Доц. д-р Боряна Косева Дюлгерова

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТел.: 0878857911

E-mail: b.dyulgerova@iz-karnobat.com

bdyulgerova@abv.bg

 

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС:

Селекция на ечемик; приложение на експерименталния мутагенезис в селекцията на ечемика и овеса; приложение на in vitro методите за ускоряване на селекционния процес и създаване на генетично разнообразие за селекцията.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Боряна Косева Дюлгерова

Институт по земеделие – Карнобат

 1. Граматикова М., Бургазова Й., Димова А., Димова Д., Б. Дюлгерова. 2004. Повишаване качеството на зърното при зимния ечемик. Сб. Доклади на Научна конференция на Съюза на учените, Стара Загора, т.2, 62-66.
 2. Граматикова М., Дюлгерова Б., Димова А. 2005. Мутации в генетичната и селекционна програма в Карнобат. Сб. Балканска научна конференция, Карнобат, 80-84.
 3. Граматикова М., Дюлгерова Б. 2005. Мутантни линии двуреден ечемик. Сб. Балканска научна конференция, Карнобат, 138-141.
 4. Дюлгерова Б., Граматикова М. 2005. Регенерантни линии ечемик. Сб. Балканска научна конференция, Карнобат, 142-145.
 5. Граматикова М., Дюлгерова Б., Димова А. 2006. Честота на индуцирани мутации при ечемика. Field Crops Studies, Vol.3, № 2, 191-196.
 6. Дюлгерова Б., Граматикова М. 2006. Изменчивост на количествените признаци при ечемика в М2 поколение след третиране с гама-лъчи и натриев азид. Field Crops Studies, Vol.3, №3, 367-372.
 7. Дюлгерова Б. 2008. Биологични и стопански качества на мутантни линии зимен многореден ечемик. Международна научна конференция – Стара Загора, 5-6 юни, 2008г.
 8. Дюлгерова Б. 2009. Мутагенна ефективност на гама-лъчите, натриевия азид и комбинираното им приложение при ечемика. Растениевъдни науки №3, 243-246.
 9. Дюлгерова Б. 2010. Генетично разнообразие на макромутанти от ечемик сорт Веслец. Растениевъдни науки №3 , 210-215.

Оценено е нивото на индуцираното генетичното разнообразие сред макромутанти, получени от сорт Веслец при самостоятелно и комбинирано третиране с гама-лъчи и натриев азид, чрез прилагане на два мултивариансни методи за анализ. Показано е наличието на значително генетично разнообразие между макромутантите и между макромутантите и изходния сорт по проучваните признаци. Като подходящи за използване в хибридизационната програма са определени мутантите 6/1407 и 5/1. Установено е, че признаците, които допринасят най-много за генетичното разнообразие сред макромутантите произхождащи от Веслец са брой на класчета и зърната в класа, тегло на класа и брой класоносни стъбла/m2.

 1. Дюлгерова Б. Биологична реакция на съвременни сортове ечемик към облъчване с гама-лъчи, третиране с натриев азид и комбинираното им приложение. Field Crops Studies, Vol.6, № 1, 37-42.
 2. Дюлгерова Б. Проучване на регенерационната способност на сортове зимен ечемик. Field Crops Studies, Vol.1, № 2, 43-48.

Проучена е регенерационната способност на сортовете Веслец, Перун и Емон в култура от незрели зародиши върху два варианта на хранителната среда със стандартната за MS концентрация на CuSО4 /0,1µM/ и с увеличена концентрация на CuSО4 /5µM/. Установено е, че и при трите сорта на средата с по-висока концентрация на Cu йони са регенерирани по-голям брой растения. По-високото съдържание Cu2+ в средата не води до повишаване на броя на ембриогенните калуси. По-високата регенерационна честота се дължи на по-големия брой растения, получени от един ембриогенен калус. При изпитваната система за култивиране на незрели зародиши проучваните сортове се подреждат по отношение на регенерационната си способност в следната последователност: Емон>Перун>Веслец.

 1. Дюлгерова Б. Оценка по добив на мутантни и сомаклонални линии ечемик. Растениевъдни науки №5, 408-412.

