ас. Марина Наскова Стоянова

Маринаас. Марина Наскова Стоянова

m.stoianova@iz-karnobat.com

marinaat@gbg.bg

тел. 0885 53 66 57, 0884 37 26 49

Научни интереси:

Почвознание, агрохимия, торене на полските култури, почвена и растителна диагностика.

 

Научни публикации:

Стоянова М., В. Кутев. 2014. Пространствено вариране на достъпни форми на азот, фосфор и калий в мониторингова мрежа за изследване на смолници Карнобат. Почвознание, агрохимия и екология. (под печат)  

Резюме

Интензивната работа по мониторинговите програми за почвите в Европа е продиктувана от разбирането, че почвите са невъзстановим ресурс при въздействия, превишаващи границите на толерантност на почвата, и че мониторингът на тяхното качество е също толкова важен въпрос, колкото и мониторинга на водата и атмосферния въздух.

Изследванията на тежките почви са важна част от мониторинга на промените на почвеното плодородие.

Основавайки се на наличната почвено – климатична информация за района на гр. Карнобат е създадена мониторингова мрежа, състояща се от 36 точки разпределени в равномерна мрежа на Смолница. Силна корелация е наблюдавана в пространственото вариране на Р и К. Р и К зависят от почвообразуващите процеси и материнската скала. Азотът не е силно свързана с PK. Това се дължи на прилагането на азотни торове.


Стоянова М., В. Кутев. 2014. Оптимизиране нормите на торене на ечемик и слънчоглед в зависимост от пространственото вариране на азот, фосфор и калий при прецизно земеделие. Научни трудове на Института по земеделие – Карнобат. (под печат)

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се оптимизират нормите на торене в зависимост от хранителни изискването на ечемик и слънчоглед и пространственото вариране на достъпните азот, фосфор и калий на излужена смолница за прилагане на прецизно земеделие. Определено е пространственото вариране на торовите норми за азот, фосфор и калий. Геостатистическият анализ е извършен със софтуерен продукт GS+ на Gamadesign Software. Получените резултати за торене с променлива норма при ечемик и слънчоглед показват, че могат да се направят значителни икономии на торове при азотните и калиевите торове. При ечемика торовата норма за азота на варира от 6.5 до 11 kg/dka, а нормата на калия от 1 до 7.5 kg/dka. При слънчогледа торовата норма за азота на варира от 1 до 9 kg/dka, а нормата на калия от 1 до 9 kg/dka. При двете култури нормата на фосфорното торене може да бъде намалена с 50% и повече, само на около 10% от площта.