Ас. Дарина Димова

Дарина Димоваe-mail: d.dimova@iz-karnobat.com

darina20@abv.bg

GSM 0884 807174

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС: Селекция на зимен и пролетен фуражен ечемик, създаване на високопродуктивни сортове с повишено съдържание на протеин и лизин; наследяване на количествени признаци при фуражния ечемик; пластичност и стабилност на сортове многореден ечемик.

 

Списък публикации на ас. Дарина Димова

 1. Димова, Д., Ст. Запрянов, Др. Вълчев, Г. Михова, И. Мурани, 2005. Биологични и стопански качества на перспективни линии зимен многореден ечемик, Сб. “Селекция и агротехника на полските култури”, част І, Балканска научна конференция, Карнобат, 119-123.
 2. Димова, Д., Д. Вълчева, Ст. Запрянов, Г. Михова, 2006. Екологична пластичност и стабилност на добива от сортове зимен ечемик, Изследвания върху полските култури, т. ІІІ, 2, 197-203.
 3. Димова, Д., Др. Вълчев, Д. Вълчева, Е. Пенчев, Ст. Запрянов, 2007. Проучване на адаптивните възможности на сортимент ечемик от интродукция, Сб. “Растителният генофонд- основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни Садово, І, 199-202.
 4. Димова, Д., Д. Вълчева, Др. Вълчев, 2009. Проучване на нова генетична плазма пролетен многореден ечемик, Изследвания върху полските култури, V, 1, 87-91.
 5. Dimova, D., G. Mihova, D. Vulcheva, Dr. Vulchev, 2010. Using polymorphism of grain storage proteins for identification of feed barley varieties, Bulgarian journal of agricultural science, vol. 16, 4, 436-442.
 6. Димова, Д., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2010. Продуктивни възможности на селекционни образци зимен фуражен ечемик от var. pallidum и var. parallelum за района на Югоизточна България, Растениевъдни науки, 5, 413-422.

Резюме: В резултат на дългогодишна и целенасочена работа в Институт по земеделие – Карнобат е създаден набор от селекционни линии, принадлежащи към двата вариетета pallidum и parallelum. Целта на настоящото изследване е да се проучат продуктивните възможности за района на Югоизточна България на 44 образци, типични представители на палидум и паралелум формите. Проучването е извършено в периода 2004–2009 година. Отчетен е добивът, а получените резултати са обработени математически по метода на двуфакторния дисперсионен, вариационен, Fit и принципен компонентен анализ. Установено е, че представителите на двата вариетета са с различен продуктивен потенциал, върху проявата на който с най-голяма сила въздействат условията на годината. При палидум формите съществена е ролята и на генотипа, докато при паралелум взаимодействието между двата фактора има по-голяма сила. Както при палидум формите, така при паралелум преобладават образците с добра приспособимост към променящите се условия на средата. Линиите CRF 47 и К 92/42 са и най-високопродуктивни, а получените добиви от тях по години са стабилни. От групата на паралелум формите линиите К 1937-01, К 2021-01 и К 4845-05 са най-толерантни за различните условия на отглеждане. При var.parallelum са установени две принципни компоненти, които обуславят 72.09% от общото вариране. Сходните метеорологични условия на 2007 и 2009 година, изразени в силно засушаване, са причина за поведението на образците и тяхното диференциране по добив. Определени са 10 образци от var.pallidum и 9 от var.parallelum с висока продуктивност и стабилни по години добиви.

Ключови думи: зимен фуражен ечемик, продуктивност

 1. Димова, Д., Д. Вълчева, 2011. Наследяване на признака дължина на класа при хибриди зимен фуражен ечемик, Растениевъдни науки, 6, 516-520.

Резюме: В периода 2004-2007 година в Института по земеделие-Карнобат е проведено генетико-селекционното проучване на родителски форми и техните хибриди за получаване на информация относно генетичната природа на признака дължина на класа при хибриди зимен фуражен ечемик. Изследването е осъществено в пълна диалелна комбинация. Като родителски компоненти са използвани четири зимни фуражни образци от var. parallelum и два от var. pallidum. В питомник на хибридизация ежегодно в продължение на три години са извършвани 30 диалелни кръстоски. Адитивно-доминантните отношения на признака са анализирани чрез съотношението между параметрите d/a. Установено е, че в диалелната комбинация е постигнато повишение на дължината на класа на хибридите спрямо тази на родителските форми. Носители на по-дългия клас са изходните форми от var. pallidum. Признакът дължина на класа се определя от адитивно-доминантна генетична система с прояви на частично до пълно доминиране и свръхдоминиране.