Изследването е проведено през периода 2006-2008 г. в Институт по земеделие – Карнобат. Изпитвани са общо 42 линии мутантни и сомаклонални линии, получени от сортовете Веслец, Перун и Емон. Целта на изследването е да се оценят по добив проучваните линии, сравнявайки ги със съответния изходен сорт. Резултатите демонстрират възможностите на индуцирания мутагенезис и на сомаклоналното вариране на генерират изменения в продуктивността и в стабилността на добива при ечемика. Установено е, че линиите М 5/1190 и R 25/9 получени от Веслец, R 41/6 от Перун и M 20/5588 от Емон доказано превъзхождат изходния сорт по добив през трите години на изпитване. С най-добро съчетание между добив и стабилност на добива за периода на изследването се отличават линиите R41/5 и R41/6 получени от Перун и R 25/9 и М 5/1190 произхождащи от Веслец.

 1. Вълчев Др., Дюлгерова Б. 2011. ИЗ Бори – нов зимен фуражен сорт ечемик. Растениевъдни науки, №5, 427-430.
 2. Дюлгерова Б., Вълчева Д. 2011. Проучване на дихаплоидни линии зимен пивоварен ечемик получени чрез метода на индуцирания андрогенезис. Field Crops Studies, Vol. 7, №2, 255-261.

По метода на индуцирания андрогенезис в Института по земеделие – Карнобат са получени 28 дихаплоидни линии зимен пивоварен ечемик. Проучването има за цел да представи продуктивните възможности на създадените материали. Антерите са култивирани от F2 популация на хибрида Lambic x Кт 287. Получени са дихаплоидни линии превъзхождащи родителските форми и стандарта по отделни признаци, както и такива при които има по-добро съчетание между проучваните елементи на продуктивността. Най-висок продуктивен потенциал демонстрират линиите A 8/17 , A8/40, A 8/14, А8/42. С най-добро съчетание между признаците брой зърна в класа, тегло на зърното от клас и маса на 1000-зърна се отличават А 8/2, А 8/4, А 8/14 и А 8/17.

 1. Вълчева Д., Вълчев Др., Димова Д., Дюлгерова Б., Попова Т. 2011. Проблеми, насоки, постижения и перспективи в селекцията на зимния ечемик. Селскостопанска наука, 44 (№6), 22-35.
 2. Dyulgerova B. Genetic Diversity among Induced Mutants of Winter Barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Central European Agriculture, Vol.13 No.2, 262-272.

http://jcea.agr.hr/articles/774763_GENETIC_DIVERSITY_AMONG_INDUCED_MUTANTS_OF_WINTER_BARLEY_(HORDEUM_VULGARE_L_)_en.pdf

The genetic diversity in 40 mutants of barley cultivars Perun and Emon, obtained by single and combination treatments with gamma rays and sodium azide was estimated using two multivariate analyses. A vastly genetic variability for the studied traits between mutants and parent genotypes and as well as among mutants themselves was found. Traits such as plant height, spike length, number of tillers/1m2, winter hardness and 1000 grain weight have major contributions to the induced genetic diversity. The most promising genotypes for future hybridisation program were mutants М48, М27 and М30.

 1. Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. Фенологично развитие на образци кориандър. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 107-113.

Целта на изследването е да се проучат особеностите във фенологичното развитие на образци кориандър с различен произход в условията на Югозападна България. В три годишен полски опит – през периода 2008-20010 г., залаган в опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат е отчитана продължителността на отделните фенофази при 81 образци кориандър. Установено е значителна варирането в продължителността на отделните фенофази между проучваните образци кориандър през годините на изследване. Най-силно е варирането между образците по продължителността на зреене на плодовете /CV=32.50%/ и продължителността на цъфтежа /CV=27,14%/. В резултат на извършеното групиране, въз основа на продължителността на фенофазите са подбрани подходящи за включване в селекционната работа генотипове кориандър.

