Доц. д-р Василина Димчева Манева

Василина МаневаРастителна защита, ентомология, биодинамично и биологично земеделие

+359 898 41 31 47

v.maneva@iz-karnobat.com

maneva_ento@abv.bg

Научни интереси: полезна и вредна ентомофауна при зърнено-житни култури, алтернативни методи за отглеждане на полски култури, биодинамично и биологично земеделие

 

 Научни публикации:

 1. Манева, В. Листни въшки (Aphididae: Hemiptera) по ечемика и възможности за борба с тях. Автореферат на дисертация. АУ – Пловдив, 44 с. Свали
 2. Манева, В., Кръстева, Х., Влияние на срока на сеитба на пивоварен ечемик върху видовия състав и числената динамика на листните въшки. Acta entomologica bulgarica.Vol. 13, №1, 2, 73 – 81. ISSN 1310-5914. Свали
 3. Манева, В., Котева, В., Проучване на разпространението на листни въшки при зимен ечемик сорт Веслец, отглеждан при различни нива на торене и почвено плодородие. Field Crops Studies, ISSN 1312 – 3882, Vol ІV, №1, 181 – 184. Свали
 4. Манева, В., 2007. Влияние на срока на сеитба на фуражен ечемик върху видовия състав и числената динамика на листните въшки. Научни трудове. АУ – Пловдив, т. LІІ, 213 – 219. ISSN 1312-Свали
 5. Манева, В., Листни въшки (Homoptera: Aphididae) като вектори на вируса на жълтото ечемичено вджуджаване (BYDV). Растениевъдни науки, 44, 308 – 311, ISSN 0568-465X.Свали
 6. Манева, В., Сортови предпочитания на листните въшки при зимна пшеница и влиянието им върху масата на зърната в класа. „Растителния генофонд – основа на съвременното земеделие”. Конференция – 30 години ИРГР – Садово. т. 2-3, 523 – 525. ISBN 978-954-517-084-3.Свали
 7. Манева, В., Борба с листните въшки по житните култури – възможности за извеждане в условията на биологично земеделие. Field Crops Studies, ISSN 1312 – 3882, Vol ІІІ, №2, 311 – 318.Свали
 8. Maneva, V., Use of discrimination dose method to investigate the resistance of cereal aphids in the region of Karnobat, Bulgaria. Zbornik radova, ISSN 0354 – 7698, Vol. 44, № ІІ, p.203 – 207.Свали
 9. Манева, В., Видов състав на листни въшки (Homoptera: Aphididae) при фуражен ечемик. Конференция – “Българската наука и Европейското изследователско пространство” СУ – Стара Загора, CD, ISBN 978-954-932-944-5.Свали
 10. Maneva, V., Atanasova, D., Koteva, V., 2008. Aphids at wheat cultivated in organic agriculture. Scientific works of the International Scientific – Practical Conference “Technical crops for modern agriculture”. Republic of Moldova, Balti, August 7 – 8, 2008, р. 161 – 166. ISBN 978-9975-9544-0-2.Свали
 11. Maneva, V., Species variety and numeral dynamics of aphids (HOMOPTERA: APHIDIDAE) in forage (variety Aheloy2) and brewery (variety Obzor) barley and their influence on infection with barley yellow dwarf (BYDV). Scientific works of the International Scientific – Practical Conference “Technical crops for modern agriculture”. Republic of Moldova, Balti, August 7 – 8, 2008. ISBN 978-9975-9544-0-2.Свали
 12. Maneva, V., Savova, T., Marcheva, M., 2009. Propagation and species composition of aphids infesting oats. The Proceeding of 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture. February 16-20, 2009. Opatija, Croatia, 581-584. ISBN 978-953-6331-67-3.Свали
 13. Maneva, V., Savova, T., Marcheva, M., 2009. Population size of aphid (Sitobion avenae F.) in different varieties / breeding lines of oats (Avena sativa L.). The Proceeding of 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture. February 16-20, 2009. Opatija, Croatia, 581-584. ISBN 978-953-6331-67-3.Свали
 14. Maneva, V, Atanasova, D., Koteva, V., Marcheva, M., 2009. Aphids at rye cultivated in organic farming. The Proceeding of 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture. February 16-20, 2009. Opatija, Croatia, 74-78. ISBN 978-953-6331-67-3.Свали
 15. Манева, В., Лечева, И., 2010. Изследване на популационната плътност и процентното съотношение на листните въшки при ечемика. Растениевъдни науки, 47, 221 – 225. ISSN 1310-Свали
 16. Манева, В., Лечева, И., Тодорова,, 2010. Биологичен контрол на листни въшки при ечемика. Растениевъдни науки, 47, 226 – 233. ISSN 1310-5914.Свали
 17. Манева, В., Лечева, И., 2010. Листни въшки – вектори на вируса на жълтото ечемичено вджуджаване (BYDV) и влиянието му върху развитието на ечемика. Растениевъдни науки, 47, 216 – 220, ISSN 0568-465X.Свали
