Научни трудове том 2 – 2013

 

Редакционна колегияEditorial board  Виж
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОЛСКИ КУЛТУРИBREEDING GENETIC STUDIES IN FIELD CROPS
Productive options in Bulgarian winter wheat varieties in MacedoniaVerica Ilieva, Ilija Karov, Ljupcho Mihajlov, Natalija Markova Ruzdic 9 – 14 стр.
Productive characteristics of the Macedonian varieties soybeanLjupcho Mihajlov, Verica Ilieva, Ilija Karov, Natalija Markova Ruzdic 15 – 22 стр.
Селекция на зимен ечемик в Добруджански земеделски институт, град Генерал ТошевоWinter barley breeding at Dobrudzha Agricultural Institute – General ToshevoГалина Михова

Galina Mihova

23 – 38 стр.
Продуктивни възможности на български и интродуцирани сортове и линии ечемик при условията на Югоизточна БългарияProductive abilities of Bulgarian and introduced varieties and lines barley in Southeast Bulgaria conditionsДарина Вълчева, Драгомир Вълчев, Тошка Попова, Дарина Димова, Ирфан Озтурк, Реджеп Кая

Darina Valcheva, Dragomir Vulchev, Toshka Popova, Darina Dimova, Irfan Öztürk, Rejep Kaya

39 – 48 стр.
Изследване на продуктивната братимост при абисински теф (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter), при условията на Южна ДобруджаStudy on the productive tillering in Abyssinian teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter), under the conditions of Southern DobrudjaХристо Стоянов

Hristo Stoyanov

49 – 56 стр.
Генотип х среда ефекти върху признаците на продуктивността на обикновена пшеница. I. Природа на взаимодействиетоGenotype x environment effects on the productivity traits of common wheat I. Nature of interactionНиколай Ценов, Добринка Атанасова, Тодор Губатов

Nikolay Tsenov, Dobrinka Atanasova, Todor Gubatov

57 – 70 стр.
Селекционен напредък в съсздаването на генотипове зимуващ овес с повишена устойчивост на поляганеBreeding progress in creating winter oat genotypes with increased lodging resistanceТодорка Савова

Todorka Savova

71 – 78 стр.
Линии и сортове тритикале, отглеждани при контрастни метеорологични условияTriticale lines and varieties grown under contrasting meteorological conditionsВалентин Байчев

Valentin Baychev

79 – 86 стр.
Влияние на сушата върху чистата продуктивност на фотосинтезата на сортове и линии пролетен ечемикEffect of drought on the net productivity of ohotosynthesis in vatieties and spring barley linesМаргарита Гочева, Дарина Вълчева, Драгомир Вълчев

Margarita Gocheva, Darina Valcheva, Dragomir Vulchev

87 – 94 стр.
Корелация между характеристики на класа при сортове обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.)Correlation between the spike characteristics in common winter wheat varieties (Triticum aestivum L.)Христо Стоянов

Hristo Stoyanov

95 – 104 стр.
„Ирник“ – нов сорт тритикале за зърно“Irnik” – a new cultivar of grain triticaleВалентин Байчев

Valentin Baychev

105 – 112 стр.
Приложение на хексаплоидни амфидиплоиди в селекцията. Отбор в хибридни потомства, получени с участието на сортове трърда пшеницаApplication of hexaploid amphidiploids in breeding: Selection in hybrid generations, received with the participaption of durum wheat varietiesНадя Даскалова, Драгомир Пламенов, Пенко Спецов

Nadya Daskalova, Dragomir Plamenov, Penko Specov

113 – 120 стр.
Качество на зърното на български и турски линии и сортове зимен ечемикGrain quality of Bulgarian and Turkish lines and varieties of winter barleyДарина Вълчева, Драгомир Вълчев, Тошка Попова, Дарина Димова, Ирфан Озтурк, Реджеп Кая

Darina Valcheva, Dragomir Vulchev, Toshka Popova, Darina Dimova, Irfan Öztürk, Rejep Kaya

121 – 126 стр.
Проучване на образци кориандър с различен географски произходStudy on coriander accessions with different geographic originНиколай Дюлгеров, Боряна Дюлгерова

Nikolay Dyulgerov, Boryana Dyulgerova

127 – 134 стр.
Влияние на засушаването върху разтежната активност при сортове и линии пролетен ечемикEffect of drought on growth activity of spring barley varieties and linesДрагомир Вълчев, Дарина Вълчева, Маргарита Гочева

Dragomir Vulchev, Darina Vulcheva, Margarita Gocheva

135 – 138 стр.
Селекционна ценност на образци голозърнест овес(Avena nuda L.)Breeding value of naked oat (Avena nuda L.) accessionsТодорка Савова, Боряна Дюлгерова

Todorka Savova, Boryana Dyulgerova

139 – 146 стр.
Влияние на условията на отглеждане върху посевните качества, травмирането на семената и тяхната растежна активност при зимен ечемикEffect of growing conditions on seed quality, traumatization of the seed and their growth activity in winter barleyБогдан Бончев, Дарина Вълчева

Bogdan Bonchev, Darina Valcheva

147 – 156 стр.
Генотипни различия в разтежната активност на семена от голозърнест ечемикGenotypic differences in growth activity of seed in hulless barleyИвелина Вълчева, Дарина Вълчева

Ivelina Vulcheva, Darina Valcheva

157 – 162 стр.
Девиния – нов зимен пивоварен сорт ечемикDeviniya – a new winter malting barley varietyДарина Вълчева, Драгомир Вълчев

