев, Тодорка Мокрева
СРАВНИТЕЛНИ АНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКЗОКАРПА НА ПЛОДА ОТ ЛОЗОВИЯ СОРТ ВРАНЕЦ ОТГЛЕЖДАН НА ТЕРЕНИ С РАЗЛИЧНА НАДМОРСКАТА ВИСОЧИНА
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Богдан Бончев, Дарина Вълчева
Идентифициране на сортове ечемик чрез електрофореза и контрол на сортовата чистота
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Дарина Вълчева
Идентифициране на сортове ечемик чрез електрофореза и контрол върху сортовата чистота
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Богдан Бончев, Дарина Вълчева
Влияние на условията на отглеждане върху посевните качества на семената от ечемик в семепроизводни посеви на сорт Поток
2016
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Драгомир Вълчев, Дарина Вълчева
Венера - нов български сорт пролетен ечемик
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Д. Атанасова, В. Манева
Влияние на сроковете на сеитба върху продуктивността и фитосанитарното състояние на зимен ечемик Емон и Лардея
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Д. Атанасова, В. Манева
Влияние на сроковете на сеитба върху фитосанитарното състояние и добива от фуражен ечемик в биологично земеделие
2016
--Избор направление--
Неделчева, Т., В., Манева
Инвитро тестване влиянието на фунгициди върху Pyrenophora teres
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Стоянова, В., Б., Зарков
Агроклиматични условия за района на Карнобат (2000 - 2015 г.)
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Манева, В., Д., Атанасова
Влияние на сидерацията върху фитосанитарното състояние, добива и биохимичните показатели на овес, отглеждан в биодинамично земеделие
2016
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Манева, В., Д., Атанасова
Възможности за прилагане на сидерация в биодинамично земеделие при ечемик
2016
Селекционно-генетични изследвания при преживни животни
Маргарит Илиев
Характеристика на продуктивността на тънкорунни овце от Институт по земеделие-Карнобат
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Силвия Василева
Оценка на сухоустойчивостта и адаптивния потенциал на образци пивоварин ечемик
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Нели Грозева, Галя Панайотова, Мария Герджикова, Мима Тодорова
Възможности за еx-situ опазване на българския ендемит Betonica bulgarica Degen. & Neic.
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Gergana Desheva
EX-SITU CONSERVATION OF PGR IN THE NATIONAL SEED GENEBANK OF BULGARIA- PAST, PRESENT AND FUTURE
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Илия Илиев
Moisture Dependant Physical Properties of Organic Sunflower Seeds cv. Favorit
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Радослав Чипилски, Златина Ур
Проучване на перспективни линии обикновена зимна пшеница по косвени физиологични методи
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Tatyana Todorova, Emil Penchev, Necho Nankov, Gencho Milev
Structure and biological productivity commen winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under organic farming. II.Investigationon the effect of the factor weedinfestation
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Tatyana Todorova, Emil Penchev, Necho Nankov, Gencho Milev
Structure and biological productivity of common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under organic farming. I. Influence of stress abiotic factors.
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Албена Пенчева
Групиране на местни образци царевица по морфологични и стопански качества
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Василина Манева, Иванка Семерджиева, Дина Атанасова
Фитосанитарно състояние, анатомо-морфология и добив от лимец отглеждан в конвенционално, биологично и биодинамично земеделие
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Василина Манева, Дина Атанасова, Младен Найденов, Звездомир Желев, Тошка Попова
Фитосанитарен мониторинг, състояние на почвата и растенията от лимец и пшеница в конвенционално, биологично и биодинамично земеделие
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Божидар Кьосев, Гергана Дешева
МОРФОЛОГИЧНА И СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗЦИ ДВУЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОЛЕКЦИЯ
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Веселина Стоянова
Възможности за отглеждане на ръж в биологично земеделие
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Дина Атанасова, Василина Манева, Таня Неделчева, Веселина Стоянова
Влияние на сроковете на сеитба върху фитосанитарното състояние и добива от ръж и тритикале в биологично земеделие
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Дина Атанасова, Василина Манева, Таня Неделчева
Влияние на сроковете на сеитба върху фитосанитарното състояние и добива от пшеница в биологично земеделие
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Sanja Кostadinovic Velickovska, Ilija Karov, Biljana Kovacevic
1. Quality evaluation of cold-pressed edible oil from the seeds of gojy berry (wolfberry) “Lycium barbarum”
2015
Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури
Таня Неделчева
Мрежовидни петна при зърнено-житните култури – симптоми, биология, значение и борба
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Радослав Чипилски, Евгения Вълчинова, Флавия Риза, Надежда Антонова
ИЗСЛЕДВАНЕ СТУДОУСТОЙЧИВОСТТА НА ЧУЖДИ ОБРАЗЦИ РЪЖ (SECALE CEREALE L.)
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Евгения Вълчинова, Николая Велчева
Агробиологично проучване на образци голозърнест овес (Avena nuda L.) от колекцията на ИРГР Садово
2015
Селекционно-генетични изследвания при полски култури
Свилена Тошева, Гергана Дешева, Петър Чавдаров
ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА СЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ОРИЗ