 1. Дюлгерова Б., Дюлгеров Н. 2012. Биологична реакция на Coriandrum sativum на мутагенно третиране. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 115-121.
 2. Димитрова-Донева М., Вълчева Д., Вълчев Др., Димова Д., Дюлгерова Б. 2012. Продуктивни възможности на сортове и перспективни линии фуражен ечемик. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 71-78.
 3. Дюлгерова Б., Савова Т. 2012. Генотипни различия в кълняемостта и първоначалния растеж при плевести и голозърнести форми овес. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.1, №1, 93-100.
 4. Dyulgerova B. 2012. Correlations between grain yield and yield related traits in barley mutant lines. Agricultural science and technology, Vol.4, №3, 208-210.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/3_2012/GB_06-Correlations%20between%20grain%20yield%20and%20yield%20related.pdf

The present study was undertaken with the objective to determine the association between yield and its component characters and their direct and indirect effects on grain yield in winter barley (Hordeum vulgare L.) mutant lines. The study was conducted at the Institute of Agriculture, Karnobat, during the period 2009–2011 and included 19 lines, developed by mutant treatment with sodium azide of cultivar Veslets. Phenotypic correlations of grain yield were highly significant and positive with number of grains in spike, weight of grains in a spike and weight of grains in a plant. The maximum direct contribution to grain yield was made by weight of grains in a plant and number of grains in spike. Therefore, these traits can be used as selection criteria to high-yielding winter feed barley mutants.

 1. Вълчева Д., Вълчев Др., Михова Г., Донева М., Дюлгерова Б. Продуктивни възможности на сортове зимен пивоварен ечемик при условията на Североизточна и Югоизточна България. Field Crops Studies, Vol.8, №2, 209-217.
 2. Дюлгерова Б., Вълчев Др. 2012. Характеристика на зимен фуражен ечемик сорт Божин. Растениевъдни науки 2, 62-66.

Божин е нов сорт зимен шестреден фуражен ечемик създаден по метода на експерименталния мутагенезис в Институт по земеделие – Карнобат. Биологичните и стопанските качества на сорта са изпитвани в Институт по земеделие – Карнобат в продължение на няколко години и системата на ИАСАС през периода 2009-2010 година. Средно от 6 пункта на страната добива на новия сорт е доказано по-висок от този на стандартите Веслец и Изгрев с 10%. За период от 5 години при изпитването му в ИЗ – Карнобат от него е получен средно 13% по-висок добив зърно спрямо средния стандарт. Сортът се отличава с висока зимо- и студоустойчивост. По устойчивост на полягане и качество на зърното сорта е на нивото на стандартните сортове. Сорт Божин е подходящ за отглеждане във всички райони на страната.

 1. Дюлгерова Б. 2012. Сомаклонално вариране при три сорта зимен ечемик. Растениевъдни науки 2, 13-21.

Целта на настоящото изследване беше да се проучи честотата и спектъра на сомаклонално вариране в резултат на in vitro култивиране на незрели зародиши при три сорта зимен ечемик. Установено е, че честотата на изменения в R2 е 10,45 % при сорт Веслец, 8,89 % при сорт Перун и 15,39 % при сорт Емон. В R3 20 % от регенерантните потомства, получени от Веслец, 22% от Перун и 18% от Емон достоверно се различават от изходните сортове по един или повече от анализираните количествени признаци.

 1. Дюлгерова Б. 2012. Характеристика на сомаклонални линии зимен ечемик. Растениевъдни науки 3, 3-10.
 2. Dyulgerova, Dimova D., Valcheva D., Vulchev D., Popova T., Gocheva M. 2013. Grain yield of winter feed barley varieties. Agricultural science and technology, Vol.5, №1, 25-27.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/1_2013/005%20Grain%20yield%20of%20winter%20feed%20barley%20varieties.pdf

Five winter feed barley varieties were tested at experimental field of the Institute of Agriculture – Karnobat over a six-year period to assess their yield potential and stability. Varieties BOZHIN and IZ BORI are new varieties and VESLETC, IZREV and AHELOJ 2 are widely grown feed barley varieties in Bulgaria. Stability parameters were estimated by model of Lin and Binns (1988) and GGE biplot methodology was use for graphical display of yield data. According to the results, genotype x environment interactions for grain yield was highly significant indicating genetic variability between genotypes by changing environment. Average grain yield of varieties in six-year trail ranged from 5.13 t/ha (VESLETC) to 5.78 t/ha (BOZHIN). High yield combined with high stability was demonstrated by new varieties BOZHIN end IZ BORI.

