Проф. д-р Драгомир Вълчев

Вълчев селекционерe-mail: vulchevd@abv.bg ;

d.valchev@iz-karnobat.com

GSM 0896 725 404

 

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС: Проучвания върху сухоустойчивостта и студоустойчивостта на ечемика и зимния овес; изясняване на методиката за оценка и тестиране на селекционни материали по сухо- и студоустойчивост; създаване на сухоустойчиви и студоустойчиви образци и селекция на нови сортове ечемик и овес, устойчиви на абиотичен стрес.

Списък на научните трудове на проф. д-р Драгомир Вълчев

 1. Лазаров, Н., Д,. Вълчев, 1987. Сухоустойчивост на някои сортове и перспективни линии зимен ечемик, Селскостопанска наука, 5.
 2. Волчев, Д., 1988. Выход злектролитов, как критерий оценки засухоустойчивости озимого ячменя, Сб. “Методы определения устойчивости к абиотическим факторам среды при селекции зерновых культур”, Радзиков, Полша.
 3. Волчев, Д., 1988. Определение жароустойчивости новых сортов озимого ячменя, Сб. “Методы определения устойчивости к абиотическим факторам среды при селекции зерновых культур”, Радзиков, Полша.
 4. Ляшок, А. К., Вълчев, Д. Г., Шеремет, А. М., 1989. Физиологические показатели   засухоустойчивости   озимого   ячменя, Научно-технический бюллетень ВСГИ, Одесса, 4/7.
 5. Вълчев, Д., Г. Георгиев, Изследване влиянието на препарата СКБ 1450 върху водообмена и продуктивността на пролетния ечемик, Сб. “Физиология на растенията” т. 8, 1 част, София.
 6. Вълчев, Д., Н. Лазаров, Ст. Запрянов, Н. Мерсинков, Д. Вълчева, 1990. Състояние и перспективи на сухоустойчивостта на зимния ечемик у нас, Сб. “Юбилейна научна сесия на Института по ечемика-Карнобат”.
 7. Георгиев, Г., Д. Вълчев, 1990. Сравнително проучване на физиологични методи за оценка на водообмена на млади ечемичени растения като мярка за тяхната сухоустойчивост, Сб.”Юбилейна научна сесия на Института по ечемика-Карнобат”.
 8. Вълчев, Д., 1990. Влияние на зимно-пролетното засушаване през 1990 г. върху водния режим и развитието на зимния ечемик, Сб. “Юбилейна научна сесия на Института по ечемика-Карнобат”.
 9. Мерсинков, Н., Д. Вълчев, М. Димова, Агробиологична характеристика на американски сортове ечемик, Сб. “Юбилейна научна сесия на Института по ечемика-Карнобат”.
 10. Лазаров, Н., Д. Вълчев, Биохимични промени в съдържанието на свободния пролин и захарите в процеса на студозакаляване и действието на ниските температури при ечемика, Сб.”Юбилейна научна сесия – 85 години ИСС “Образцов чифлик” – Русе.
 11. Georgiev, G., D. Valchev, 1990. Protective action of coating with some plastic film antitranspirants on the water relations and grain yield quantity and quality of barley under conditions of dry hot wind, In “Plant metabolism regulation”,Varna.
 12. Георгиев, Г. Ив., Д. Вълчев, 1991. Влияние на препарата СКБ 1450 върху водния режим и формирането на листната площ при някои сортове фуражен и пивоварен ечемик, Физиология на растенията, З.
 13. Вълчев, Д., Г. Ив. Георгиев, 1991. Влияние на препарата СКБ 1450 върху формирането на добива при двуреден и многореден ечемик, Физиология на растенията, З.
 14. Вълчев, Д., А. Ляшок, 1994. Проучване на нови източници зимен двуреден ечемик с повишена сухоустойчивост, Научни трудове, т. I, Костинброд.
 15. Савова,Т., Д. Вълчев, Н. Лазаров, Изучаване селекционното значение на образци зимуващ овес, Научни трудове, т.1, Костинброд.
 16. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Г. Ив. Георгиев, Проучване влиянието на осилите и средните класчета върху теглото и химичния състав на зърното при зимния ечемик, Физиология на растенията, 1 – 4.
