Лабораторен комплекс

Научно-изследователската дейност се подпомага от 8 лаборатории. В тях работят добре квалифицирани специалисти с висше и средно специално образование.

  1. Лаборатория по биохимия – извършват се анализи за определяне химичния състав на зърно и биомаса на изследваните култури.
  2. Агрохимична лаборатория – получава се информация за запасеността на почвата с хранителни вещества, нуждата от торене и данни за обезпечаване на теоретичните и научно-приложни разработки на научните сътрудници. Лаборатория извършва и анализи на почвени проби предоставени от земеделски производители.
  3. Пивоварно-технологична лаборатория – определят се пивоварно-технологичните качества на сортове и селекционни линии ечемик. Анализите се провеждат по методите на Европейската пивоварна конвенция (ЕВС). Лабораторията извършва и стандартни анализи на посевните качества на семената от различни култури.
  4. Лаборатория по растителна защита (Фитопатология, Ентомология и Хербология)
  5. Физиологична лаборатория
  6. Лаборатория по физика на стъблото
  7. Биотехнологична лаборатория
  8. Лаборатория по окачествяване на стокова продукция – тук постъпват проби от производствената дейност на частни фермери, земеделски кооперации и сдружения, както и от собствена продукция за окачествяване на стандартните показатели.
    Наред с всички необходими традиционни лабораторни апарати и пособия за подготовка и анализ на пробите, в лабораториите се използват и някои твърде специфични, дори уникални апарати. Това са апарати и прибори за изкуствено заразяване на растения, за третиране с химически препарати, за яровизиране, за измерване здравината на стъблото, планзихтер с набор от сита, микромалцерай, микроварка за анализ на пивна мъст и пиво.