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2013. Genetic divergence among accessions of coriander (Coriandrum sativum L.). Agricultural science and technology, Vol.5, №1, 13-15.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/1_2013/002%20Genetic%20divergence%20among%20accesions%20of%20coriander%20%28Coriandrum%20sativum%20L.%29.pdf

The objective of this study was to verify the existence of genetic variability among accessions of coriander sativum l. Based on 7 characters, identifying those which contribute least for distinction of those accessions. The study was conducted in the institute of agriculture – karnobat, during the period 2008 – 2010. The genetic diversity in 81 coriander accessions was estimated using two multivariate analyses. A vastly genetic variability for the studied traits between accessions was found. Traits such as fruit weight per umbel, 1000-fruits weight and fruit weight per plant have major contributions to the induced genetic diversity. Promising genotypes for future utilization in hybridization for developing genotype with high yield were identified.

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2013. Variation of yield components in coriander (Coriandrum sativum l.). Agricultural science and technology, Vol.5, №2, 160-163.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/2_2013/003-variation%20of%20yield%20components%20in%20coriander.pdf

29. Dyulgerova B., Valcheva D. 2013. Evaluation of double haploid lines of winter malting barley using selection indices. Agricultural science and technology, Vol.5, №4, 384-387.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/4_2013/008.pdf

Twenty two double haploid lines from winter malting barley breeding program of the Institute of Agriculture – Karnobat were tested in randomized complete block design with four replications. The objective of this study was to evaluate the breeding potential of double haploid lines of winter malting barley using multiple selection indices. Selection indices used included: Elston’s index, Baker’s index, Rank summation index and a simple-weighted index as proposed by Wehner. The significant correlation between selection indices calculated for 6 quality traits (1000 grain weight, hectoliter weight, malt extract content, protein content, germination on day 3 and grain grading) and indices based on the most important 4 (1000 grain weight, hectoliter weight, malt extract content and protein content) quality traits was found, indicating that the 4-trait indices could be substituted using 6-trait indices to save work in data collection. Selection indices were calculated using the most important 4 quality traits and grain yield. The lines A 9/16, A 8/3, A 25/19, A 15/2 combine the desired quality characteristics with high grain yield and can be selected for further evaluation in a breeding program of winter malting barley.

30. Dyulgerov N., Dyulgerova B. 2013. Correlation And Path Coefficient Analysis Of Productivity Elements In Coriander (Coriandrum sativum L.) Journal of Central European Agriculture, Vol.14 (4) No.2, 1512-1517.

http://jcea.agr.hr/articles/774419_CORRELATION_AND_PATH_COEFFICIENT_ANALYSIS_OF_PRODUCTIVITY_ELEMENTS_IN_CORIANDER_(CORIANDRUM_SATIVUM_L_)_bg.pdf

The aim of the present study was to generate information on interrelationships of some important productivity elements, direct and indirect effects of these characters on fruit yield of 1 plant in coriander. The study was conducted in the Institute of Agriculture – Karnobat, during the period 2006-2008 and included 81 coriander accessions. Phenotypic correlations of fruit weight per plant were highly significant and positive with number of branches per plant, number of umbels per plant, number of fruits per 1 umbel, fruit weight per umbel and 1000-fruits weight.Maximum direct contribution to fruit weight per plant was made by 1000-fruits weight, followed by fruit weight per umbel and number of umbels per plant. Therefore, these traits can be used as selection criteria to increase plant yield in coriander.

 1. Дюлгерова Б. Проучване на връзката между добива и някои признаци свързани с качеството на зърното при мутантни и сомаклонални линии зимен ечемик. Растениевъдни науки 4-5, 99-104.

Проучена е връзката между добива и някои признаци свързани с качеството на зърното при мутантни и сомаклонални линии, получени от сортовете Веслец, Перун и Емон. Установено е, че чрез индуцирания мутагенезис и сомаклоналното вариране е получено генетично разнообразие, позволяващо да се отберат линии ечемик с добро съчетание между важни качествени показатели и добив. Не е установено съществено изменение във взаимовръзките между добива и проучваните признаци, определящи качеството на зърното на ечемика при новосъздадените мутантни и сомаклонални линии.

