Доц. д-р Тодорка Савова

селекционер СавоваТел. 0896 088 224, 0882 540 549
tsavova@abv.bg

Научни интереси

  • Селекционно-генетични и агробиологични изследвания при овеса /Създаване на сортове зимен и пролетен овес -плевести и голозърнести форми;
  • Агротехнологични изследвания при овеса;

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

 Зарков, Б., А. Василев, Т. Савова, 1990. Продуктивни възможности на овеса в зависимост от агрометеорологичните условия за периода 1966-1988 година. Сб. Научни трудове от Юбилейна научна сесия, Карнобат, 297-303.

Савова, Т., 1994. Продуктивни възможности на пролетния овес “Образцов чифлик-4” в зависимост от нормата на сеитба и торенето. Сб. Научни трудове на СА /Трета национална младежка конференция по зърното, 7-8 Октомври, 1993, Костинброд /, том І, 102-106.

Савова, Т., Д. Вълчев, Н. Лазаров, 1994. Изучаване селекционното значение на образци зимуващ овес. Сб. Научни трудове на СА /Трета национална младежка конференция по зърното, 7-8 Октомври, 1993, Костинброд/, том І, 113-119.

Вълчев, Д., Т. Савова, 1995. Проучване върху устойчивостта на зимуващия овес на стресови въздействия. Сб. Научни трудове на ВСИ – Пловдив, том ІV, кн. 2, 197-200.

Савова, Т., 1995. Влияние на предшественика и гъстотата на посева върху продуктивността на зимуващия овес. Сб. Научни трудове на ИСС “ Образцов чифлик ”- Русе, том ІІ, 9-14.

Савова, Т., Д. Вълчев, 1995. Проучване генетичното разнообразие на източници за селекция на зимуващ овес. Сб. Научни трудове на ИСС “ Образцов чифлик “- Русе, том І, 64-71.

Савова, Т., 1996. Проучване на методи за повишаване ефективността на хибридизация при овеса. Сб. Научни трудове на ИЕ – Карнобат, том VІІ, 176-179.

Савова, Т., 1996. Оптимизиране посевната норма на зимуващия овес в зависимост от срока на сеитба за района на Югоизточна България. Сб. Научни трудове на ИЕ – Карнобат, том VІІ, 289-293.

Савова, Т., 1996. Продуктивност на зимуващия сорт Дунав -1 в зависимост от минералното торене и гъстотата на посева. Сб. Научни трудове на СА, том 3, св. 1, 6-8.

Савова, Т., 1996. Влияние на минералното торене върху качеството на зърното от зимуващ овес отглеждан в условията на Югоизточна България. Сб. Научни трудове на СА, том 3, св. 1, 30-32.

Савова, Т., Д. Вълчев, 1996. Биологична характеристика на ранозрели образци зимуващ овес. Сп. “Растениевъдни науки”, № 4, 36-39.

Савова, Т., 1997. Влияние на минералното торене и гъстотата на посева върху формирането на листната повърхност при зимуващия овес. Пета национална научна конференция по зърното, 24-25.10.1996, Костинброд. Научни трудове на ССА, том 4, свитък1, 10-11.

Савова, Т., Д. Вълчев, 1998. Агробиологична оценка на американски сортове зимуващ овес. Сп.”Растениевъдни науки“, № 10, 852-856.

Савова, Т., В. Котева, 1998. Биологичен износ на азот, фосфор и калий с надземната биомаса на зимуващ   овес сорт Дунав-1. Научни трудове на ССА, том 5, св. 1, 37-40.

Котева, В., Т. Савова, 1999. Влияние на минералното торене върху енер-гийния състав на зърното при два биотипа овес. Сп. “Растениевъдни науки“ № 2, 12-17.

Савова,Т., В. Котева, 1999. Влияние на минералното торене върху биохимичния състав на зърното при два биотипа овес. Сп.“Растениевъдни науки”, № 5, 265-269.

Вълчев, Д., Т. Савова, 2000. Селекция на зимуващ овес с висока сухоустойчивост. Сп. “Растениевъдни науки”, №10, 934-938.

Савова, Т., D. Goetze, H. Vasel, 2000. Продуктивни възможности, биохимични и морфологични качества на сортове овес от западноевропейски екотип. І. Продуктивни възможности. Сп. “Растениевъдни науки”, № 10, 931-933.

Савова, Т., 2000. Влияние на торенето върху някои показатели на фотосинтетичната продуктивност при зимуващия овес. Сп. “Растениевъдни науки”, № 10, 927-930.

