Ас. Ивелина Петкова Вълчева

Ивелина Вълчева IMG_0849e-mail: i.valcheva@iz-karnobat.com

GSM: 0882110521

 

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС: селекция на голозърнест ечемик, качество на зърното, продуктивност, наследяваме на количествени признаци при ечемика, устойчивост на абиотичен стрес

Списък на публикациите:

  1. Вълчева, И., 2013. Голозърнест ечемик – добра алтернатива за природосъобразно и лечебно хранене, Растениевъдни науки, 2, 91-94.

Abstract: Environment and health food dictates the need to diversify the types of cereals. As the taste of the world’s population, scientists from around the world seek to diversify the range of foods. The issue of healthy eating, especially for people exposed to diet requires study of plant species as an additional source of food. In this respect it is a good alternative naket barley. The study aims to trace the possible use of naket barley in the world and in Bulgaria as food for people to produce dietetic foods, grains and supplements.

Key words: naket barley, application

  1. Вълчева, И., 2013. Генотипни различия в растежната активност на семена от голозърнест ечемик, Научни трудове на ИЗ-Карнобат, том 2, кн. 1, 157-163.

Резюме: В Института по земеделие – Карнобат е проведено е лабораторно проучване при 10 образци голозърнест ечемик, за да се установят генотипните особености в кълняемостта и началния им растеж. Установено е, че съществува силна, доказана корелация между дължината на корените и дължината на колеоптила, между дължината на корените и свежото и сухо тегло на първия лист, между дължината и сухото тегло на първия лист. С най-добро съчетание между кълняемост и признаците, характеризиращи първоначалния растеж са линиите А 6404, А 6407 и А 6450.

Ключови думи: голозърнест ечемик, генотипни различия

  1. Вълчева, И., Д. Вълчева, 2014. Продуктивни възможности на сортимент от образци голозърнест ечемик, Научни трудове на ИЗ-Карнобат, том 3, под печат.

Резюме: В периода 2012-2014 година в опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат са проучени образци пролетен голозърнест ечемик от интродукция. Целна на настоящото изследване е да се проучат продуктивните възможности на образци голозърнест ечемик от интродукция и да се излъчат високопродуктивни изходни форми за селекция. От проучвания сортимент с най-висока продуктивност е 6205-1S, 6142S и 6125S. Най-близкородствени са 6182S и 6120S, а генетически най-отдалечени са 6205-1S, 6140S и 6113S от 6210S, 6208S и 6207S. Ролята на генотипа е най-силна за проява на продуктивността на образците. Добива и теглото на зърното от клас и цяло растение, както и жътвения индекс са в силна положителна връзка помежду си.

Ключови думи: голозърнест ечемик, продуктивност

  1. Valcheva, I., D. Valcheva, 2014. Studyofsample collectionnakedbarleyunder conditions of SoutheastBulgaria, Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 7-9.09.2014.

Abstract: During the period 2011-2013 in the Institute of Agriculture – Karnobat, Bulgaria were studied 184 samples naked barley. The aim of the study is to identify samples with high productive capacity for the needs of breeding of naked barley. In the group of high productivity samples are 55, which yields in the range of 430 to 710 kg/da. With the highest yield is the line 6206S. It were selected donors with high yield and good grain quality.

Key words: naked barley, productivity