 1. Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. 2013. Проучване на образци кориандър с различен географски произход. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.2, №1, 127-134.
 2. Савова Т., Дюлгерова Б. 2013. Селекционна ценност на образци голозърнест овес. Научни трудове на Институт по земеделие, Vol.2, №1, 139-146.
 3. Добрева, А., Джурмански Ан., Дюлгерова Б., Дюлгеров Н. 2013. Сравнителна характеристика по съдържание, състав и мирисова оценка на перспективни образци кориандър (Coriandrum sativum). Растениевъдни науки 2, 6-9.
 4. Джурмански, Ан., Жекова Г., Дюлгеров Н., Дюлгерова Б. 2013. Технологични фактори влияещи върху добива на етерично масло при дестилация на семена от кориандър. Растениевъдни науки 2, 10-13.
36. Dyulgerova B., Valcheva D., Dimova D. 2014. Anther culture response in winter barley (Hordeum vulgare L.). Agricultural science and technology, Vol.6, №2, 162-164.

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2014/06/008.pdf

Potentiality of anther culture to produce double-haploid lines was evaluated for Bulgarian winter barley (Hordeum vulgare L.) breeding applications. Тwo 6-row and two 2-row F2 hybrids were studied. Anthers were culture on two different induction media – N6 and MS both supplemented with 60g/l maltose, 40g/l starch 3g/l Gelrite. Composition of the culture media, genotype and their interaction showed a significant effect on the frequency of responsive anthers and regenerated plants. The response ranged from 1.33 to 60.67 green regenerants per 100 anthers cultured. The number of green plants regenerated on N6 based media was significant higher than on MS based media in the genotypes – F2 Lambic x KT 287 and F2 PG 4348 x KT 2168. Changes in the composition of the culture media and the identification of responsive genotypes makes anther culture an efficient procedure for Bulgarian barley breeding programs.

 1. Dimitrova-Doneva M., Valcheva D., Vulchev D., Dyulgerova B., Gotcheva M., Popova T. 2014 Evaluation of grain yield in advanced lines two-rowed winter barley. Agricultural science and technology, Vol.6, №2, 165-169.
 2. Dyulgerova B., N. Dyulgerov, M. Dimitrova-Doneva. 2014. Genetic variability in two-rowed spring barley. Agricultural science and technology , Vol.6, №4, 400-402.

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2014/12/006.pdf

A total of 23 varieties of 2-rowed spring barley were grown in two successive seasons of 2011 and 2012 to study variability, heritability and genetic advance for 5 characters – spike length, spikelet number per a spike, grain number per a spike, grain weight per a spike and 1000 grains weight. Significant differences were observed among the varieties regarding all the traits studied. Genotypic and phenotypic coefficients of variability were higher in 1000 grains weight than other traits. Estimates of heritability ranged from 66.62% for grain number per a spike to 89.35% for 1000 grains weight. Heritability coupled with high genetic advance was observed for 1000 grains weight and spikelet number per a spike indicating the importance of these traits in selection and crop improvement.

 1. Dyulgerova B., D. Dimova, N. Dyulgerov. 2014. Identification of promising genotypes for hybridization in spring barley. Agricultural science and technology, Vol. 6, No 4, pp 383 – 386

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2014/12/002.pdf

The objective of this study was to identify genetically divergent spring barley parents with desirable spike traits for hybridisation particularly for Bulgarian feed barley breeding program. The study was conducted in the Institute of Agriculture – Karnobat, during the period 2011-2012. Significant differences were observed among the genotypes regarding all the characters studied. Cluster analysis revealed that 29 accessions of spring barley were clustered into four main groups. The following crosses were recommended based on the genetic divergence and studied traits: varieties CDC Sister, Manny, Trochu, Stander, Excel, MNbrite, Creme, Vivar (group I) with genotype Malebo, AC Renger, Kakapo, AC Rosser (group II).