Котева, В., Т. Савова, 2001. Условен баланс на N, Р, К при зимуващия овес. Сб. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, том XLVІ, кн. 2,

Савова, Т., П. Пенчев, 2001. Влияние на агроекологичните условия върху продуктивността на зимуващия овес. Сб. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, том ХLVІ, кн. 2, 299-304.

Савова,Т., 2001. Влияние на метеорологичните условия върху растежа и развитието на зимуващия овес през есенно-зимния период. Сб. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, том XLVІ, кн. 2, 293-298.

Савова, Т., П. Пенчев, 2002. Влияние на агрометеорологичните условия върху продуктивността на пролетния овес. Сб. Научни доклади на ИРГР – Садово, том І, 249-253.

Савова, Т., 2002. Влияние на метеорологичните условия върху растежа и развитието на зимуващия овес през пролетно-летния период. Сб. Научни доклади на ИРГР – Садово, том І, 245-249.

Танчев, Д., П. Пенчев, Т. Савова, 2002. Зимуващ овес – възможности за отглеждане в България. Сб. Научни доклади от международна научна конференция, Стара Загора, том 2, 233-236.

Атанасова, Д., Т. Савова, 2004. Реакция озимого овса на гербициды. Сб. “Современные аспекты селекции, семеноводства, технологии, переработки ячменя и овса” от Международная научно-практическая конференция, 6-8 июля, 2004, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-востока им. Н.В.Рудницкого, г. Киров, 33-35.

Савова, Т., 2004. Изучение интродуцированвых образцов озимого овса. Сб. “Современные аспекты селекции, семеноводства, технологии, переработки ячменя и овса” от Международная научно-практическая конференция, 6-8 июля, 2004, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-востока им. Н.В.Рудницкого, г. Киров, 31-33.

Георгиева Т., Т. Савова, 2005. Влияние на метеорологичните условия в два агроклиматични района върху биологичните прояви на нови линии зимуващ овес. Сб. Балканска научна конференция, Карнобат, І част, 199-203.

Панайотова, Г., Т. Савова, Т. Георгиева, 2005. Селекционно подобряване качеството на зърното при пролетен овес (Avena sativa L.). Field Crops Studies, Vol. II-2, 203-207.

Савова Т., Г. Панайотова, Т. Георгиева, 2005. Оценка на изходен материал от овес във връзка със селекцията по качество на зърното. Field Crops Studies, Vol. II-2, 209-215.

Савова Т., Б. Зарков, Д. Танчев, 2005. Листна площ и добив на зърно при сортове зимуващ овес, отглеждани след различни предшественици. “Растениевъдни науки”, № 4, 320-322.

Савова Т., Goetre D., Н. Vasel, 2005. Продуктивни възможности, биологични и морфологични качества на сортове овес от западноевропейски екотип. Биохимични и морфологични качества. “Растениевъдни науки”, № 4, 323-326.

Савова Т., 2005. Проучване на нова генетична плазма за селекция на ранозрели сортове зимуващ овес. Сб. Балканска научна конференция, Карнобат, І част, 195-198.

Савова, Т., П. Пенчев, В. Котева, Б. Зарков, С. Станков, Д. Атанасова, Н. Антонова, Т. Георгиева, Г. Панайотова, Х. Кръстева, Й. Караджова, Н. Бакърджиева, В. Венциславов, 2005. Технология за отглеждане на овес. ИЗ-Карнобат, НЦАН, МЗГ. Изд. “ПъблишСайСет-Еко”, София, с. 62.

Атанасова, Д., Т. Савова, 2007. Влияние на някои хербициди върху продуктивността на зимуващ овес. Сп. “Растениевъдни науки”, бр. 6, стр. 559-563.

Савова, Т., 2007. Характеристика на образци зимуващ овес във връзка със селекцията по устойчивост на полягане. Field Crops Studies,Vol. ІV, № 2, с. 217-221.

Савова, Т., 2007. Характеристика на нови линии зимуващ овес. Научни трудове на Аграрен университет-Пловдив, том LІІ, 171-176.

Savova, T., 2007. Varation and correlatios between breeding traits of new oat winter lines. International scientific conference, June 7-8 2007, Stara Zagora. Vol. I, 250-254.

Bakardjieva, N., T. Savova, 2008. Viral infections detected on breeding lines of winter oat, tested in Bulgaria. Second Congress of Virology (With International Participation), 28-31 May, 2008, Sofia, Bulgaria, 347-353.

