за заемане на академична длъжност

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2022/2023 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство – 2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч., телефони за контакти: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2020/2021 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  2 бр. задочна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Конкурс за главен асистент 2020

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 1 от 03.01.2020 г.

Конкурс за главен асистент 2019

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София,  обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/8127560.Обявата е публикувана в ДВ бр.65 /16.08.2019 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2019/2020 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2018/2019

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2018/2019 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство 08.09.2017

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, научна специалност „Агрохимия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 8.09.2017 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, Професионално направление 6.1 Растениевъдство, Научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения 10.05.2017

Гл. ас. д-р Дарина Минчева Димова

Институт по земеделие – Карнобат

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ”
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Научно жури:

  1. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева – рецензия
  2. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева – рецензия
  3. Проф. дн Диана Лилова Светлева – становище
  4. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева – становище
  5. Проф. д-р Марина Бинева Граматикова – становище
  6. Доц. д-р Валентин Байчев – становище
  7. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова – становище

Материали на кандидата:

Приноси
Резюмета

Конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност 04.01.05. „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност 04.01.05. „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.3 от 10.01.2017 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2016/2017 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение, за учебната 2016/2017 г.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 60 от 02.08.2016 г.

Конкурс за главен асистент през учебната 2016

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление:

6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник“, бр. 43/07.06.2016 г.