ЮБИЛЕЙНА 90г КОНФЕРЕНЦИЯ 2015

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

 

П О К А Н А

 Юбилейна научна конференция с международно участие

90 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

„Устойчиво развитие на земеделието – приоритет на съвременната аграрна наука“

3-4 юни 2015 година, Карнобат

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

Организационен комитет

Почетен председател:

проф. д-р Христо Бозуков

/Председател на ССА/

Председател:

проф. д-р Драгомир Вълчев

/Директор на ИЗ-Карнобат/

Членове:

доц. д-р Тодорка Савова

доц. д-р Дина Атанасова

доц. д-р Дарина Вълчева

доц. д-р Милка Димитрова-Донева

доц. д-р Василина Манева

доц. д-р Маргарит Илиев

Научен секретар на конференцията:

гл.ас. д-р Боряна Дюлгерова

Технически сътрудници:

ас. Дарина Димова

ас. Маргарита Гочева

ас. Тошка Попова

ас. Николай Дюлгеров

ас. Марина Стоянова

ас. Ивелина Вълчева

ас. Веселин Тодоров

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Селекционно-генетични изследвания при полски култури.
  2. Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури.
  3. Състояние и перспективи за развитието на овцевъдството.

ПРОГРАМА

3 юни 2015

10.00 – 12.30 – Тържествено честване 90 години Институт по земеделие – Карнобат – в залата на Институт по земеделие – Карнобат

12.30 – 14.00 – Обяд

14.00 – 14.30 – Регистрация на участниците в конференцията

14.30 – 16.30 – Доклади

16.30 – 17.00 – Обсъжданене на докладите

17.00 – 17.30 – Пастерна сесия

17.30 – 18.00 – Обсъждане на постерите

19.00  – Официална вечеря

4 юни 2015

09.00-11.00 – Посещение на опитните полета на Институт по земеделие – Карнобат

11.00     – Отпътуване на участниците

Условия за участие:

  • Заявки за участие в конференцията се подават до 30 април 2015 година ОНЛАЙН ТУК
  • Такса правоучастие

– Български участници – 100 лв.;

– Български докторанти – 50 лв.;

– Чуждестранни участници – 100 евро;

– Чуждестранни докторанти – 50 евро;

Таксите правоучастие се приемат в деня на конференцията при регистрацията.

  • Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на мултимедийните презентации трябва да бъде представен на английски език, а устното представяне – по избор на автора на български или на английски език.
  • Публикуване в пълен текст: Научните докладите ще бъдат отпечатани в списание Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат. Подготвените текстове, в съответствие с изискванията на списанието Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, се изпращат в MS Word в срок до 1 месец след приключване на конференцията на е-mail: iz_karnobat@abv.bg; гл.ас. д-р Б. Дюлгерова – тел. 0882043216.

 ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