Доц. д-р Дина Дадар-ооловна Атанасова

Дина4Ръководител секция „Агротехника”

Растителна защита, херболог

Биологично земеделие

+359 889920564

d.atanasova@iz-karnobat.com; dinadadar@abv.bg

 

Научни интереси:

Картиране на заплевеляване. Приложение на хербициди при полски култури. Проучване на оптимални дози и срокове на внасяне. Толерантност на сортовете ечемик и овес към хербициди. Проучване на агротехнически и биологични средства за намаляване на негативното въздействие на плевелите върху културите. Биологично и устойчиво земеделие.

 

Основни публикации за последните години:

 1. Атанасова, Д., В. Манева, В. Котева, Б. Зарков, Е. Дачев. 2014. Отглеждане на зърнено-житни култури в сертифицирано поле за биологично земеделие в Институт по земеделие – Карнобат. Национална конференция с международно участие „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни“, 27-28 ноември 2014г., Троян (под печат).Свали
 2. Атанасова, Д., В. Манева, Б. Зарков. 2014. Влияние на предшествениците върху продуктивността на ръж и тритикале в биологично земеделие. Национална конференция с международно участие „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни“, 27-28 ноември 2014г., Троян (под печат).Свали
 3. Атанасова, Д. Влияние на третирането с листни хербициди върху продуктивността на сортове фуражен ечемик. Изследвания върху полските култури, ISSN 1312-3882 (под печат).Свали
 4. Atanasova, D., Maneva. 2014. Influence of treatment with post-emergense herbicides on productivity of barley Emon, Lardeya and Orfej. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2: 2033-2039. http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2015/01/TJANS-237-2033-2039.pdf—–Свали
 5. Атанасова, Д., Б. Зарков, В. Манева. 2013. Влияние на предшествениците върху заплевеляването при зърнено-житните култури в биологично земеделие. Научни трудове на ИЗ -Карнобат. Т. 2, N 1: 279-286. ISSN 1314-961Х.Свали
 6. Атанасова, Д., Манева, В., Попова, Т. 2012. Фитосанитарен мониторинг в синорите към полето за биологично земеделие. Научни трудове на ИЗ -Карнобат. 1:159-166 ISSN 1314-961Х.Свали
 7. Атанасова, Д., В. Манева, С. Дачева. 2012. Фитосанитарно състояние на посевите от кориандър в Югоизточна България. Растениевъдни науки, XLIX, 2, 36-40, ISSN 0568-465X.Свали
 8. Атанасова, Д., Б. Зарков, Н. Дюлгеров. 2012. Влияние на растежния регулатор „Имуноцитофит“ върху продуктивните възможности на кориандъра. Изследвания върху полските култури, Том VIII-2, 299-303, ISSN 1312-3882.Свали
 9. Атанасова, Д. В. Котева, Е. Дачев. 2011. Влияние на посевната норма върху заплевеляването на биологично отглежданите зърнено-житни култури. Изследвания върху полските култури, том VII – 2, 377-381, ISSN 1312-3882.Свали
 10. Atanasova, D., V. Maneva, T. Popova, S. Dacheva. 2010. Phytosanitary monitoring of barley crops in Bulgaria. The Proceeding of 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture. February 16-19, 2010. Opatija, Croatia, 658-661. http://sa.agr.hr/pdf/2010/sa2010_p0503.pdf.——Свали
 11. Атанасова, Д. Влияние на третирането с противошироколистни хербициди върху продуктивността на зимен ечемик (Hordeum vulgare L.). Изследвания върху полските култури, том VI-3, 481-488. ISSN 1312-3882. http://www.dai-gt.org/fcs/bg/pdf/fulltext_VI_3_24.pdf——–Свали
 12. Atanasova, D., M. Marcheva, Т. 2009. Investigation on herbicides’ effect on the productivity in spring oat (Avena sativa L.). The Proceeding of 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture. February 16-20, 2009. Opatija, Croatia, 74-78. ISBN 978-953-6331-67-3. http://sa.pfos.hr/sa2009/radovi/pdf/Radovi/r05-003.pdf——-Свали
 13. Атанасова, Д. 2009. Проучване на някои хербициди за борба с плевелите при канарското просо (Phalaris canariensis L.). Растениевъдни науки, 3:278-281. ISSN 0568-465X.Свали
