Доц. д-р Маргарит Василев Илиев

DSC01804GSM: 0896011468

e-mail: mar_iliev@abv.bg

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС: Генетика, селекция по овцевъдство, кочопроизводство.

Списък на научните публикации:

1.Лазаров, В., М. Илиев, 1992. Влияние на инбридинга върху продуктивността при тънкорунни овце, Генетика и селекция, 5, 435-438.

2.Лазаров, В., Л. Михайлова, М. Илиев, Н. Димитров, 1995. Унаследяемост на селекционните признаци при овце от Карнобатска тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3-4, 87-90.

3.Михайлова, Л., В. Лазаров, М. Илиев, 1996. Относително значение на компонентите на вълнодайност при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3, 9-12.

4.Илиев, М., 1997. Възрастова изменчивост на признаците при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3-4, 21-22.

5.Лазаров, В., М. Илиев, 1997. Резултати от впръскването на кръв от Австралийски меринос при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 5-6, 25-27.

6.Илиев, М., 1998. Влияние на някои генетични и негенетични фактори върху изменчивостта на селекционните признаци при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 1, 76-79.

7.Илиев, М., 1999. Проучване ефекта на генетични и негенетични фактори върху продуктивността и системата на селекция при овце от Карнобатската тънкорунна порода с оглед на нейното съхранение и усъвършенстване, Автореферат.

8.Илиев, М., 2000. Сравнително проучване върху резултатите от селекцията по отделни признаци и чрез селекционни индекси при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 5-6, 32-35.

9.Djorbineva, M., M. Iliev, I. Dimitrov-Ivanov, 2001. Types of udder and milk productivity in different dairy sheep genotypes. Jubilee year book, Simposium of livestock production with international participacion, Struga, 23-25 may 2001, University “Ss. Ciril and Methodius”-Skopje, Institute of animal science, Faculty of agriculture-department of animal science.

10.Илиев, М., 2001. Характеристика на линии овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 1, 93-96.

11.Илиев, М., 2001. Влияние на отбора и подбора върху плодовитостта при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 3-4, 165-167.

12.Илиев, М., 2001. Корелации между признаците характеризиращи вълнодайността при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3-4, 168-170.

13.Стефанова, С., М. Илиев, 2001. Възрастова динамика на някои хематологични показатели при овце от породите Карнобатска тънкорунна и Карнобатска местна, Животновъдни науки, 3-4, 182-185.

14.Илиев, М., 2002. Влияние на инбридинга върху продуктивността при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3, 15-17.

15.Лазаров, В., Л. Михайлова, М. Илиев, 2002. Създаване на популация овце с повишена млечност, Животновъдни науки, 6, 11-13.

16.Илиев, М., 2002. Продуктивна характеристика на овце от Карнобатска местна порода, Животновъдни науки, 6, 14-15.

17.Панайотов, Д., И. Ценков, П. Славова, М. Илиев, 2002. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при тънкорунни овце от племенните стада в Южна България. I. Фенотипна характеристика, Животновъдни науки, 6, 16-19.

18.Панайотов, Д., Й. Ценкова, П. Славова, М. Илиев, 2002. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при тънкорунни овце от племенните стада в Южна България. II. Вълнодайност, Животновъдни науки, 6, 20-23.

19.Илиев, М., 2002. Възрастова изменчивост и унаследяемост на селекционни признаци при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 6, 27-29.

20.Илиев, М., 2002. Влияние на линията върху величината на продуктивните признаци на кочлета от Карнобатска тънкорунна порода, Животновъдни науки, 6, 30-32.

21.Стефанова, С., П. Маринова, М. Илиев, 2002. Проучване динамиката в угоителните способности и съотношението на някои тъканни структури при агнета от породите Карнобатска тънкорунна и Карнобатска местна, В: сб. Аграрни науки, растениевъдство и животновъдство, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002” 6-7 юни 2002 г., т. 2, 328-331.

22.Илиев, М., 2002. За старата слава и днешното състояние на карнобатската овца, В: сб. Природата на карнобатския край, Научна конференция май 2002 г., т. I, 138-141.

23.Панайотов, Д., Д. Памукова, М. Илиев, 2003. Фенотипна характеристика на овце от местните аборигенни породи – Медночервена шуменска, Карнобатска местна и Каракачанска, Животновъдни науки, 5, 21-24.

24.Илиев, М., 2003. Характеристика на продуктивността на овце от                     Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 6, 20-22.

25.Славова, П., Й. Ценкова, И. Ценков, М. Илиев, 2003. Проучване върху физико-механичните свойства на вълната при тънкорунни овце, отглеждани в Южна България, В: сб. Аграрни науки. Растениевъдство. Животновъдство, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003” 5-6 юни 2003 г., т. І, част 2, 278-282.

26.Илиев, М., 2004. Влияние на някои генетични и негенетични фактори върху проявата на селекционните признаци при дзвизки от Карнобатската тънкорунна порода, В: сб. Животновъдство. Ветеринарна медицина. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3-4 юни 2004 г., т. ІІІ, 363-368.

27.Стефанова, С., М. Илиев, 2005. Сравнителна оценка на кланичните качества и основните тъканни структури в трупа при агнета от Карнобатската тънкорунна и Карнобатската местна породи, В: сб. Селекция и агротехника на полските култури. Животновъдство, Балканска научна конференция – 2 юни 2005, ІІ, 586-592.

28.Стефанова, С., М. Илиев, 2005. Проучване върху адаптивните възможности на овце от млечната популация при млади животни, В: сб. Селекция и агротехника на полските култури. Животновъдство, Балканска научна конференция – 2 юни 2005, ІІ, 593-597.

29.Илиев, М., 2005. Проучване на възможностите за повишаване на плодовитостта при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 6, 3-6.

30.Илиев, М, 2006. Продуктивна характеристика на линии при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 4, 3-6.

31.Илиев, М., 2006. Корелации и относително значение на компонентите на вълнодайност при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 4, 30-32.

32.Илиев, М., 2006. Характеристика на линии овце от Карнобатската тънкорунна порода, В: сб. Научни съобщения на СУБ-Добрич, Аграрни науки, т. 8, 2, 194.

33.Илиев, М., 2007. Проучване на продуктивността на различни генотипове овце майки в процеса на създаване на Синтетична популация Българска млечна, Животновъдни науки, 1, 8-11.

34.Илиев, М., 2007. Характеристика на овце от Карнобатска местна порода. В: сб. Осма научнопрактическа конференция с международно участие “АГРОЕКО 2007”, 265-269.

35.Илиев, М., 2008. Плодовитост при овце майки в процеса на създаване на Синтетична популация Българска млечна, Животновъдни науки, 4, 37-39.

Abstract

Specific factorsstudiedwereyear of birth,age,typeof birthto 518ewesbornin 1998–2002.The magnitude offertilitywas established bythe number oflambsbornin individuallambing. Itisthe year ofbirthand agesignificantly affectthe number oflambsbornfromsheepSpecific factorsstudiedwereyear of birth,age,typeof birthto 518ewesbornin 1998 -2002The magnitude offertilitywas established bythe number oflambsbornin individuallambing. Itisthe year ofbirthand agesignificantly affectto the number of newborn lambs. Ewes, lambsbornin the firsttwinshave higherfertilitythan thoseborna lambthroughout theproductiveperiod.

Key words: ewes, fertility, year and type of birth, dam age, single, twin.

36.Семерджиев, В., Ц. Маслев, Л. Сотиров, Н. Сандев, М. Илиев, Г. Герчев, И. Янков, Ц. Христова, 2008. Породни, възрастови и полови особености на фагоцитарната активност при овце през есенния сезон, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 1, Jubilee edition on the occasion of the 30th anniversary of RIMSA Troyan, 1-12.

37.Сотиров, Л., Ц. Маслев, В., Семерджиев, Н. Сандев, М. Илиев, Г. Герчев, И. Янков, Н. Николова, 2008. Породни, възрастови и полови особености на активността на лизоцима при овце през есенния сезон, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 1, Jubilee edition on the occasion of the 30th anniversary of RIMSA Troyan, 38-47.

38.Илиев, М., 2008. Влияние на инбридинга върху продуктивността при тънкорунни овце, Международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство”, “Стара Загора 2008” 5-6 юни 2008 г.

Abstract

The effect of inbreeding on the productivity of sheep from the Karnobat fine wool was studied. The experiment has been carried out with sheep born in 1998–2004 in the Institute of agriculture. The basic productive traits (live weight, wool productivity, stapel length, wool yield and clean wool) of 279 outbred and 137 inbred sheep were recorded. The data were stastistically elaborated and corrections were made for the factor farming year. It was found that over 6.9 degree of inbreeding reflected negatively on live weight, wool productivity, stapel length and clean wool at 1.5 and 2.5 years of age.

Key words: inbreeding, live weight, wool productivity, wool yield, clean wool.

39.Семерджиев, В., Л. Сотиров, Ц. Маслев, Н. Сандев, М. Илиев, А. Бочуков, Н. Николова, 2008. Породни, възрастови и полови особености на активността на комплемента при овце през есенния сезон, Международна научна конференция 5-6 VІ. 2008, Animal studies.

40.Илиев, М., 2009. Възрастова изменчивост и унаследяемост на признаците при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 5, 36-41.

Abstract

Studied are the main productive traits /live weight, wool productivity, staple length to 4.5 years, wool yield and clean wool at 18 months and 2.5 years /414 animals born in the 1998-2004 year, the daughters of 35 rams. It was found that with age of ewe live weight increased to 4.5 years, and wool productivity and staple length up to 3.5 years. Wool yield was comparatively high and increase up to 2.5 years from 56.15 % to 59.58 %. Heritability values for the traits were low: live weight – from 0.052 to 0.160; wool productivity – from 0.089 to 0.141; staple length – from 0.014 to 0.085; wool yield – 0.019 and 0.036; clean wool – 0.074 and 0.115.

Key words: age variability, heritability, live weight, wool productivity, wool yield.

41.Семерджиев, В., Л. Сотиров, Ц. Маслев, Н. Сандев, А. Бочуков, М. Илиев, Г. Герчев, И. Янков, Н. Николова, Ц. Христова, 2009. Породни, възрастови и полови особености на фагоцитарната активност при местни овце отглеждани в България през пролетта, Journal of mountain Agriculture on the Balkans, vol. 12, 1, Research Institute Mountain Stockbreeding Agriculture, Troyan, 82-96.

42.Semerdjiev, V., L. Sotirov, T. Maslev, A. Bochukov, M. Iliev, G. Gerchev, I. Yankov, T. Hristova, 2009. Breed-, age- and gender-related particularities of complement activity in Bulgarian local sheep breeds in spring season, Trakia Journal of Sciences, vol. 7, 2, 56-60.

43.Семерджиев, В., Ц. Маслев, Н. Сандев, М. Илиев, Г. Герчев, И. Янков, Н. Николова, Ц. Христова, 2009. Породни, възрастови и полови особености на фагоцитарната активност при овце през летния сезон, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, Suppl. 1, 89-95.

44.Семерджиев, В., Л. Сотиров, Ц. Маслев, М. Илиев, К. Узунова, Г. Герчев, И. Янков, 2009. Породни, възрастови и полови особености на активността на лизоцима при овце през пролетния сезон, Международна научна конференция 4-5 VІ. 2009, Animal studies and Veterinary Medicine, 55-60.

45.Илиев, М., 2010. Продуктивна харастеристика на овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 2, 22-27.

Abstract

Studied are the main productive traits /live weight, wool productivity, staple length up to 4.5 years of age, wool yield and clean wool at 1.5 and 2.5 years of age/ 364 animals born between 1999 – 2005. It was found that ewes from the Karnobat fine-wool breed were with good wool productivity, staple length and high wool yield. The year of birth had a considerable influence on the traits live weight, wool productivity, staple length, wool yield and clean wool of ewes. More favourable for most of the basic selection traits were the years 2003, 2004 and 2005. The animals from the breeding lines displayed good productivity from the basic selection traits.

Key words: sheep, breed, line, basic selection traits.

46.Sotirov, L., V. Semerdjiev, T. Maslev, G. Gerchev, K. Stoyanchev, M. Iliev, 2010. Breed-related serum lysosozyme concentration and complement activity in Bulgarian local sheep breeds. Revue Medicine Veterinary, 161, 10, 445-448.

47.Семерджиев, Ц. Маслев, В., Л. Сотиров, Н. Сандев, А. Бочуков, Ст. Рибарски, Г. Герчев, И. Янков, М. Илиев, 2010. Породни, сезонни и полови особености на фагоцитарната активност при агнета от местни породи овце, отглеждани в България, Journal of Мountain Agriculture on the Balkans, vol. 13, 6. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 1482-1498.

48.Семерджиев, В., Л. Сотиров, Ц. Маслев, М. Илиев, Г. Герчев, И. Янков, Цв. Койнарски, Цв. Христова, 2011. Сезонни и породни особености на активността на лизоцима при местни породи овце в България, Journal of Мountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 1. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 23-34.

49.Sotirov, L., V. Semerdjiev, T. Maslev, M. Iliev, G. Gerchev, I. Yankov, T. Koynarski, T. Hristova, 2011. Complement activity in Bulgarian local sheep breeds related to season and breed, Agricultural science and technology, vol. 3, 1, 21-24.

50.Semerdjiev, V., L. Sotirov, T. Maslev, N. Sandev, M. Iliev, T. Koynarski, 2011. Breed-related phagocytic activity in local sheep breeds reared in Bulgaria, Revue Medicine Veterinary, 163, 1, 3-7.

51.Стефанова, С., М. Илиев, В. Котева, С. Лалева, Е. Енев, Т. Славов, 2011. Характеристика на някои хематологични показатели за естествената резистентност на овце от Карнобатската местна порода, Животновъдни науки, 3, 54-58.

Abstract

A study with 12 sheep. Determine the number of eosinophils, leukocytes, erythrocytes. Were studied: total protein, albumin, globulins and alkaline reserves. It was found that after a single standardized load in the blood of sheep occurring changes are limited to reducing the number of eosinophils and increased values ​​of the parameters determining the adaptive capacity and metabolic processes in the body – content counts of total protein and globulin. Based on the study of physiological indicators have the opinion that Karnobat local breed can be successfully incorporated into the system for organic farming, such excess shall be selected by sheep kabarlyaviya type.

Key words: sheep, eosinophiles, leukocytes, erythrocytes, protein, albumin, globulin, alkali reserves.

52.Илиев, М., 2011. Проучване върху живото тегло и плодовитостта при овце от Синтетична популация Българска млечна, Животновъдни науки, 4, 19-23.

Abstract

Signs were studied: live weight at weaning, at 18 months, 2.5 and 3.5 years and the fertility from the first to fourth lambing sheep 397 animals born in the 2002-2005 period. It was found that animals from the herd test with optimal live weight. It was 23.52 kg аt weaning, 55.98 kg at 18 months of age, 62.43 kg at 2.5 years and 64.35 kg at 3.5 years. The fertility was satisfactory, like ewes born 2003 and 2004 year were feature. The dam age influence the number of born lambs.

Key words: sheep, live weight, fertility, Synthetic population Bulgarian milk.

53.Стефанова, С., М. Илиев, В. Котева, Е. Енев, Т. Славов, 2011. Хематологични показатели свързани с неспецифичната резистентност на организма при агнета от Карнобатската местна порода в зависимост от типа и нивото на протеина в дажбата, Животновъдни науки, 4, 24-32.

Abstract

A study with 20 lambs. It is the number of eosinophils, leukocytes, erythrocytes. Were studied: total protein, albumin, globulin level of urea, glucose and alkaline reserves. It was found that required extensive research on morpho-physiological changes and non-specific resistance of sheep Karnobat local breed on the possibility of this breed can be optimally used in animal production. With regard to levels of total protein, albumin, globulin, urea, alkaline reserve, blood sugar, Karnobat local breed of sheep can be successfully incorporated into the system for organic farming, even in lower levels of protein feed.

Key words: lambs, eosinophiles, leukocytes, erythrocytes, protein, albumin, globulin, urea, alkali reserves.

  1. Sotirov, L., T. Koynarski, V. Semerdjiev, D. Dimov, S. Laleva, P. Slavova, M. Iliev, D. Yarkov, 2011. Effect of breed upon blood lysosozyme and complement activity in different sheep breeds, Agricultural science and tehnology, vol. 3, 4, 302-305.

55.Илиев, М., 2011. Продуктивна характеристика на овце от Синтетична популация Българска млечна, Животновъдни науки, 5, 30-34.

Abstract

Studied are the main productive traits: milk yield for lactating, lactation length in days; wool productivity of 2.5 and 3.5 years, wool yield and clean wool of 2.5 and 3.5 years is 358 animals born between 2001-2005. It was found that animals with blood of the East-Friesian breed of over 20% of milk yield more than 210 l, with the first and second lactation and their represent is 67% and 64% of the total number of ewes, that is good base for selection. Study of the sheep herd wool productivity meet the specifications of the breed, but is not found significant differences between groups of animals (other than blood of the East-Friesian breed).

Key words: Synthetic population milk ewes, groups with blood of East-Friesian breed, milk production, lactation length in days, wool productivity.

56.Стефанова, С., М. Илиев, С. Лалева, В. Котева, 2012. Проучване върху основните угоителни и кланични качества на агнета от Карнобатска местна порода в зависимост от типа на животните и нивото на протеина в смеската. І. В зависимост от типа на животните, Животновъдни науки, 1, 3-8.

57.Илиев, М., 2012. Характеристика на продуктивността при овце от Карнобатска местна порода, Животновъдни науки, 3, 11-16.

Abstract

A study with 1131 animals born between 2004 – 2008 year. Controlled were the main productive traits of 1131 animals /live weight at weaning at 90 days, 1.5 and 2.5 years, fertility, milk yield, wool productivity, length and fineness of wool/. It was found that sheep Karnobatska local breed is good for the local breed of live weight. Weight at weaning was 20 to 24 kg, and 1.5 years of age increased from 44.7 to 46.8 kg. Fertility varies from 106 to 109.3%, and milk yield from 33.8 to 44.2 l. The animals are medium wool productivity – 2.9 kg, with average length – 12.7 cm and predominant affection 56th and 58th quality brown up to black and gray and drab-colored wool. Correlations between signs are low, indicating that selection must be conducted on each attribute separately. The complex of valuable properties of sheep Karnobat local breed requires it to be maintained by gene pool.

Key words: local breed, live weight, fertility, milk yield, wool, correlation.

58.Сираков, И., С. Алексиев, Р. Попова, М. Илиев, Т. Цонев, А. Колев, 2012. Проучване разпространението на уязвими и застрашени от изчезване породи овце в българия и оценка на факторите за разпространение на заболяването при тях, Международна научна конференция на Лесотехническия университет.

59.Илиев, М., 2013. Корелации между признаците характеризиращи вълнодайността при тънкорунни овце, Животновъдни науки, 1, 14-18.

Abstract

Study was conducted with two groups of ewes of 2.5 years from the herd of the Institute of аgriculture in Karnobat born in 1998 and 2008 year. Established correlations between most traits (live weight, wool productivity, clean wool and staple length) are within lower and therefore can not rely on correlating effect and must be fought on every selection feature separately. The correlation between wool productivity and clean wool of sheep born in 1998 and in 2008 year was a high positive, but not high enough for selection only in quantity greasy wool. The coefficient of heritability for traits is considered low, indicating that the genetic diversity of the herd is very low and its internal resources are unable to provide the necessary future genetic progress.

Key words: correlation, Karnobat fine-wool, wool productivity, clean wool, staple length, live weight, heritability.

60.Стефанова, С., М. Илиев, В. Котева, С. Лалева, 2013. Проучване върху основните угоителни и кланични качества на агнета от Карнобатска местна порода нивото на протеина в смеската. ІІ.В зависимост от нивото на протеина в смеската, Животновъдни науки, 1, 19-24.

Abstract

A study with 20 lambs. It was found that at the same level of protein feeding  lambs with   clozed   fleece grow marginally higher average daily gain (9 g) and spends 451 g less feed per unit gain. The outcome mortem analysis found that the parameters characterizing the content of fat in the body – large intestine, the mesentery, veil, thymus gland and kidney fat were greater weight in animals with   clozed   fleece. The same is found in different parts of the body. The results highlight a tendency for content to less fat in the logs of open lambs with fleece.

Key words: Karnobat local breed, lamb, qualities, protein.

61.Илиев, М., 2013. Влияние на отбора и подбора върху плодовитостта при овце майки от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 2, 7-13.

Abstract

A study with ewes by Karnobat fine wool breed was of the flock of the Institute of Agriculture in Karnobat born in the period 2001-2007. It was found that teams of ewes born as twins born in the first lambing twins have higher fertility than other groups of sheep throughout the business period. Year of birth had a greater effect on the intensity of twins and reproductive abilities of animals. Higher fertility showed daughters with his father twin when the first stud girdle one parent is a twin. The flock ewes from Karnobat fine wool breed was with satisfied fertility which can be used when need as a genetic resource by this sign.

Key words: ewe, fertility, fine wool breed, twining rate, selection, matting type.

62.Илиев, М., 2014. Влияние на линията върху продуктивни признаци при овце от Карнобатската тънкорунна порода, Животновъдни науки, 3, 9-13.

Abstract

Study was conducted with 426 sheep by Karnobat fine wool breed, born in the 2003-2010 year. Genealogical structure of the herd includes 3 lines. The largest rate part take line 1825-151 sheep (35.5%), initiated by the ram of Northeastern Bulgarian finewool breed. Line 2081-34.5% and line 777-30%. Established some differentiation, which features wool productivity, staple length and clean wool is less pronounced. With positive effect of the line on the wool yield, clean wool and staple length is 777, stud in wool productivity – line 1825 and live weight-line 2081. Animals from the 777 line are lower live weight and wool productivity.

Key words: line productivity, Karnobat fine wool breed, line differentiation, wool yield, clean wool, live weight, wool productivity.

63.Iliev, М., 2014. Effect of line on the production traits of fine fleece rams. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1, 933-938.

Abstract

A study on two groups of rams at 1.5 years of age of the Karnobat fine wool breed. The animals of the first group (153 in number) were born in the period 1991-1996 year, and the second group (63 in number) were born in the period 2002-2007 year. The rams had a comparative assessment by own productivity, and the animals were from 4 genealogical lines. Line 2081 and line 777 originated from breeding Australian merino, and line 1825 and line 576 – from rams of the North-East-Bulgarian fine wool breed. The data on wool productivity, wool yield, clean wool, staple length, wool thickness and live weight was processed by the methods of variation statistics and were adjusted by the year impact. Between the lines of the Karnobat fine wool breed was established certain differentiation, as by the trait of wool productivity was distinguished line 777, by wool yield, clean wool, staple length and live weight – line 2081, and by wool thickness – line 576. During the period of 1991-2007 year the wool productivity, amount of clean wool and live weight were slightly lower, whereas the wool yield was significantly increased. Wool thickness was preserved within the requirements for merino wool.

Key words: ram productivity, line, wool productivity, wool yield, clean wool, staple length, wool thickness, live weight.