 18. Maneva, V., Lecheva, I., Vassilev, A., Semerdjieva, I., 2010. Changes in the photosynthetic performance of leaf aphids – infested leaves of two barley cultivars. The Proceeding of 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture. February 19, 2010. Opatija, Croatia. http://sa.agr.hr/pdf/2010/sa2010_p0539.pdf     Свали
 19. Maneva, V., Savova, T., 2010. Population of Rhopalosiphum padi (L.) on different varieties/lines of oats (Avena sativa L.). The Proceeding of 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture. February 19, 2010. Opatija, Croatia. http://sa.agr.hr/pdf/2010/sa2010_p0538.pdf Свали
 20. Atanasova, D., Maneva, V., Popova, T., Dacheva, S., Phytosanitary monitoring of barley crops in Bulgaria. The Proceeding of 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture. February 19, 2010. Opatija, Croatia http://sa.agr.hr/pdf/2010/sa2010_p0503.pdf. Свали
 21. Манева, В., Атанасова, Д., І. Използване на косвен метод за оценка влиянието на инсектициди върху студоустойчивостта при ечемика. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 2, 317 – 320. ISSN 1312-3882.Свали
 22. Атанасова, Д., Манева, В., ІІ. Използване на косвен метод за оценка влиянието на хербициди върху студоустойчивостта при ечемика. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 3, 405 – 409. ISSN 1312-3882.Свали
 23. Манева, В., Атанасова, Д., ІІІ. Използване на косвен метод за оценка влиянието на комбинации от инсектициди и хербициди върху студоустойчивостта при ечемика. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 3, 399 – 403. ISSN 1312-3882.Свали
 24. Subchev, M., Toshova , Т., Andreev , R., Petrova, V., Maneva, V., Spasova, T., Marinova, N., Minkov , P., Velchev, D.. 2011. Possibilities for use of floral baited colour traps for detection of Scarabaeid beetle (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA) pests. Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo. Podčetrtek, 1–2. marec 2011. р. 321 – 325.Свали
 25. Манева, В., Листни въшки (Aphididae: Hemiptera) по зърнено – житните култури. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 1, 139 – 154, ISSN 1312 – 3882.Свали
 26. Манева, В., 2010. Влияние на листните въшки (Aphididae: Hemiptera) върху продуктивността на зърнено – житните култури и възможности за борба с тях. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 1, 155 – 170, ISSN 1312 – 3882.Свали
 27. Манева, В., Семерджиева, И., Лечева, И., Анатомо – морфологични изменения при два сорта ечемик – Обзор и Ахелой 2, в следствие нападение от листни въшки. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 1, 171 – 176, ISSN 1312 – 3882.Свали
 28. Котева, В., Зарков, Б., Атанасова, Д., Манева, В., Устойчиво отглеждане на ечемик в условията на воден дефицит. Field Crops Studies, Vol. VІ, № 1, 67 – 78, ISSN 1312 – 3882.Свали
 29. Subchev, M., Toshova , Т., Andreev , R., Petrova, V., Maneva, V., Spasova, T., Marinova, N., Minkov , P., Velchev, D., Employing Floral Baited Traps for Detection and Seasonal Monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria. Acta zool. bulg., 63 (3), 2011: 269-276. IF 2011: 0.247Свали
 30. Атанасова, Д., Манева, В., Дачева, С., 2012. Фитосанитарно състояние на посевите от кориандър в Югоизточна България. Растениевъдни науки, 49, 36 – 40. ISSN 0568-465X.Свали
 31. Манева, В., Лечева, И., 2012. Листни въшки (HEMIPTERA: APHIDIDAE) при някой зърнено – житни култури в района на Югоизточна България. Acta entomologica bulgarica, 15, № 1, 2, с. 128 – 132. ISSN 1310-5914.Свали
 32. Манева, В., 2012. Видов състав и числена динамика на листните въшки (HOMOPTERA: APHIDIDAE) при тритикале (X Triticosecale Wittmack). Национална научна конференция „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, 16 – 18 ноември, Генерал Тошево. Field Crops Studies, 8, №2, 389 – 394. ISSN 1312-3882.Свали
 33. Манева, В., Атанасова, Д., Котева, В., 2012. Листни въшки при твърда пшеница отглеждана в биологично земеделие. Растениевъдни науки, 49, 72 – 78. ISSN 0568-465X.Свали
 34. Манева, В., Атанасова, Д., Котева, В., 2012. Листни въшки при голозърнес овес отглеждан в биологично земеделие. Растениевъдни науки, 49, 29 – 35. ISSN 0568-465X.Свали
 35. Манева, В., Атанасова, Д., Котева, В., 2012. Листни въшки при плевист овес отглеждан в биологично земеделие. Растениевъдни науки, 49, 41 – 47. ISSN 0568-465X.Свали
 36. Манева, В., Котева, В., Атанасова, Д., 2012. Влияние на посевната норма върху нападението от листни въшки при ечемик сорт Веслец, отглеждан в условията на биологично земеделие. Растениевъдни науки, 49, 26 – 30, ISSN 0568-465X.Свали
