Всички публикации от admin3

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2021/2022 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство – 2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч., телефон за контакти: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 64 от 03.08.2021 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Предстои публична защита на дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Селекционно-генетични и физиологични проучвания върху продуктивността на пролетния ечемик”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Маргарита Гочева Колева, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, Институт по земеделие – Карнобат.

Рецензии:

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева

Становища:

3. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
4. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова
5. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

ННП „Млади учени и постдокторанти”

ОБЯВА

Младите учени от Институт по земеделие – Карнобат, желаещи да се включат в ННП „Млади учени и постдокторанти” трябва да подадат следните документи:

 1. Автобиография
 2. Мотивационно писмо
 3. Копие от диплома за ОКС „Магистър”.
 4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка).
 5. Списък на проекти
 6. Списък на доклади и постери
 7. Очаквани резултати

Документи се подават в деловодството на Институт по земеделие – Карнобат от 02.01.2019 г. до 12.01.2019 г.

Конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, научна специалност „Агрохимия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 8.09.2017 г.

Конкурс за прием на докторанти 2017/2018 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2017/2018 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017 г.

 

Конкурс за академичната длъжност доцент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност Продължете да четете Конкурс за академичната длъжност доцент

Защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията”

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра  (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията” Продължете да четете Защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на генетичното разнообразие при кориандъра (Coriandrum sativum L. ) с оглед на селекцията”

Конференция 2016

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕКАРНОБАТ

 

П О К А Н А

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Устойчиво развитие на земеделието приоритет на съвременната аграрна наука

 

1-2 декември 2016 година

Карнобат

 

 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

 Организационен комитет

 

Почетен председател:

проф. д-р Тотка Трифонова

/Председател на ССА/

 

Председател:

 проф. д-р Драгомир Вълчев

 /Директор на ИЗ-Карнобат/

 

Членове:

доц. д-р Тодорка Савова

доц. д-р Дина Атанасова

проф. д-р Дарина Вълчева

доц. д-р Милка Димитрова-Донева

доц. д-р Василина Манева

доц. д-р Маргарит Илиев

 

Научен секретар на конференцията:

доц. д-р Боряна Дюлгерова

Технически сътрудници:

гл.ас. д-р Дарина Димова

ас. Маргарита Гочева

ас. Тошка Попова

ас. Николай Дюлгеров

ас. Марина Стоянова

ас. Ивелина Вълчева

ас. Таня Неделчева

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

Раздел Растениевъдство

 1. Селекционно-генетични изследвания при полски култури.
 2. Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури.

Раздел Животновъдство

 1. Селекционно-генетични изследвания при преживни животни.

ПРОГРАМА

 1 декември 2016

0900-1000 – Регистрация

1000-1010 – Откриване на конференцията

1010-1200 – Пленарна сесия

1200-1330 – Обяд

1330-1600 – Заседания по секции

1600- 16.30 – Кафе пауза  

1630-1800 – Заседания по секции

1900           – Официална вечеря

2 декември 2016

1000-1400 – Посещение на исторически забележителности

1400         – Отпътуване на участниците

 

Условия за участие:

Заявки за участие в конференцията се подават до 15 ноември 2016 година на e-mail: iz_karnobat@abv.bg

или ОНЛАЙН РЕГИСТРИРАНЕ

 Такса правоучастие

– Български участници – 100 лв.;

– Български докторанти  – 50 лв.;

– Чуждестранни участници – 100 евро;

– Чуждестранни докторанти  – 50 евро;

Таксите правоучастие се приемат в деня на конференцията при регистрацията.

Официални езици на конференцията са български и английски.

Публикуване в пълен текст: Научните докладите ще бъдат отпечатани в списание Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат. Подготвените текстове, в съответствие с изискванията на списанието Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, се изпращат в MS Word в срок до 1 месец след приключване на конференцията на е-mail: iz_karnobat@abv.bg; доц. д-р Б. Дюлгерова – тел. 0882043216.

ОНЛАЙН РЕГИСТРИРАНЕ

AGRICULTURAL ACADEMY, BULGARIA

Institute of Agriculture – Karnobat

 

INVITATION

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

 

Sustainable development of agriculture –

a priority of modern agricultural science

 

1-2 December 2016,

Karnobat, Bulgaria

 

SECOND ANNOUNCEMENT

Organizing committee

Honorary Chairman:

Prof. Totka Trifonova, PhD

/Chairman of the Agricultural Academy, Bulgaria/

 

Chairman:

Prof. Dragomir Valtchev, PhD

/Director of the Institute of Agriculture-Karnobat/

 

Members:

Assoc. Prof. Todorka Savova, PhD

Assoc. Prof. Dina Atanasova, PhD

Prof. Darina Vulcheva, PhD

Assoc. Prof. Milka Doneva, PhD

Assoc. Prof. Margarit Iliev, PhD

Assoc. Prof. Vasilina Maneva, PhD

 

Scientific Secretary of the Conference:

Assoc. Prof. Boryana Dyulgerova, PhD

 

Technical Support:

Assist. Darina Dimova, PhD

Assist. Margarita Gocheva

Assist. Toshka Popova

Assist. Nikolay Dyulgerov

Assist. Marina Stoyanova

Assist. Ivelina Vulcheva

Assist. Tanya Nedelcheva

 

 

CONFERENCE THEMES:

Section Plant Science

 1. Breeding and genetics research of field crops.
 2. Agronomic research for sustainable production of field crops.

Section Animal Science

 1. Breeding and genetics research of ruminants.

 

PROGRAMME

 

1 December 2016

0900-1000 – Registration

1000-1010 Opеning of the conference

1010-1200 Plenary reports

1200-1330 Lunch

1330-1600 – Sessions by sections

1600- 16.30 – Coffee break

1630-1800 – Sessions by sections

1900             – Official dinner

2 December 2016

1000-1400 – Historical sightseeing

1400         – Departure of participants

 

Important information:

Registration forms will be accepted until 31 October 2016 by e-mail: iz_karnobat@abv.bg

 

 • Participation fee for:
 • Bulgarian participants – 100 lv.;
 • Bulgarian PhD students – 50 lv.;
 • Foreign participants – 100 €;
 • Foreign PhD students – 50 €;

The fee should be paid upon registration for the conference.

 Official languages: Bulgarian and English.

Presented, discussed and approved papers will be published in the Scientific works of the Institute of Agriculture – Karnobat.

After the presentation on the conference all approved materials must be prepared in MS WORD in accordance with the requirements of the Scientific works of the Institute of Agriculture – Karnobat and send to Prof. B. Dyulgerova, е-mail: iz_karnobat@abv.bg; tel. +359882043216