Процедура за провеждане на конкурс

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ”

10.05.2017

Гл. ас. д-р Дарина Минчева Димова

Институт по земеделие – Карнобат

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ”
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Научно жури:

  1. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева – рецензия
  2. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева – рецензия
  3. Проф. дн Диана Лилова Светлева – становище
  4. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева – становище
  5. Проф. д-р Марина Бинева Граматикова – становище
  6. Доц. д-р Валентин Байчев – становище
  7. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова – становище

Материали на кандидата:

Приноси
Резюмета