Ключови думи: зимен фуражен ечемик, дължина на класа, наследяване

 1. Димова, Д., Д. Вълчева, 2012. Наследяване броя на зърната в класа при хибриди зимен фуражен ечемик, Научни трудове на Институт по земеделие–Карнобат, 1, 53-59.

Резюме: В периода 2004-2007 година в Института по земеделие – Карнобат е проведено генетико-селекционното проучване на родителски форми и техните хибриди за получаване на информация относно генетичната природа на признака брой на зърната в класа при хибриди зимен фуражен ечемик. Изследването е осъществено в пълна диалелна комбинация. Като родителски компоненти са използвани четири зимни фуражни образци от var. parallelum и два от var.pallidum. В питомник на хибридизация ежегодно в продължение на три години са извършвани 30 диалелни кръстоски. Адитивно-доминантните отношения на признака са анализирани чрез съотношението между параметрите d/a. Установено е, че в диалелната комбинация е постигнато повишение на броя на зърната в класа на хибридите спрямо тази на родителските форми. Носители на по-големия брой зърна са изходните форми от var. parallelum. Признакът брой зърна в класа се определя от адитивно-доминантна генетична система с прояви на пълно доминиране и свръхдоминиране.

Ключови думи: зимен фуражен ечемик, брой на зърната в класа, наследяване

 1. Димова, Д., Д. Вълчева, 2013. Комбинативна способност на сортове и линии фуражен ечемик по признака дължина на класа, Научни трудове на Институт по земеделие–Карнобат, 2, 175-180.

Резюме: Изследването е проведено през периода 2004-2007 година при родители и F1 хибриди фуражен ечемик, получени от пълна диалелна комбинация. Проучена е общата и специфична комбинативна способност на родителските компоненти по показателя дължина на класа. Установено е, че линиите КТ 2168 и КТ 2159 са с добра комбинативна способност и на тях може да се разчита при използването им в кръстоски с цел получаване на хибриди с по-дълъг клас.

Ключови думи: фуражен ечемик, комбинативна способност, дължина на класа

 1. Dimova, D., D. Valcheva, B. Dyulgerova, 2014. Study of traits related to productivity in lines of winter feed barley ( Pallidum and var. Parallelum), Turkish journal of agricultural and natural sciences, Special issue:1, 1294-1298.

Abstract: The study was conducted in the period 2006-2008 in the experimental field of the Institute of Agriculture, Karnobat. The aim of this study was to assess the of yield related traits of 16 lines of winter feed barley (8 from var. pallidum and 8 from var. parallelum). According to variance analyses, spike length was less affected by the weather conditions and was determined mainly by the genotype. Plant height, number of fertile tillers per plant, grain number per a spike, sterile spikelet number per a spike, grain weight per a plant and 1000 grains weight were more affected by the weather conditions of a particular year. Hence, these traits could not be considered as suitable selection criteria for the development of high yielding feed barley genotypes. Differences were observed among the var. pallidum and var. parallelum regarding the traits studied.

Keywords: Barley, yield related traits, var. pallidum, var. parallelum

 1. Димова, Д., Д. Вълчева, Б. Дюлгерова, 2014. Корелационен и Path анализ на добива и някои признаци свързани с продуктивността при линии зимен фуражен ечемик от var. pallidum var. parallelum

Резюме: Целта на проучването е да се получи информация за сложните взаимовръзки между елементите на добива и техния пряк и косвен ефект върху продуктивността на фуражния ечемик. Изследването е проведено в Институт по земеделие – Карнобат през периода 2006-2008г. Проучени са 16 линии зимен фуражен ечемик (8 от var.pallidum и 8 от var. parallelum). Установено е, че добивът от линиите фуражен ечемик зависи в най-голяма степен от показателите продуктивна братимост и тегло на зърното от цялото растение, при които установените корелационни зависимости са значителни до големи и статистически доказани. В резултат на различията в систематичната принадлежност на линиите за формиране на добива при var. parallelum е от значение и броя на зърната в класа (r=0.757). При линиите от var.pallidum с най- висок пряк ефект върху добива са продуктивната братимост и теглото на зърното от цялото растение, а први линиите от var. parallelum– теглото на зърното от цялото растение и масата на 1000 зърна.

Ключови думи: ечемик, var. pallidum, var. parallelum, корелации