Popova, Т., Т. Savova, 2008. Investigation seed samples with high resistance to rust crown (Puccinia coronata). International scientific conference, June 5-6 2008, Stara Zagora. /Проучване на образци овес с повишена устойчивост към коронеста ръжда (Puccinia coronata). Международна научна конференция, 5-6 юни 2008, Стара Загора (CD).

Савова Т., 2008. Продуктивност на метлицата при образци зимуващ овес. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие „80 години аграрна наука в Родопите”, Смолян, 25-26.09.2008г., 180-184.

Савова, Т., В. Котева, П. Пенчев, Б. Зарков, С. Станков, Д. Атанасова, Т. Попова, В. Манева, 2008. Наръчник за добри земеделски практики – Овес.

Savova, T., 2008. Varation between some oat quality traits and meteorological condition. International scientific conference, June 5-6 2008, Stara Zagora (CD).

Atanasova, D., M. Marcheva, T. Savova, 2009. Investigation on herbicides affect on the productivity in spring oats (Avena sativa L). 44 th Croatian and 4 th International Simposium on Agriculture, 16-20 February 2009, Opatija, Croatia, 481-485.

Bakardjieva, N., A. Stoev, T. Savova, 2009. A research on the response of spring oat cultivars and lines to the viruses in natural infectious background. 28-31 Oktober, 2009, Ohrid, Macedonia, 149-150.

Maneva, V., T. Savova, M. Marcheva, 2009. Propagation and species composition of aphids infecting oats. 44 th Croatian and 4 th International Simposium on Agriculture, 16-20 February 2009, Opatija, Croatia, 581-584.

Maneva, V., T. Savova, M. Marcheva, 2009. Population size of aphid (Sitobion avenae F.) in different varieties/breeding lines of oats (Avena sativa L). 44 th Croatian and 4 th International Simposium on Agriculture, 16-20 February 2009, Opatija, Croatia, 577-580.

Попова, Т., Т. Савова, 2009. Стопански качества на образци овес. Сп. “Растениевъдни науки”, бр. 6, 516-519.

Савова, Т., 2009. Вариране на някои качествени показатели при овеса в зависимост от метеорологичните условия. Сп. “Растениевъдни науки”, бр. 5, 437-440.

Станков, С., Т. Савова, Д. Вълчев Д. Вълчева, 2010. Установяване степента на травмиране на семена от овес по време на жътва и влиянието на микротравмите върху растежната им активност. Сп. “Растениевъдни науки”, бр. 5

Савова, Т., Д. Вълчев, 2011. Кехлибар – нов сорт овес. Сп. „Растениевъдни науки”, № 5, 430-433.

 

KECHLIBAR – A NEW OAT VARIETY

Todorka Savova, Dragomir Valchev

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

Absract

The variety Kechlibar is developed by the method of intervarietal hybridization at the Agricultural institute-Karnobat. The new variety have a high productive potential. It’s yiel is by 26,5 % higher on the average standard. It is characterized by high winter resistance, lodging resistance and tolerant to diseases. The new variety is with high mass of 1000 grain (35,8 g), protein content – 14,5 %, and high kernel content (higher than 75 %). Kechlibar variety is suitable for forage and food production.

Key words: Avena sativa L., winter oats, breeding, new variety

Георгиева, Т., М. Димитрова, П. Зоровски, Т. Савова, 2012. Имуноцитофит и хумустим за преодоляване на хербицидния стрес при пролетен и зимуващ овес (Avena sativa L.). Сп. “Аграрни науки”, том. ІV, бр. 11, 113-119.

Савова, Т., Т. Георгиева, Д. Вълчева, М. Димитрова-Донева, 2012. Продуктивни възможности на сортове и кандидат-сортове овес (Avena sativa L.). Сп. “Аграрни науки”, том. ІV, бр. 11, 189-205.

 

 

PRODUCTIVE CAPACITY OF OATS VARIETIES AND PERSPECTIVE LINES (AVENA SATIVA L.)

Todorka Savova1, Tonya Georgieva2, Darina Valcheva1, Milka Dimitrova-Doneva1

1Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

2Agricultural University, Plovdiv

Absract

The survey was conducted during the 2008-2011 period in the experimental field of the Institute of Agriculture, Karnobat. The aim was to establish the productive capacity of oats varieties and perspective lines submitted for testing to the EAVTFISC (Executive Agency for Variety Testing Field Inspection and Seed Control). The data showed that the established varieties and candidate varieties have different productivity and specific reaction to environmental conditions. Kechlibar and KT 7005 varieties demonstrated the highest productivity. The yield of the Kechlibar variety correlated directly to the weight of the grain in a panicle and the 1000 grain weight. The yield of Kt 7005 depended on the number and weight of grain per panicle.

