Предстои публична защита на дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Селекционно-генетични и физиологични проучвания върху продуктивността на пролетния ечемик”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Маргарита Гочева Колева, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, Институт по земеделие – Карнобат.

Рецензии:

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева

Становища:

3. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
4. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова
5. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат.

Конкурс за академична длъжност главен асистент

Конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – повече в раздел Процедури за заемане на Академични длъжности.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика чрез създаване на генотипове устойчиви на кафява праховита главня (Ustilago nuda (Jensen) Rostrup)” 27 март 2019. Повече в секция Процедури.

ННП „Млади учени и постдокторанти”

ОБЯВА

Младите учени от Институт по земеделие – Карнобат, желаещи да се включат в ННП „Млади учени и постдокторанти” трябва да подадат следните документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо
  3. Копие от диплома за ОКС „Магистър”.
  4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка).
  5. Списък на проекти
  6. Списък на доклади и постери
  7. Очаквани резултати

Документи се подават в деловодството на Институт по земеделие – Карнобат от 02.01.2019 г. до 12.01.2019 г.

Конкурс за прием на докторанти 2018/2019 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. Продължете да четете Конкурс за прием на докторанти 2018/2019 г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Със Заповед № 67/08. 11. 2017 г.

Институтът по земеделие – Карнобат

О Б Я В Я В А:

Нов публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост за срок от 10 години, а именно:

  1. Овчарник с площ 420 кв. м., масивен, на 1 етаж, находящ се в землището на с. Деветак, община Карнобат, м. “Роксенова могила”, имот № 000043 по КВС, актуван с АПДС № 3180/2004 г. като имотът се ползва по предназначение, с базисна месечна наемна цена 139,00 /сто тридесет и девет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.

Търгът ще се проведе на 13. 12. 2017 г. от 10:00 часа в малката зала на Института по земеделие – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, бл. 2, ет. 2.

Тръжна документация може да се получи от деловодството на Института или от интернет страницата: www.iz-karnobat.com.

Краен срок за внасяне на депозит и приемане на заявления за участие в търга 12. 12. 2017 г., 16:00 часа.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа, след съгласуване с представител на Института.

Допълнителна информация на телефон 0559/25847 или 0895/610057 – Станимира Атанасова, р-л отдел „АСО”.

ПРИЛОЖЕНА:

тръжна документация

 

Конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, научна специалност „Агрохимия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 8.09.2017 г.

Конкурс за прием на докторанти 2017/2018 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2017/2018 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017 г.