за заемане на научна степен

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Селекционно-генетични и физиологични проучвания върху продуктивността на пролетния ечемик”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Маргарита Гочева Колева, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, Институт по земеделие – Карнобат.

Рецензии:

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева

Становища:

3. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
4. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова
5. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат.

————————————————————————————————-

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика чрез създаване на генотипове устойчиви на кафява праховита главня (Ustilago nuda (Jensen) Rostrup)”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Тошка Милкова Попова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, Институт по земеделие – Карнобат.

Рецензии:

  1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
    2. Доц. д-р Петър Николов Чавдаров

Становища:

  1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
    4. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
    5. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева

Автореферат-Т.Попова

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2019 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат.

———————-

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра  (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Николай Христов Дюлгеров, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по земеделие -Карнобат.

Рецензии:

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева

Становища:

3. Проф. д-р Марина Бинева Граматикова
4. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
5. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.01.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат, ул. Индустриална 1.