Key words: Avena sativa L., varieties, yield

Дюлгерова, Б., Т. Савова, 2012. Генотипни различия в кълняемостта и първоначалния растеж при плевести и голозърнести форми овес. Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. І, кн. 1, 93-101, ISSN 1314-961X.

GENETIC DIFFERENCES IN GERMINATION AND INITIAL GROWTH OF NAKED AND HULLED FORMS OAT

Boryana Dyulgerova, Todorka Savova

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

Absract

The aim of the present investigation was to study genotype differences in germination end initial growth of naked and hilled oat. Germination, germination index, coleoptile length, length of first leaf, number and length of roots, fresh and dry weight of first leaf in 5 naked and 5 hulled oats were measured. It wasfound that most naked forms have lower germination and germination index. Studied naked accessions have significant shorter coleoptiles, first leaf and roots and lower fresh and dry weight of first leaf than hulled lines. Among naked forms, the cultivar Penuda and line 1089-Re 3 had the best combination of germination and the initial growth.

Key words: germination, initial growth, neked oat, hulled oat

Попова, Т., Т. Савова, 2012. Болести по овес. (Обзор). Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. І, кн. 1, 87-93, ISSN 1314-961X.

Савова, Т., Д. Вълчева, 2012. Наследяване височината на стъблото при хибриди зимуващ овес. Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. І, кн. 1, 101-107, ISSN 1314-961X.

 

INHERITANCE OF STEM HEIGHT OF HYBRIDS IN WINTERING OATS

Todorka Savova, Darina Valcheva

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

 

Absract

In the period 2005-2007 at the Institute of Agriculture, Karnobat was conducted geneticresearch of parental forms and their hybrids to obtain information on the type of inheritance of the trait plant height at winter oat hybrids. The study results show that the plant height in specific diallel combination is controlled by additive-dominant system. Dominated hybrids with additive inheritance of the trait, which greatly facilitates the selection of genotypes with an medium height stem. Probability to obtaining hybrids with shortened stem is greater at the crossing of medium height and short height parents and lower in height x medium height parents.

Key words: inheritance, stem height, oats

Савова, Т, М. Димитрова-Донева, Г. Панайотова, Т. Георгиева, 2012. Качествена характеристика на сортове и кандидат-сортове овес. Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. І, кн. 1, 79-87, ISSN 1314-961X.

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF OAT VARIETIES AND CANDIDATE VARIETIES (AVENA SATIVA)

 

Todorka Savova1, Milka Doneva1, Galina Panayotova2, Tonja Georgieva3

1Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

2Institute of Agriculture and Seed Science, Obraztsov chiflik, Rousse, Bulgaria

 

Absract

The study was conducted during the period 2007-2010 in the Institute of Agriculture, Karnobat.

The aim of the study was to do qualitative characteristics of oat varieties Kechlibar and Eley, and candidat varieties Kt 7001, Kt 7002, Kt 7003 and Kt 7004, selected in Karnobat. For comparison was usеd standard variety Dunav 1 and varieties Jubiley4, Ruse 8 and Resor 1, created by Agricultural institutetes in General Toshevo and „Obaztsov chiflik “, Ruse.

High protein content was found in varieties Kechlibar and Eley, fat – in Kechlibar, Eley and Kt 7002, high mass of 1000 grains – in Kechlibar, Kt 7002, Kt 7003 and Kt 7004.

Key words: oats, breeding, grain qualitative

Савова, Т., 2013. Селекционен напредък в създаването на генотипове зимуващ овес с повишена устойчивост на полягане. Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. ІІ, кн. 1, 71-79, ISSN 1314-961X.

 

BREEDING PROGRESS IN CREATING WINTER OAT GENOTYPES WITH INCREASED LODGING RESISTANCE

 

Тоdorka Savova

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

 

 

Abstract

Breeding and improvement work in the direction of lodging resistance was carried out in the period of 1988 – 2012. Agrobiological evaluation was made on over 500 accessions of various geographic origin. Winter oat breeding by lodging resistance was mainly developed on the base of accessions with low to medium high stem. Positive combination of the two traits was established for 22 % of the studied accessions, some of which were Walken, Nodaway 70, 718-16, 718-5, N 2, N 3, 707-1, PA7507-14, PA8014-840, Missouri 7201, EL Trumpf, Maraton, New York 6083-21, Carbeen, N 194, Froker and others. As a result of purposeful efforts in the breeding work in this direction were created advanced lines with high lodging resistance and productivity of up to 40 % above average standards. An achievement in this direction were lines 482-2-1, 0917 Re-1, 1089 Re-1, 1089 Re-3, 1104-19-1, 1297-3 and 1306-4, which combined more than 2 positively demonstrated traits and were submitted for testing in the State Variety Testing system as variety applicants.