 17. Савова, Т., Д. Вълчев, Н. Лазаров, Проучване генетичното разнообразие на източници за селекция на зимуващ овес, Сб. “Юбилейна научна сесия – 90 години ИСС “Образцов чифлик” – Русе.
 18. Лазаров, Н., Д. Вълчев, 1995. Промени в някои физиологични показатели в процеса на студозакаляване и изкуствено замразяване при ечемика, Сб. “Юбилейна научна сесия – ВСИ Пловдив”, т.ІV, кн.2.
 19. Вълчев, Д., Т. Тонева, Проучване върху устойчивостта на зимуващия овес на стресови въздействия, Сб. “Юбилейна научна сесия – ВСИ Пловдив”, т. ІV, кн. 2.
 20. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 1996. Проучване влиянието на братята върху продуктивността и химичния състав на зърното на зимен ечемик, Научни трудове, т. З, Костинброд.
 21. Вълчев, Д., 1996. Използване на някои физиологични методи за оценка на сухоустойчивостта на ечемика, Научни трудове, т. З, Костинброд.
 22. Вълчев, Д., Г. Георгиев, Влияние на растежния регулатор с цитокининово действие тидиазурон /ДРОПП/ върху количеството и структурата на добива от ечемик при полски условия, Научни трудове, т. З, Костинброд.
 23. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Н. Лазаров, Биологични и стопански качества на интродуцирани сортове и линии зимен ечемик, Растениевъдни науки, З.
 24. Тонева, Т., Д. Вълчев, Биологична и стопанска характеристика на ранозрели образци зимуващ овес, Растениевъдни науки, 4.
 25. Лазаров, Н., Д. Вълчев, М. Стефанова, Хр. Христов, 1996. Влияние на някои химични фитоефектори върху растежа и студоустойчивостта на многоредния и двуредния ечемик, Сб. Научни трудове, т. VII, Карнобат.
 26. Вълчев, Д., Р. Николова, Използване на хуминовия препарат Биомин при отглеждане на ечемика, Сб. Научни трудове, т. VII, Карнобат.
 27. Николова, Р., Д. Вълчев, 1996. Възможности за прилагане на торове на хуминова основа при отглеждането на ечемика, В сб. Научни трудове, т. VII, Карнобат.
 28. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Ст. Навущанов, 1996. Адаптивни възможности на американски сортове ечемик към условията на Югоизточна България, Сб. Научни трудове, т. VII, Карнобат.
 29. Георгиев, Г., Д. Вълчев, 1996. Особености на донорно-акцепторните отношения при формиране на добива от многореден ечемик при засушаване, Сб. Научни трудове, т. VII, Карнобат.
 30. Бургазова, Й., Д. Вълчев, 1996. Биологични и стопански качества на линии фуражен ечемик с подобрено качество на зърното, Сб. “Научни трудове на Селскостопанска академия”, т. 4.
 31. Бургазова, Й., Д. Вълчев, Биологични и стопански качества на линии фуражен ечемик с подобрено качество на зърното, Сб. “Научни трудове на Селскостопанска академия”, т. 4.
 32. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Влияние на азотното торене и недостига на влага през различните фази от развитието на растенията върху качеството на зърното при пивоварния ечемик, Сб. “НТК Екология и здраве”, т. Х1, Пловдив.
 33. Вълчев, Д., П. Танчева, 1996. Влияние на изкуствения суховей върху продуктивността и аминокиселинния обмен на зърното на ечемика, Сб. “НТК Екология и здраве”, т. Х1, Пловдив.
 34. Навущанов, Ст., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Биологични и стопански особености на зимния двуреден сорт ечемик Перун, Растениевъдни науки, 1.
 35. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 1997. Влияние на азотното торене и влажността на почвата върху някои физиологични показатели характеризиращи сухоустойчивостта на ечемика, Растениевъдни науки, 3-4.
 36. Вълчев, Д., Проучване влиянието на биостимулатора Елоризан върху растежа и развитието на ечемика, Научни трудове на Селскостопанска академия, т. 4, София.
 37. Георгиева, Т., Н. Антонова, Д. Вълчев, Б. Янков, Проучване върху поникването, дължината на мезокотила и колеоптила на различни генотипове зимуващ овес при нарастваща дълбочина на сеитба, Сб. “Проблеми на растениевъдната наука и практика в България”, Пловдив.