 37. Манева, В., Котева, В., Атанасова, Д., 2012. Влияние на посевната норма върху нападението от листни въшки при пшеница сорт Енола, отглеждан в условията на биологично земеделие. Растениевъдни науки, 49, 31 – 35, ISSN 0568-465X.Свали
 38. Subchev, M., Toshova , Т., Andreev , R., Petrova, Spasova, Т.,, Maneva, V., Spasova, T., Velchev, D., Abaev, V. 2012. Detection and seasonal monitoring of Anomala solida Erichson (Coleoptera: Rutelidae) by pheromone traps in Bulgaria. Acta entomologica bulgarica Vol. 15, № 1,2, 2012, 9 – 13. ISSN 1310-5914.Свали
 39. Зарков, Б., Атанасова, Д., Котева, В., Манева, В., Дачева, С., 2011. Влияние агротехниката на отглеждане на кориандър върху продуктивността на полските култури в сеитбообращението. Национална научна конференция „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, 16 – 18 ноември, Генерал Тошево. Field Crops Studies, VІІ, кн. 2, 383 – 388, ISSN 1312-3882.Свали
 40. Зарков, Б., Атанасова, Д., Котева, В., Манева, В., Дачева, С., 2012. Влияние агротехниката на отглеждане на кориандъра върху върху фитосанитарното състояние на посева. Национална научна конференция „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, 16 – 18 ноември, Генерал Тошево. Field Crops Studies, 8, №2, 349 – 357. ISSN 1312-3882.Свали
 41. Subchev, M., Toshova , Т., Andreev , R., Petrova, , Maneva, V., Velchev, D., 2011. Use of floral baited traps in plant protection: seasonal monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (poda) (Coleoptera: Cetonidae). Proceedings – 22nd International Scientific – Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo 2011. Proceedings. Saraevo, Izmir, 166 – 168.Свали
 42. Манева, В., Сортови предпочитания на Oulema melanopa (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) при зимна пшеница. Растениевъдни науки, 50, с. 51 – 53, ISSN 0568-465X.Свали
 43. Манева, В., Видови и сортови предпочитания на Rhopalosiphum maidis към житни култури във фаза втори – трети лист. Растениевъдни науки, 50, с. 62 – 66. ISSN 0568-465X.Свали
 44. Манева, В., Лечева, И., 2013. Влияние на листната въшка Sitobion avenae и някой инсектициди върху съдържанието и отношенията между фотосинтетичните пигменти в листата на три сорта ечемик. Растениевъдни науки, L, 2013, 4 – 5, ISSN 0568-465X. с. 114 – 117.Свали
 45. Манева, В., Атанасова, Д., 2013. Житни треви – гостоприемници на листни въшки в синорите на биологично поле. Растениевъдни науки, L, 2013, 4 – 5, ISSN 0568-465X. с. 111 – 113.Свали
 46. Манева, В., Атанасова, Д., Котева, В., Попова, Т., 2013. Влияние на посевната норма върху фитосанитарното състояние и добива на пшеница сорт Енола, отглеждана в условията на биологично земеделие. Растениевъдни науки, 50, с. 47 – 50. ISSN 0568-465X.Свали
 47. Манева, В., Атанасова, Д., 2013. Биологично регулиране на видовете Polygonum convolvulus и Polygonum aviculare L. от Oulema melanopa (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) в посеви от житни култури и грах – слънчогледова смеска отглеждани в условията на биологично земеделие. Растениевъдни науки, 50, с. 67 – 69. ISSN 0568-465X.Свали
 48. Манева, В., Атанасова, Д., Котева, В., Попова, Т., 2012. Влияние на посевната норма върху фитосанитарното състояние и добива на ечемик сорт Веслец, отглеждан в условията на биологично земеделие. Научни трудове. №1, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X, с. 167 – 173.Свали
 49. Атанасова, Д., Манева, В., Попова, Т., 2012. Фитосанитарен мониторинг в синорите към полето за биологично земеделие. Научни трудове. №1, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X, с. 159– 165.Свали
 50. Subchev, Mitko A., Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Vasilina D. Maneva, Teodora S. Spasova, Nikolina T. Marinova, Petko M. Minkov, Dimitar I. Velchev. 2012. Using floral baited colour traps for detection and seasonal monitoring of Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria. Acta zool. Bulg., 64 (4), 2012: 433 – 437. IF 2011 : 0.309Свали
 51. Манева, В., М. Гочева, 2013. Видов състав на листни въшки (Homoptera: Aphididae) при пролетен ечемик. Научни трудове. № 2, с. 241 – 244, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X.Свали
 52. Манева, В., Атанасова, Д.,2013. Възможности за съвместното приложение на група пестициди и влиянието им върху добива на кориандъра. Научни трудове. № 2, с. 259 – 263, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X.Свали
