Ас. Николай Христов Дюлгеров

Николайn.dyulgerov @iz-karnobat.com

nikolaydyulgerov@gmail.com

0882071384

 

Научни интереси: генетика и селекция, сортоподдържане, съхранение на растителни и генетични ресурси.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Институт по земеделие – Карнобат

 1. Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. Фенологично развитие на образци кориандър. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 107-113.

Целта на изследването е да се проучат особеностите във фенологичното развитие на образци кориандър с различен произход в условията на Югозападна България. В три годишен полски опит – през периода 2008-20010 г., залаган в опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат е отчитана продължителността на отделните фенофази при 81 образци кориандър. Установено е значителна варирането в продължителността на отделните фенофази между проучваните образци кориандър през годините на изследване. Най-силно е варирането между образците по продължителността на зреене на плодовете /CV=32.50%/ и продължителността на цъфтежа /CV=27,14%/. В резултат на извършеното групиране, въз основа на продължителността на фенофазите са подбрани подходящи за включване в селекционната работа генотипове кориандър.

 1. Дюлгерова Б., Дюлгеров Н. 2012. Биологична реакция на Coriandrum sativum на мутагенно третиране. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 115-121.

Проучено е влиянието на мутагенно третиране на семена от сорт Алексеевски 247 с гама лъчи, ултразвук и натриев азид върху някои биологични прояви в M1-поколение. Отчетени са лабораторната кълняемост, измерена е дължината на прорастъците и е установена депресията в развитието на признаци свързани с добива в края на вегетацията. Доказано е влиянието на приложените мутагенни третирания върху варирането на кълняемостта и дължината на прорастъка при лабораторни условия и на всички от проучваните елементи на продуктивността при кориандъра в М1, с изключение на броя на разклоненията в 1 растение. Най-голяма чувствителност към мутагенно третиране при кориандъра е установена при признака тегло на плодовете от сенник.

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2013. Genetic divergence among accessions of coriander (Coriandrum sativum L.) Agricultural science and technology, Vol.5, №1, 13-15.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/1_2013/002%20Genetic%20divergence%20among%20accesions%20of%20coriander%20%28Coriandrum%20sativum%20L.%29.pdf

The objective of this study was to verify the existence of genetic variability among accessions of coriander sativum l. Based on 7 characters, identifying those which contribute least for distinction of those accessions. The study was conducted in the institute of agriculture – karnobat, during the period 2008 – 2010. The genetic diversity in 81 coriander accessions was estimated using two multivariate analyses. A vastly genetic variability for the studied traits between accessions was found. Traits such as fruit weight per umbel, 1000-fruits weight and fruit weight per plant have major contributions to the induced genetic diversity. Promising genotypes for future utilization in hybridization for developing genotype with high yield were identified.

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2013. Variation of yield components in coriander (Coriandrum sativum l.). Agricultural science and technology, Vol.5, №2, 160-163.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/2_2013/003-variation%20of%20yield%20components%20in%20coriander.pdf

The aim of the present study was to generate information on variation of some important yield components in a coriander collection. The study was conducted in the institute of agriculture – karnobat, during the period 2008-2010 and included 81 coriander accessions. The experiment was laid out in a randomised complete block design with three replications. Ten plants were randomly selected from each plot and data were collected for plant height, number of branches per plant, number of umbel per plant, number of fruits per umbel, fruit weight per umbel, 1000-fruits weight and fruit weight per plant. A large variation was observed for most of the studied traits. Suitable accessions for future use in coriander breeding program were identified.

5.     Dyulgerov N., Dyulgerova B. 2013. Correlation And Path Coefficient Analysis Of Productivity Elements In Coriander (Coriandrum sativum L.) Journal of Central European Agriculture, Vol.14 (4) No.2, 1512-1517.

http://jcea.agr.hr/articles/774419_CORRELATION_AND_PATH_COEFFICIENT_ANALYSIS_OF_PRODUCTIVITY_ELEMENTS_IN_CORIANDER_(CORIANDRUM_SATIVUM_L_)_bg.pdf

The aim of the present study was to generate information on interrelationships of some important productivity elements, direct and indirect effects of these characters on fruit yield of 1 plant in coriander. The study was conducted in the Institute of Agriculture – Karnobat, during the period 2006-2008 and included 81 coriander accessions. Phenotypic correlations of fruit weight per plant were highly significant and positive with number of branches per plant, number of umbels per plant, number of fruits per 1 umbel, fruit weight per umbel and 1000-fruits weight.Maximum direct contribution to fruit weight per plant was made by 1000-fruits weight, followed by fruit weight per umbel and number of umbels per plant. Therefore, these traits can be used as selection criteria to increase plant yield in coriander.

 1. Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. 2013. Проучване на образци кориандър с различен географски произход. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.2, №1, 127-134.

Целта на изследването е да се проучи колекция от образци кориандър и различен географски произход от по някои важни за селекцията признаци. Проучването е проведено в Институт по земеделие – Карнобат, през периода 2010-2012 и включва 40 образци кориандър. Установено е значително вариране между образците по проучваните признаци. Образците с един и същ произход се разполагат в различни кластери, т.е. не е установена зависимост между географския им произход групирането им чрез кластерен анализ. Идентифицирани са генотипове с високи стойности на признаците и голямо между кластерно разстояние, които могат да служат като родители в бъдещата хибридизационна програма за получаване на високодобивни сортове.

