Проекти

  • “Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика и създаване на сортове с висока продуктивност, подобрено качество на зърното, устойчиви на абиотични и биотични стресови фактори” с ръководител на проекта проф. д-р Дарина Вълчева. Проектът е със срок 2014-2017 г.

 

  • “Селекция на нови сортове овес с висока адаптивна способност и подобрени стопански качества” с ръководител на проекта доц. д-р Тодорка Савова. Проектът е със срок 2014-2017 г.

 

  • “Технология за биологично производство на зърнено-житни култури, като основа за производство на биологични семена и безопасни храни“ с ръководител на проекта доц. д-р Дина Атанасова. Проектът е със срок 2015-2018 г.

 

  • “Разработване на технология за интегрирано производство на традиционни и алтернативни зърнено-житни култури, като основа за производството на безопасни храни, опазване на екосистемите и толерантност на културите към екстремни климатични въздействия“ с ръководител на проекта доц. д-р Василина Манева. Проектът е със срок 2015-2018 г.

 

  • “Селекционни схеми за разширяване влиянието на генетичните компоненти на карнобатска местна порода с цел създаване на популация за производство на качествено агнешко месо“ с ръководител на проекта доц. д-р Маргарит Илиев. Проектът е със срок 2012-2015 г.