 53. Subchev, M. A., T. B. Toshova, R. A. Andreev, V. D. Petrova, D. Maneva, T. S. Spasova, N. T. Marinova, P. M. Minkov, D. I. Velchev. 2013. Catches of target and non-target scarab pests in floral-chemical baited color traps in Bulgaria. Acta Phytopathol. Entomol. Hungarica, 48, 1: 87-94. SJR(Scopus) 2013: 0.22
 54. Атанасова, Д., Зарков, Б., Манева, В., Влияние на предшествениците върху заплевеляването при зърнено-житните култури в биологично земеделие. Научни трудове. № 2, с. 279 – 286, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X.
 55. Манева, В., Видов състав и числена динамика на листните въшки по пшеницата в Североизточна и Югоизточна България. Национална научна конференция „Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури” ДЗИ – Генерал Тошево. Field Crops Studies, (под печат) ISSN 1312-3882.
 56. Манева, В., Атанасова, Д., 2014. Листни въшки при житни култури отглеждани в биополе след три предшественика. Национална научна конференция „Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури” ДЗИ – Генерал Тошево. Field Crops Studies, (под печат) ISSN 1312-3882.
 57. Атанасова, Д., Б. Зарков, В. Манева. Влияние на предшествениците върху продуктивността на ечемик и пшеница в биологично земеделие. Национална научна конференция „Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури” ДЗИ – Генерал Тошево. Field Crops Studies, (под печат) ISSN 1312-3882.
 58. Maneva, V., Atanasova, D., 2014. Relationship between barley varietal sensitivity to herbicides and the attack of aphids. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS. Trakya University Edirne-TURKEY, Namık Kemal University Tekirdağ-TURKEY, Onsekizmart University Canakkale-TURKEY, Agriculture University of Plovdiv BULGARIA, Trakia University-Stara Zagora, BULGARIA, Trakia Democritus University, Orestiada, GREECE and together with other Balkan Universities and Institutions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 2014. р. 979-985.Свали
 59. Atanasova, D., Maneva, V., Influence of treatment with post-emergense herbicides on productivity of barley Emon, Lardeya and Orfej. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS. Trakya University Edirne-TURKEY, Namık Kemal University Tekirdağ-TURKEY, Onsekizmart University Canakkale-TURKEY, Agriculture University of Plovdiv BULGARIA, Trakia University-Stara Zagora, BULGARIA, Trakia Democritus University, Orestiada, GREECE and together with other Balkan Universities and Institutions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 2014. р. 2033-2039.Свали
 60. Манева, В., Атанасова, Д., Стоянова, В., 2014. Влияние на датите на сеитба върху нападението от листни въшки при ръж отглеждана в биологично земеделие. Национална конференция с международно участие: „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни”, 27 – 28 ноември 2014, Троян. (под печат)
 61. Манева, В., Атанасова, Д., 2014. Влияние на предшествениците върху фитосанитарното състояние на зърнено-житните култури в биологично земеделие. Национална конференция с международно участие: „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни”, 27 – 28 ноември 2014, Троян. (под печат)
 62. Атанасова, Д., В. Манева, В. Котева, Б. Зарков, Е. Дачев. 2014. Отглеждане на зърнено-житни култури в сертифицирано поле за биологично земеделие в Институт по земеделие – Карнобат. Национална конференция с международно участие: „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни“, 27-28 ноември 2014г., Троян. (под печат)
 63. Атанасова, Д., В. Манева, Б. Зарков. 2014. Влияние на предшествениците върху продуктивността на ръж и тритикале в биологично земеделие. Национална конференция с международно участие: „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни“, 27-28 ноември 2014г., Троян. (под печат)
 64. Манева, В., Вълчев, Д., Влияние на биодинамичният препарат BD507 върху студоустойчивостта на ечемика. Научни трудове. № 3, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X (под печат).
 65. Манева, В., Атанасова, Д., Попова, Т., Найденов, М., Семерджиева, И., Георгиев, М., Николова, А., Желев, З., Тодоров, О., Божанова, В., Ценова, Т., Пенов, С., Найденова, Д., 2014. Фитосанитарен мониторинг, състояние на почвата и растенията в новосъздадено поле за биодинамично земеделие. Научни трудове. № 3, ИЗ – Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X (под печат).