Darina Valcheva, Dragomir Vultchev

163 – 168 стр.
Биологични и стопански качества на зимен двуреден ечемик сорт ОдисейBiological and agronomical characteristics of two-rowed winter barley variety OdysseyДарина Вълчева, Драгомир Вълчев

Darina Vulcheva, Dragomir Valtchev

169 – 174 стр.
Комбинативна способност на линии фуражен ечемик по показателя дължина на класаCombining ability for the trait spike length in feed barley linesДарина Димова, Дарина Вълчева

Darina Dimova, Darina Valcheva

175 – 180 стр.
СЕЛЕКЦИОННИ, ИМУНОЛОГИЧНИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ BREEDING, AGROTEHNICHNICAL AND IMMUNOLOGICAL STUDIES FOR SUSTAINABLE PRODUCTION OF FIELD CROPS
The influence of the variety and the sowing density on the yield and some quality characteristics on the barleyDragica Spasova, Dusan Spasov, Biljana Atanasova, Mite Ilievski 181 – 186 стр.
Aphids (HOMOPTERA: APHIDIDAE) and their predators, in wheat (Triticum aestivum) and in the weeds from Poaceae family in the Strumica regionDusan Spasov, Dragica Spasova, Biljana Atanasova, Mimoza Serafimova 187 – 192 стр.
Pest insects at tobacco (Nicotiana tabacum L.) in Strumica region, Republic of MacedoniaDusan Spasov, Dragica Spasova, Biljana Atanasova, Mimoza Serafimova 193 – 196 стр.
Изследване ефективността на някои активни вещества върху мицеларния растеж на Fusarium graminearumInvestigation on the efficiency of some active substances on the mycelium growth of Fusarium graminearumЙорданка Станоева, Илия Илиев

Yordanka Stanoeva, Iliya Iliev

197 – 202 стр.
Проучване на източници на устойчивост към кафява праховита главня (Ustilago nuda) при ечемика (Hordeum vulgare)Study of the sources of resistance to brown loose smut (Ustilago nuda) in barley (Hordeum vulgare)Тошка Попова

Toshka Popova

203 – 210 стр.
Реакция на различни генотипове ечемик към три вида FUSARIUM, причинители на фузариоза по класаReaction of different barley genotypes to three types of Fusarium, which cause fusarium head blightВаня Иванова, Галина Михова

Vanya Ivanova, Galina Mihova

211 – 218 стр.
Вирулентно разнообразие в популациите на причинителя на брашнеста мана по пшеницата в България през периода 2010-2012 годинаVirulence varialility in the populations of the couse agent of powdery mildew on wheat in Bulgaria during 2010-2012Илия Илиев, Йорданка Станоева

Iliya Iliev, Yordanka Stanoeva

219 – 228 стр.
Влияние на агротехнически фактори върху съдържанието на протеин в зърното на ечемик, отглеждан в района на ДобруджаEffect of some agronomy factors on grain protein content of barley grown in the region of DobrudzhaАлбена Иванова, Галина Михова, Соня Донева

Albena Ivanova, Galina Mihova, Sonya Doneva

229 – 240 стр.
Видов състав на листни въшки при пролетен ечемикSpecies variety of leaf aphids of spring barleyВасилина Манева, Маргарита Гочева

Vasilina Maneva, Margarita Gocheva

241 – 244 стр.
Проучване влияние на посевната норма и азотното торене върху добива на семена от зимна рапица, отглеждана в района на СтранджаInvestigation of the sowing rate and nitrogen fertilization on the seed yield of winter oilseed rape grown in the StrandjaМилка Димитрова-Донева

Milka Dimitrova-Doneva

245 – 252 стр.
Проучване реакцията на перспективни линии зимен многореден ечемик към кафява праховита главня (Ustilago nuda)Research on the response of perspective lines of six-rowed winter barley to brown loose smut (Ustilago nuda)Тошка Попова, Милка Димитрова-Донева, Боряна Дюлгерова, Дарина Димова, Дарина Вълчева, Драгомир Вълчев

Toshka Popova, Milka Dimitrova-Doneva, Boryana Dyulgerova, Darina Dimova, Darina Valcheva, Dragomir Vultchev

253 – 258 стр.
Възможности за съвместното приложение на група пестициди и влиянието им върху добива на кориандъраOpportunities for combined application group of pesticides and their influence on yield corianderВасилина Манева, Дина Атанасова

Vasilina Maneva, Dina Atanasova

259 – 264 стр.
Влияние на метеорологичните условия в два екологични района върху развитието и продуктивността при обикновената пшеницаEffects of weather conditions in two ecological regions on the development and productivity in common wheatИван Янчев, Дафинка Иванова, Веселин Иванов

Ivan Yanchev, Dafinka Ivanova, Veselin Ivanov

265 – 270 стр.
Влиянието на листното торене с Хортигроу върху съдържанието, добива и химичния състав на етеричното масло при обикновен босилек сорт ЮбилеенThe effect of leaf nutrition with Hortigrow on the content, yield and chemical composition of the essential oil from common basil of `Yubileen` cultivarВеселин Иванов, Иван Янчев

Veselin Ivanov, Ivan Yanchev

271 – 278 стр.
Влияние на предшествениците върху заплевеляването при зърнено-житните култури в биологичното земеделиеInfluence of predecessor on the weed infestation on cereals in organic farmingДина Атанасова, Божан Зарков, Василина Манева

Dina Atanasova, Bojan Zarkov, Vasilina Maneva

279 – 286 стр.
Влияние на някои технологични фактори върху продуктивността и качеството на твърдата пшеницаInfluence of some technological factors on durum wheat yield and the grain quality parametersХристо Джугалов

Hristo Dzhugalov

287 – 291 стр.