Агротехника

Секция “Агротехника на полските култури”

 

доц. д-р Дина Атанасова – ръководител секция

доц. д-р Василина Манева

ас. Марина Стоянова

кандидат ас. Веселина Стоянова

експерт Таня Янчева Неделчева

В съответствие с изискванията на съвременното земеделие и перспективите за бъдещо развитие, научноизследователската работа в секцията се води в няколко направления:

  • Оптимизиране на изследванията за разработване на съвременни звена от технологии за отглеждане на полски, технически и фуражни култури за устойчиво производство на земеделска продукция и опазване на околната среда при условията на променяща се климатична обстановка.
  • Адаптиране на най-новите постижения на световната земеделска практика към почвено-климатичните и производствени условия на Югоизточна България.
  • Разработване основите за биологичното производство на растениевъдна земеделска продукция при условията на Югоизточна България.
  • Биодинамично отглеждане на зърнено-житни култури. Принципи и технология.