 38. Стефанов, Т., Д. Вълчев, Биологични и стопански качества на многоредни мутантни линии ечемик, Сб. Научни трудове на Селскостопанска академия, т. V, София.
 39. Стефанов, Т., Д. Вълчев, М. Граматикова, Проучване върху биологичните качества и продуктивността на многоредни мутантни линии зимен ечемик, Сб. “Екология’98”, Бургас.
 40. Стефанов, Т., Д. Вълчев, М. Граматикова, Биологични и пивоварно-технологични качества на двуредни мутантни линии зимен ечемик, Сб. “Техномат’98”, Бургас.
 41. Савова, Т., Д. Вълчев, Агробиологична оценка на американски сортове зимуващ овес, Растениевъдни науки, бр. 10.
 42. Вълчев, Д., Т. Савова, 2000. Селекция на зимуващ овес с висока сухоустойчивост, Растениевъдни науки, 10.
 43. Вълчев, Д., Проучване влиянието на биостимулатора Елоризан върху добива и качеството на ечемика, Растениевъдни науки, 10.
 44. Атанасова, Д., Д. Вълчев, Т. Колев, 2001. Влияние на биологичноактивни вещества върху растежа и развитието на млади ечемичени растения, Сб. Научни трудове, т. ХLVI, кн. 2, Пловдив.
 45. Вълчев, Д., Д. Атанасова, Т. Колев, Проучване влиянието на препаратите Агростемин и Девиферти върху някои физиологични показатели при зимния ечемик, Сб. Научни трудове, т. ХLVI, кн. 2, Пловдив.
 46. Янев, Ш., Т. Колев, Ж. Терзиев, Г. Делчев, Д. Вълчев, Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на новия сорт твърда пшеница Импулс, Сб. Научни трудове, т. ХLVI, кн. 2, Пловдив.
 47. Колев, Т., Ж. Терзиев, Д. Вълчев, Д. Атанасова, 2001. Сравнително изпитване на ръж и тритикале за зърно, Сб. Научни трудове, т. ХLVI, кн. 2, Пловдив.
 48. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Г. Георгиев, Биологическа сухоустойчивост на сортове и хибриди зимен пивоварен ечемик, Сб. „Селекция и семепроизводство при земеделските култури”, София.
 49. Мерсинков, Н., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Г. Георгиев, А. Кръстева, Агробиологична характеристика на сортове пролетен пивоварен ечемик от интродукция, Сб. „Селекция и семепроизводство при земеделските култури”, София.
 50. Вълчева, Д., Н. Мерсинков, Д. Вълчев, И. Мурани, Биологични и стопански качества на зимни образци пивоварен ечемик с произход от Унгария, Сб. „Селекция и семепроизводство при земеделските култури”, София.
 51. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Н. Мерсинков, Биологични и стопански качества на перспективни линии зимен пивоварен ечемик с добра сухоустойчивост, Растениевъдни науки, 4.
 52. Попова, Т., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Ст. Навущанов, 2004. Селекция на устойчивост към кафява праховита главня при зимния двуреден ечемик, Изследвания върху полските култури, т. І, №1.
 53. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Г. Георгиев, Наследяване и изменчивост на признака екзоосмоза на електролити при сухоустойчиви форми пивоварен ечемик, Изследвания върху полските култури, т. І, №2.
 54. Вълчева, Д., Н. Мерсинков, Д. Вълчев, Т. Попова, 2004. Биологични и стопански качества на сортове и линии пивоварен ечемик, Изследвания върху полските култури, т. І, №2.
 55. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Ст. Навущанов, Т. Попова, 2005. Постижения и перспективи в селекцията на зимния пивоварен ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 56. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2005. Селекция на ранозрели форми зимен пивоварен ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 57. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2005. Подобряване качеството на зърното в селекцията на пивоварния ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 58. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 2005. Постижения и перспективи в селекцията на сухоустойчиви сортове пивоварен ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 59. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Г. Георгиев, 2005. Наследяване на признака остатъчен воден дефицит на растенията при хибриди зимен пивоварен ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 60. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2005. Комбинативна способност на сортове пивоварен ечемик по признака остатъчен воден дефицит, Балканска научна конференция, Карнобат.