 14. Atanasova, D., V. Koteva. 2009. Effects of Crop Rotation on Weeds in Preparing Agricultural Field through Organic Farming. Journal of Balkan Ecology, vol.12, N 1. ISSN 1311-0527.Свали
 15. Atanasova, D. V. Koteva, M. Marcheva. Weed infestation in long term field trial with different levels of fertilization. The Proceeding of 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture. February 16-20, 2009. Opatija, Croatia, 486-490. ISBN 978-953-6331-67-3. http://sa.pfos.hr/sa2009/radovi/pdf/Radovi/r05-004.pdf——Свали
 16. Атанасова, Д. Проучване на някои хербициди за борба с плевелите при обикновенното просо (Panicum miliaceum L.) в условията на Югоизточна България. Почвознание, агрохимия и екология, 4:29-33. ISSN 0861-9425.Свали
 17. Атанасова, Д. Борба със заплевеляване при полските култури, отглеждани в условията на биологично земеделие. Обзор. Селскостопанска наука, XLI, 2, 9-13.Свали
 18. Атанасова, Д. Влияние на третирането с листни хербициди върху продуктивността на пивоварен ечемик (Hordeum vulgare L.). Растениевъдни науки, 45, 236-242. ISSN 0568-465X.Свали
 19. Atanasova, D., M. Marcheva. 2008. Broad leaved weeds control in safflower (Carthamus tinctoris L.) with herbicides in South-east Bulgaria. In: Scientific Works of the International Scientific-Practical Conference “Technical Crops in modern agriculture”, Republic of Moldova, Balti, August 7-8, 2008, p. 6-13.Свали
 20. Атанасова, Д., Б. Зарков. 2007. Заплевеляване в стационарен опит с възстановяване на почвеното плодородие при зърнено-житните култури в условията на конвенционално земеделие. Международна научна конференция „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007, Садово, 527-530. ISBN 978-954-517-084-3.
 21. Атанасова, Д. Влияние на третиране с листни хербициди върху пролетен ечемик Финк. Международна научна конференция „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007, Садово, 539-542. ISBN 978-954-517-084-3.
 22. Атанасова, Д., Б. Зарков. 2007. Динамика на заплевеляването при зърнено-житните култури в дълготрайния стационар на Института по земеделие – Карнобат. Изследвания върху полските култури, том. IV, No 1, 163-169. ISSN 1312-3882.
 1. Атанасова, Д., Т. Савова. 2007. Влияние на някои хербициди върху продуктивността на зимуващ овес. Растениевъдни науки, 44, 6:559-563. ISSN 0568-465X. http://www.rastnauki.org/2007/06-16-07.pdf
 2. Atanasova, D. Responses of winter forage barley (Hordeum vulgare L.) to post emergence herbicides. A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 44, II, 197-202. ISSN 0354-7698.
 3. Атанасова, Д. В. Котева. 2007. Заплевеляване при полски култури, отглеждани в сеитбообръщение без използване на химизация. Растениевъдни науки, 44, 5:439-444. ISSN 0568-465X. http://www.rastnauki.org/2007/05-11-07.pdf
 4. Атанасова, Д., М. Димитрова, П. Атанасов. 2006. Влияние на някои листни хербициди върху дължината на стъблото при ечемика. Изследвания върху полските култури, том ІІІ, No 1, 145-150. ISSN 1312-3882
 5. Атанасова, Д., Б. Зарков. 2005. Видов състав и плътност на плевелите в стационарен опит с поносимост и самопоносимост на зърнено-житните култури в условията на конвенционално земеделие. В сб: Балканска научна конференция „Селекция и агротехника на полските култури” 536-539. ISBN 954-749-057-5.
 6. Атанасова, Д., Г. Господинов. 2005. Проучване на някои хербициди за борба с плевелите при кориандъра (Coriandrum sativum L.). В сб: Балканска научна конференция. Селекция и агротехника на полските култури. 540-542. ISBN 954-749-057-5.
 7. Атанасова, Д., М. Димитрова, П. Атанасов. 2005. Проучване върху ефикасността на някои листни хербициди срещу двусемеделни плевели в посев от ечемик сорт Емон. В сб: Балканска научна конференция. Селекция и агротехника на полските култури. 543-547. ISBN 954-749-057-5.
 8. Атанасова, Д., Б. Зарков. 2005. Заплевеляване на ечемика и пшеницата, отглеждани като монокултура. Изследвания върху полските култури, том II, No 1, 93-97. ISSN 1312-3882.