 1. Добрева, А., Джурмански Ан., Дюлгерова Б., Дюлгеров Н. 2013. Сравнителна характеристика по съдържание, състав и мирисова оценка на перспективни образци кориандър (Coriandrum sativum). Растениевъдни науки 2, 6-9.
 2. Джурмански, Ан., Жекова Г., Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. 2013. Технологични фактори влияещи върху добива на етерично масло при дестилация на семена от кориандър. Растениевъдни науки 2, 10-13.
 3. Dyulgerova B., Dyulgerov , Dimitrova-Doneva M. 2014. Genetic variability in two-rowed spring barley. Agricultural science and technology , Vol.6, №4, 400-402.

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2014/12/006.pdf

A total of 23 varieties of 2-rowed spring barley were grown in two successive seasons of 2011 and 2012 to study variability, heritability and genetic advance for 5 characters – spike length, spikelet number per a spike, grain number per a spike, grain weight per a spike and 1000 grains weight. Significant differences were observed among the varieties regarding all the traits studied. Genotypic and phenotypic coefficients of variability were higher in 1000 grains weight than other traits. Estimates of heritability ranged from 66.62% for grain number per a spike to 89.35% for 1000 grains weight. Heritability coupled with high genetic advance was observed for 1000 grains weight and spikelet number per a spike indicating the importance of these traits in selection and crop improvement.

 1. Dyulgerova B., Dimova D., Dyulgerov 2014. Identification of promising genotypes for hybridization in spring barley. Agricultural science and technology, Vol. 6, No 4, pp 383 – 386

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2014/12/002.pdf

The objective of this study was to identify genetically divergent spring barley parents with desirable spike traits for hybridisation particularly for Bulgarian feed barley breeding program. The study was conducted in the Institute of Agriculture – Karnobat, during the period 2011-2012. Significant differences were observed among the genotypes regarding all the characters studied. Cluster analysis revealed that 29 accessions of spring barley were clustered into four main groups. The following crosses were recommended based on the genetic divergence and studied traits: varieties CDC Sister, Manny, Trochu, Stander, Excel, MNbrite, Creme, Vivar (group I) with genotype Malebo, AC Renger, Kakapo, AC Rosser (group II).

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2014. Heritability And Correlation Coefficient Analysis For Fruit Yield And Its Components In Coriander (Coriandrum sativum L.). Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, Special Issue: 1, 618-622.

http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-10-618-622.pdf

The objectives of this study were to estimate the phenotypic and genotypic coefficients of variation, broad sense heritability, genetic gain and correlations in coriander (Coriandrum sativum L.). The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications in the Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria during a three-year period (2011–2013) and involved 9 coriander genotypes. Genotypes differed significantly at (p>0.001) for all the traits studied. Genotypic coefficients of variation were lower than the corresponding phenotypic coefficients in all the traits studied, indicating considerable influence of the environment on the expression of the traits. High broad sense heritability estimates ranged from 55,88 % for fruit weight per umbel to 94,41 % for number of primary branches per plant, while fruit yield showed 82,80 % heritability. High heritability and genetic advance were recorded for the number of umbels per plant. Fruit yield exhibited significantly positive correlation with the number of umbels per plant (r = 0,858) and fruit weight per plant (r =0,789). Therefore, the results suggest that the number of umbels per plant may be considered as important characters in breeding programs aiming to coriander yield improvement.

 1. Dyulgerov N., Dyulgerova B. 2014. A comparison of yield-related traits of Coriandrum sativum var. microcarpum DC. and Coriandrum sativum var. sativum. Journal of Central European Agriculture, Vol.15, No.2, 109-118.

http://jcea.agr.hr/articles/774346_A_comparison_of_yield_related_traits_of_Coriandrum_sativum_var_microcarpum_DC_and_Coriandrum_sativum_var_sativum_en.pdf

In this investigation we studied how yield-related traits of large-fruited (var. sativum) and small-fruited (var. microcarpum DC.) coriander differ at the Southeastern Bulgaria climatic conditions during 2010-2012. For this purpose, 20 genotypes from var. microcarpum and 20 genotypes from var. sativum were tested using a randomized complete block design with three replications at the Institute of Agriculture – Karnobat. Plant height, number of primary branches per plant, number of umbels per plant, number of fruits per umbel, fruit weight per plant of small-fruited coriander exceeded large-fruited coriander. Large-fruited coriander had higher fruit weight per umbel and 1000-fruits weight. According to variance analyses, the value of the 1000-fruits weight, fruit weight per umbel, fruit weight per plant and number of primary branches were determined by the coriander variety (var. microcarpum DC. or var. sativum) but other characteristics were more affected by the weather conditions of a particular year. Plant height was determined by the environment for both varieties of coriander. Number of primary branches was influenced by the genotype for var. sativum and by the year for var. microcarpum. The influence of the year was greater for the number of umbels per plant, number of fruits per umbel, fruit weight per plant and 1000-fruits weight of var. sativum compared with var. microcarpum.