Конкурс за прием на докторанти 2016/2017 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение, за учебната 2016/2017 г.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 60 от 02.08.2016 г.

СОРТОВА ЛИСТА ЗА 2016

Очаквани категории семена от ечемик, пшеница и овес по сортове през 2016 година

 

 

РЕКОЛТНА 2015 г.

 

РЕКОЛТНА 2016 г.
СОРТ КАТЕГОРИЯ СОРТ КАТЕГОРИЯ
ЕЧЕМИК – ФУРАЖЕН
Веслец Б Веслец Б
Веслец С1 Веслец С1
ИЗ Бори Б Ахелой 2 Б
    Божин Б
ЕЧЕМИК – ПИВОВАРЕН
Емон Б Емон Б
Емон С1 Одисей Б
Обзор С1 Сайра Б
Лардея С1    
Кубер Б    
Бул Перун С1    
Орфей Б    
       
       
ПШЕНИЦА
Миряна Б Миряна Б
Миряна С1 Миряна С1
ОВЕС
    Кехлибар С1