Key words: winter oat, breeding, lodging resistance, low stem

 

Савова, Т., Б. Дюлгерова, 2013. Селекционна ценност на образци голозърнест овес. Сп. Научни трудове – ИЗ-Карнобат, т. ІІ, кн. 1, 139-147, ISSN 1314-961X.

 

BREEDING VALUE OF NAKED OAT (AVENA NUDA L.) ACCESSIONS

Тоdorka Savova, Boryana Dyulgerova

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

Abstract

The breeding value of naked oat accessions from the collection of the Institute of Agriculture – Karnobat was studied. Data was processed through multivariate statistical methods. The results show that in naked accessions there was a significant genetic diversity for important characters. This allows selection of parents for crossing for different breeding aims. The greatest variation was observed in the number of grains per a panicle, length of a panicle and vegetation period.

Key words: naked oats, accessions, genetic diversity, breeding

 

Stoev A., N. Bakardjieva, T. Savova, T. Popova. 2014. Virological Screening in Agroecosystems of Different Cereal Species Grown in Bulgaria. Journal of Balkan Ecology, vol. 17, No 3, 253-260.

Savova, T., B. Dyulgerova, G. Panayotova, 2015. Genetic diversity in different accessions of oat (Avena sativa L.) Agricultural sciece and technology, vol. 7, N 1, 45-49. ISSN 1313-8820. (An International Journal Published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria)

 

GENETIC DIFFERENCES IN GERMINATION AND INITIAL GROWTH OF NAKED AND HULLED FORMS OAT

Boryana Dyulgerova, Todorka Savova

Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

Absract

The aim of the present investigation was to study genotype differences in germination end initial growth of naked and hilled oat. Germination, germination index, coleoptile length, length of first leaf, number and length of roots, fresh and dry weight of first leaf in 5 naked and 5 hulled oats were measured. It wasfound that most naked forms have lower germination and germination index. Studied naked accessions have significant shorter coleoptiles, first leaf and roots and lower fresh and dry weight of first leaf than hulled lines. Among naked forms, the cultivar Penuda and line 1089-Re 3 had the best combination of germination and the initial growth.

Key words: germination, initial growth, neked oat, hulled oat

 

 

Stoev A., N. Bakardjieva, T. Savova, T. Popova, 2013. Virological Screening in Crops of Different Cereal Species Grown in Bulgaria. 8 th Balkan Congress of Microbiology “Microbiologia Balkanica ´2013”, Fctober 2nd-5 th, Veliko Tarnovo, Bulgaria, p. 107.

 

VIROLOGICAL SCREENING IN CROPS OF DIFFERENT

CEREAL SPECIES GROWN IN BULGARIA

Antoniy Stoev¹, Nonka Bakardjieva ¹, Todorka Savova², Toshka Popova ²

¹ Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection “Nikola Pushkarov”, Sofia, Bulgaria

² Institute of Agriculture, Karnobat, Bulgaria

 

Abstract

The paper presents results from virological screening on cereal crops (wheat, barley and oat) grown in different part of Bulgaria. Visual observations were carried out for presence of symptoms of viral invection. In case of any doubt for viral infection, leaf samples were collected for laboratory investigations. The data obtained through routine immunosorbent assay (DAS ELISA) confirmed infection by barley yellow dwarf virus (BYDV) and wheat dwarf virus (WDV), which are dangerous and capable to demolish cereal yields.

Key words: cereal agroecosystem, virus, viral infection, plant protection.

Stoev A., Zh. Avramov, T. Savova, N. Bakardjieva. 2014. Brome mosaic virus (BMV) as participant in the infectious background of different cereal crops in Bulgaria. 13th Congress of Microbiologists in Bulgaria with Iternational Paricipation. Tryavna, October 7th – 10th, 2014. Program and Abstracts, p. 91.

Valcheva D., D. Valchev, T. Savova, B.Dyulgerova, D.Dimova, M. Gocheva, T. Popova, M. Doneva, I. Valcheva, N. Dyulgerov. 2013. Winter Barley and Oat Breeding Progress in Bulgaria. International Plant Breeding Congress (IPBC), 10-14 Novembre, 2013, Antalia, Turkey.