 61. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Д. Димова, Г. Михова, 2005. Физиологична оценка на сухоустойчивостта на перспективни линии зимен ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 62. Попова, Т., Д. Вълчева, Ст. Навущанов, Д. Вълчев, Ст. Запрянов, Д. Димова, 2005. Селекция на устойчивост към икономически важни болести при ечемика – състояние, резултати и перспективи, Балканска научна конференция, Карнобат.
 63. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 2005. Селекция на форми зимен пивоварен ечемик с висока студоустойчивост, Балканска научна конференция, Карнобат.
 64. Димова, Д., Ст. Запрянов, Д. Вълчев, Г. Михова, 2005. Биологични и стопански качества на перспективни линии зимен многореден ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 65. Бургазова, Й., Д. Вълчев, Т. Попова, М. Янкулов, Ю. Балканджиева, 2005. Принос за селекцията за повишаване и подобряване качеството на белтъка при фуражния ечемик, Балканска научна конференция, Карнобат.
 66. Попова, Т., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Ст. Навущанов, 2005. Селекция на устойчивост към кафява праховита главня при зимния двуреден ечемик, Растениевъдни науки, 4.
 67. Вълчева, Д., Н. Мерсинков, Д. Вълчев, Г. Георгиев, А. Кръстева, Т. Попова, 2006. Биологични и стопански качества на интродуцирани сортове зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, бр. 3.
 68. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Г. Георгиев, 2006. Комбинативна способност на сортове пивоварен ечемик по признака съдържание на вода в листата на растенията, Field Crop Studies ,v. III, №1.
 69. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Г. Георгиев, 2006. Наследяване признака съдържание на вода в листата на растенията при хибриди зимен пивоварен ечемик, Field Crop Studies,v. III, №4.
 70. Попова, Т., Д. Вълчева, Ст. Навущанов, Д. Вълчев, Агробиологична характеристика на линии зимен ечемик, характеризиращи се с повишена устойчивост към ленточна болест /Dreshlera graminea/, Растениевъдни науки, 5.
 71. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 2006. Биологични и стопански качества на сухоустойчиви линии пивоварен ечемик, Почвознание, агрохимия и екология, 4.
 72. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Д. Желева, 2007. Агробиологична характеристика на перспективни линии зимен ечемик, устойчиви на стресови фактори, Сб. „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, Том 2, Садово.
 73. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Е. Пенчев, 2007. Пластичност и стабилност на добива от зърно при перспективни линии пивоварен ечемик, Сб. „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, Том 2, Садово.
 74. Димова, Д., Д. Вълчев, Д. Вълчева, Е. Пенчев, 2007. Проучване на адаптивните възможности на сортимент ечемик от интродукция, Сб. „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, Том 1, Садово.
 75. Попова, Т., Р. Тодорова, Д. Вълчев, Ст. Навущанов, 2007. Проучване на дихаплоидни линии зимен ечемик устойчиви на праховита главня, Сб. „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, Том 2, Садово.
 76. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Е. Пенчев, 2007. Пластичност и стабилност на добива от зърно при сухоустойчиви сортове и линии зимен ечемик, Field Crop Studies, v. IV, №1.
 77. Вълчев, Д., Проблеми, постижения и перспективи в селекцията по сухоустойчивост и студоустойчивост при ечемика, Field Crop Studies, v. IV, №1.
 78. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2008. Физиологична оценка на сухоустойчивостта на сортове и перспективни линии зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 1.
 79. Станков, Ст., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Травмиране на семената при пивоварни сортове ечемик по време на прибиране и след почистване, Сб. “Международна научна конференция”, Стара Загора.
 80. Димова, Д., Д. Вълчев, 2009. Проучване на образци зимен фуражен ечемик от интродукция, Растениевъдни науки, 5.
 81. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Изследвания върху фенотипното разнообразие при образци зимен двуреден ечемик от интродукция, Растениевъдни науки, 5.
 82. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 2009. Проучване на сортимент от сухоустойчиви форми пролетен ечемик с произход от Етиопия, Растениевъдни науки, 5.
 83. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2009. Лардея – нов български сорт зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 5.
