Ас.Тошка Милкова Попова

ПоповаСл.тел. 0882069643

e-mail: t.popova@iz-karnobat.com

toshka67@mail.bg

     Научни интереси: Селекция на устойчивост към болести, гъбни болести по житните култури, видове устойчивост, расова и генетична специализация на патогените, методи при изследване на фитопатогените.

 

 1. Попова Т., Д.Вълчева, Др. Вълчев, Ст. Навущанов, 2004, Селекция на устойчивост към кафява праховита главня при кафява праховита главня при зимния двуреден ечемик, Изследвания върху полските култури, т. І – 11, Научна конференция – Г. Тошево, 171- 176. http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_I_1_25.pdf
 1. Попова Т., Д.Вълчева, Ст. Навущанов, Др. Вълчев, Ст. Запрянов, Дарина Димова, 2005. Селекция на устойчивост към икономически важни болести при ечемика- състояние, резултати и перспективи, Балканска научна конференция- ИЗ Карнобат, Селекция и агротехника на полските култури, 1, 91- 97. Свали
 1. Popova T., D.Atanasova, R.Todorova, St. Navushtanov, 2005. Towards marker assisted selection for Ustilago nuda resistance in barley, Балканска научна конференция- ИЗ Карнобат, Селекция и агротехника на полските култури, 182- 185.
 1. Попова Т., Д.Вълчева, Др.Вълчев, Ст.Навущанов, 2005. Селекция на устойчивост към кафява праховита главня при зимния двуреден ечемик, Растениевъдни науки, София, 42, №4, стр. 345-350
 1. D.Atanasova, Popova T., R.Todorova, 2005. True loose smut resistant barley from Bulgarien, 2005, Beitrage zur 8 Wissenschaftastagung Okologischer Landbau, Kassel, 1-4 Marz 2005, 115-116.
 2. Попова Т., Д.Вълчева, Фр.Ордон, 2006. Адаптивни възможности на сортимент от форми зимен ечемик при условията на Югоизточна България, Изследвания върху полските култури, т.ІІІ, 351- 358. http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=7&idb=17&ida=312
 3. Попова Т., Д.Вълчева, Ст.Навущанов, Др.Вълчев, 2006. Агробиологична характеристика на линии ечемик, характеризиращи се с повишена устойчивост към ленточна болест, Растениевъдни науки, София, 43, №5, 419- 423. Свали
 1. Попова Т., Р. Тодорова, Др. Вълчев, Ст. Навущанов, 2007. Проучване на дихаплоидни линии зимен ечемик устойчиви на праховита главня, Растителния генофонд – основа на съвременното земеделие, ИРГР Садово, 13-14 юни 2007, т. 2 и 3, 131 – 134.
 1. Popova T., R.Todorova, 2007. Towards true Loose smut ( Ustilago nuda ) resistant Barley for Organic Farming, 9 Wissenschaftstagung Okologischer Landbau, http://orgprints.org/ 9881
 1. Попова Т., Т. Савова. Стопански качества на образци овес, 2009, Растениевъдни науки, 6, 516 – 519.
 1. Попова Т., Д. Димова, 2009. Реакция на сортимент зимен фуражен ечемик към кафява праховита главня, Растениевъдни науки, 2, София, Свали
 1. Попова Т., Д.Вълчева, Др. Вълчев, 2009. Оценка на генетичното сходство на генотипове зимен двуреден ечемик, устойчиви на кафява праховита главня, V – 1, Изследвания върху полските култури, 93 – 99. http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_V_1_11.pdf
 1. Попова Т., Д.Вълчева, Др. Вълчев, Д.Димова, И. Озтурк. 2010. Устойчивост на сортове и линии двуреден ечемик към причинителя на праховитата главня ( Ustilago nuda ), Изследвания върху полските култури т. VІ, кн.1, 133-139. http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_VI_1_18.pdf
 1. Попова Т., 2012. Състав на физиологичните раси на кафявата праховита главня (Ustilago nuda) в ЮИзточна България., Сб.”Изследвания върху полските култури”, т.VІІІ-2, 255-259. http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_VIII_2_7.pdf
 1. Попова Т., Д. Вълчева, 2012. Оценка на образци ечемик от интродукция, устойчиви към кафява праховита главня (Ustilago nuda), Научни трудове ИЗ Карнобат, т.1, кн.1, 61-69.
 1. Попова Т., Т. Савова, 2012. Болести по овес (обзор), Научни трудове ИЗ Карнобат, т.1, кн.1, 87-92
 1. Попова Т., 2013. Проучване на източници на устойчивост към кафява праховита главня (Ustilago nuda) при ечемика (Hordeum vulgare), Научни трудове ИЗ Карнобат, т.2. №1, 203-210.
 2. Попова Т., М.Донева,Б.Дюлгерова, Д.Димова, Д.Вълчева, Др.Вълчев, 2013. Проучване реакцията на перспективни линии зимен многореден ечемик към кафява праховита глaвня (Ustilago nuda), Научни трудове ИЗ Карнобат, т.2, №1, 253-258.
 3. Попова Т., 2014. Results and Perspectives of Breeding by Resistance to Loose Smut in Barley

http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-210-1850-1855.pdf

 1. Попова Т., 2014. Болести при зърнените култури в биологично земеделие (Обзор). Научни трудове ИЗ Карнобат (под печат).
 1. Попова Т., 2014. Устойчивост към праховита глaвня (Ustilago avenae) при овес – селекционни насоки, Научни трудове ИЗ Карнобат (под печат).