 1. Dyulgerova B., Valcheva D. 2014. Heritability, Variance Components and Genetic Advance of Yield and Some Yield Related Traits in Barley Doubled Haploid Lines. Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, Special Issue: 1, 614-617.

http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-9-614-617.pdf

A total of 23 doubled haploid lines of winter malting barley were grown in two successive seasons of 2011 and 2012 to study variability, heritability and genetic advance for grain yield and 5 yield related characters – spike length, spikelet number per a spike, grain number per a spike, grain weight per a spike and 1000 grains weight. Significant differences were observed among the doubled haploid lines regarding all the traits studied. Genotypic and phenotypic coefficients of variability were higher in grain yield and grain weight per a spike than other traits. Estimates of heritability ranged from 73,0 % for spikelet number per a spike to 81,6 % for 1000 grains weight, while grain yield showed 78,3% heritability. Heritability coupled with high genetic advance was observed for 1000 grains weight indicating the importance of this trait in yield improvement of winter malting barley.

 1. Dyulgerov, Dyulgerova B. 2014. Heritability And Correlation Coefficient Analysis For Fruit Yield And Its Components In Coriander (Coriandrum sativum L.). Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, Special Issue: 1, 618-622.

http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-10-618-622.pdf

The objectives of this study were to estimate the phenotypic and genotypic coefficients of variation, broad sense heritability, genetic gain and correlations in coriander (Coriandrum sativum L.). The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications in the Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria during a three-year period (2011–2013) and involved 9 coriander genotypes. Genotypes differed significantly at (p>0.001) for all the traits studied. Genotypic coefficients of variation were lower than the corresponding phenotypic coefficients in all the traits studied, indicating considerable influence of the environment on the expression of the traits. High broad sense heritability estimates ranged from 55,88 % for fruit weight per umbel to 94,41 % for number of primary branches per plant, while fruit yield showed 82,80 % heritability. High heritability and genetic advance were recorded for the number of umbels per plant. Fruit yield exhibited significantly positive correlation with the number of umbels per plant (r = 0,858) and fruit weight per plant (r =0,789). Therefore, the results suggest that the number of umbels per plant may be considered as important characters in breeding programs aiming to coriander yield improvement.

 1. Dimova D., Valcheva D., Dyulgerova B. 2014. Study of several traits related to productivity in lines of winter feed barley (var. Pallidum and var. Parallelum) Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, Special Issue: 1, 1294-1298.
 2. Dimitrova – Doneva M., Dyulgerova B., Valcheva D., Valchev D., Popova T., Gocheva M. 2014. Breeding assessment of several economic and biological traits in winter two-row barley. Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, Special Issue: 1, 1683-1689.
 3. Дюлгерова Б., Димова Д., Димитрова-Донева М. 2014. Възможности за повишаване качеството на фуражния ечемик (Обзор). Селскостопанска наука, 47 (№ 1) 2014, 18-28.
 4. Dyulgerov N., Dyulgerova B. 2014. A comparison of yield-related traits of Coriandrum sativum var. microcarpum DC. and Coriandrum sativum var. sativum. Journal of Central European Agriculture, Vol.15, No.2, 109-118.

http://jcea.agr.hr/articles/774346_A_comparison_of_yield_related_traits_of_Coriandrum_sativum_var_microcarpum_DC_and_Coriandrum_sativum_var_sativum_en.pdf

In this investigation we studied how yield-related traits of large-fruited (var. sativum) and small-fruited (var. microcarpum DC.) coriander differ at the Southeastern Bulgaria climatic conditions during 2010-2012. For this purpose, 20 genotypes from var. microcarpum and 20 genotypes from var. sativum were tested using a randomized complete block design with three replications at the Institute of Agriculture – Karnobat. Plant height, number of primary branches per plant, number of umbels per plant, number of fruits per umbel, fruit weight per plant of small-fruited coriander exceeded large-fruited coriander. Large-fruited coriander had higher fruit weight per umbel and 1000-fruits weight. According to variance analyses, the value of the 1000-fruits weight, fruit weight per umbel, fruit weight per plant and number of primary branches were determined by the coriander variety (var. microcarpum DC. or var. sativum) but other characteristics were more affected by the weather conditions of a particular year. Plant height was determined by the environment for both varieties of coriander. Number of primary branches was influenced by the genotype for var. sativum and by the year for var. microcarpum. The influence of the year was greater for the number of umbels per plant, number of fruits per umbel, fruit weight per plant and 1000-fruits weight of var. sativum compared with var. microcarpum.