 84. Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Н. Мерсинков, 2009. Агробиологична характеристика на кандидат сортове зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 5.
 85. Попова, Т., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2009. Оценка на генетичното сходство на генотипове зимен двуреден ечемик, устойчиви на праховита главня – Изследвания върху полските култури, т.V, №1.
 86. Михова, Г., Т. Петрова, С. Донева, Д. Вълчев, Проучване на нова генетична плазма от род HORDEUM по международната програма на ICARDA, Сирия – Изследвания върху полските култури, т.V, №2.
 87. Димова, Д., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Проучване на нова генетична плазма пролетен многореден ечемик, Изследвания върху полските култури, т.V, №1.
 88. Вълчева, Д., Д. Вълчев, И. Озтурк, Д. Димова, Т. Попова, 2009. Влияние на условията на средата върху добива от зърно при сортове зимен двуреден ечемик, Изследвания върху полските култури, т.V, №2.
 89. Вълчев, Д., Д. Вълчева, М. Гочева, И. Мурани, 2009. Адаптивни възможности на перспективни линии зимен пивоварен ечемик унгарска селекция към условията на Югоизточна България, Изследвания върху полските култури, т.V, №1.
 90. Станков, Ст., Т. Савова, Д. Вълчев, Д. Вълчева, 2009. Установяване степента на травмиране на семената от овес по време на жътва и изменение на растежната им активност под влияние на микротравмите, Растениевъдни науки, 3.
 91. Вълчев, Д., Д. Вълчева, Ст. Станков, 2010. Влияние на травмирането на семената от пивоварния сорт ечемик Обзор върху растежната им активност, Изследвания върху полските култури, т.VI, №1,
 92. Попова, Т., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Д. Димова, И. Озтурк, 2010. Устойчивост на сортове и линии двуреден ечемик към причинителя на кафявата праховита главня /Ustilago nuda/, Изследвания върху полските култури, т.VI, №1.
 93. Вълчева, Д., Г. Михова, Д. Вълчев, И. Венкова, 2010. Влияние на условията на средата върху добива при районирани сортове ечемик, Изследвания върху полските култури, т.VI, №1.
 94. Вълчев, Д., Д. Вълчева, 2010. Орфей – първият български сухоустойчив сорт ечемик, Растениевъдни науки, 2.
 95. Вълчев, Д., М. Гочева, 2010. Зимен двуреден пивоварен ечемик сорт Загорец, Растениевъдни науки, 3.
 96. Dimova, , G. Mihova, D. Vulcheva, D. Vulchev, I. Ivanova, 2010. Using polymorphism of grain storage proteins for identification of feed barley varieties, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (№4), 436–442.
 97. Димова, Д., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Продуктивни възможности на селекционни образци зимен фуражен ечемик от var. pallidum и var. parallelum за района на Югоизточна България, Растениевъдни науки, 5.
 98. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Сайра – нов български сорт зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 5.
 99. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Д. Димова, М. Гочева, Б. Дюлгерова, Т. Попова, Проблеми, насоки, постижения и перспективи в селекцията на зимния ечемик, Селскостопанска наука, том 44, №6.
 100. Савова, Т., Д. Вълчев, 2011. Кехлибар – нов сорт овес, Растениевъдни науки,
 101. Вълчев, Д., Б. Дюлгерова, ИЗ Бори – нов зимен фуражен сорт ечемик, Растениевъдни науки, 5.
 102. Гочева, М., Д.Вълчева, Д.Вълчев, И.Мурани, Проучване на сортимент зимен двуреден ечемик с произход Унгария, Изследвания върху полските култури, т. VIІ, №2.
 103. Ozturk, I., R. Avci, T. Kahraman, R. Kaya, D. Vulchev, T. Popova, D. Valcheva, D. Dimova, Trakya Bolgesinde Bazi Arpa /Hordeum vulgare L./ Genotiplerinim Verim ve Bazi Tarimsal Ozelliklerinin Arastirilmasi, First Ali Numan Kirak Agriculture congress and expositions, Eskisehir, Turkey.
 104. Вълчев, Д., М. Гочева, Имеон – нов български сорт пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 1.
 105. Вълчева, Д., Д.Вълчев, