Всички публикации от Админ

Конкурс за прием на докторанти 2022/2023

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство – 2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч., телефони за контакти: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2020/2021 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Конкурс за академична длъжност главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 1 от 03.01.2020 г.

Провеждане на търг

Със Заповед № 77/22. 11. 2019 г.

Институтът по земеделие – Карнобат

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост за срок от 10 години, а именно:

  1. Оранжерия с площ от 4525 кв. м., на 1 етаж, сглобяема, находяща се в двора на Институт по земеделие, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, АПДС № 3159/2004 г., като имотът се ползва по предназначение, с базисна наемна цена 257,00 лв. /двеста петдесет и седем лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.

Търгът ще се проведе на 09. 01. 2020 г. от 13:00 часа в малката зала на Института по земеделие – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, бл. 1, ет. 2.

Тръжна документация може да се получи от деловодството на Института или от интернет страницата: www.iz-karnobat.com.

Краен срок за внасяне на депозит и приемане на заявления за участие в търга 08. 01. 2020 г., 16:00 часа.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа, след съгласуване с представител на Института.

Допълнителна информация на телефон 0559/25847 или 0895/610057 – Станимира Атанасова, р-л отдел „АСО”.

СВАЛИ Тръжна документация

СВАЛИ Заповед за определяне на наемател 771

Конкурс за академична длъжност главен асистент

Конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – повече в раздел Процедури за заемане на Академични длъжности.

Дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика чрез създаване на генотипове устойчиви на кафява праховита главня (Ustilago nuda (Jensen) Rostrup)” 27 март 2019. Повече в секция Процедури.

Конкурс за прием на докторанти 2018/2019 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. Продължете да четете Конкурс за прием на докторанти 2018/2019 г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Със Заповед № 67/08. 11. 2017 г.

Институтът по земеделие – Карнобат

О Б Я В Я В А:

Нов публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост за срок от 10 години, а именно:

  1. Овчарник с площ 420 кв. м., масивен, на 1 етаж, находящ се в землището на с. Деветак, община Карнобат, м. “Роксенова могила”, имот № 000043 по КВС, актуван с АПДС № 3180/2004 г. като имотът се ползва по предназначение, с базисна месечна наемна цена 139,00 /сто тридесет и девет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.

Търгът ще се проведе на 13. 12. 2017 г. от 10:00 часа в малката зала на Института по земеделие – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, бл. 2, ет. 2.

Тръжна документация може да се получи от деловодството на Института или от интернет страницата: www.iz-karnobat.com.

Краен срок за внасяне на депозит и приемане на заявления за участие в търга 12. 12. 2017 г., 16:00 часа.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа, след съгласуване с представител на Института.

Допълнителна информация на телефон 0559/25847 или 0895/610057 – Станимира Атанасова, р-л отдел „АСО”.

ПРИЛОЖЕНА:

тръжна документация