Производствено-експериментална база

Производствено-експериметалната дейност на Института се извършва в две направления – растениевъдство и животновъдство.

 

І. Сортоподдържане и семепроизводство

В ПЕБ на площ от около 8 000 дка се реализира научната и приложна дейност на Института по земеделие – Карнобат. Всяка година на около 4 000 дка се извършва сортоподдържане и семепроизводство на ечемик, пшеница и овес от сортове, създадени в ИЗ – Карнобат, като се произвеждат семена от категориите Предбазови, Базови и Сертифицирани І-во размножение. На останалите – 4000 дка се отглеждат пролетни култури – слънчоглед, кориандър.

Институтът по земеделие – Карнобат, чрез Производствено-експерименталната си база ежегодно извършва семепроизводство на 4 сорта фуражен ечемик Веслец, Ахелой 2, ИЗ Бори и Божин (Веслец и Ахелой 2 – четириредни; Божин и ИЗ Бори – шестредни).

Семепроизводството на пивоварните сортове е представено с по-голямо сортово разнообразие – 12 сорта. Представители на var. erectum са двата пивоварни сорта– Обзор и Емон, а на var. nutans – 10 (Орфей, Лардея, Бул Перун, Сайра, Кубер, Аспарух, Загорец, Одисей, Девиния, Сайра).

В ИЗ-Карнобат се извършва сортоподдържане и семепроизводство на един сорт зимна мека пшеница – сорт Миряна, както и един нов сорт зимен овес – Кехлибар, от който през 2014 г. за първи път са произведени и предложени на пазара семена от категорията Базови.

 

ІІ. Племенно животновъдство

В ИЗ–Карнобат животновъдството е представено от два подотрасъла – овцевъдство и говедовъдство.

В овцефермата се отглеждат около 700 броя животни, от които 520 броя овце майки и дзвизки, 30 броя кочове и 150 броя шилета.

Овцете са обект на селекционна дейност, като всички животни се отнасят към Националния генофонд.

В овцефермата се работи в три направления:

  • Съхраняване и поддържане на Карнобатската местна порода овце като генетичен ресурс;
  • Съхраняване и усъвършенстване на млечна популация овце за нуждите на Югоизточна България;
  • Съхраняване и усъвършенстване на Карнобатската тънкорунна порода овце.

При Карнобатската местна порода целта е да се разработят селекционни схеми за разширяване влиянието на генетичните компоненти на Карнобатска местна порода с оглед създаване на популация за производство на качествено агнешко месо. Тя се подържа като генофонд чрез метода на чистопородното развъждане. През 2007 год. бе призната като оригинална Карнобатска местна порода.

По създаването на млечната популация овце се работи от 1992 г. Разработена е генеалогична схема за овце с повишена млечност и по-добра плодовитост. Произвеждат се кочове разплодници и млади животни, който са търсени от частни стопани и кооперации.

При Карнобатската тънкорунна порода целта е чрез целенасочена селекционна работа в стадото да се повишат плодовитостта, млечността, рандемана на вълната и количеството чисто влакно и да се съхранят качествата на животните с австралийска кръв. Произвеждат се разплодници и млади животни.

В кравефермата се поддържа част от националния генофонд на Черношарената популация – общо 138 говеда,   в т.ч. 72 крави, 18 юници и 48 телета, като се работи основно за повишаване количеството на добиваното мляко и плодовитостта.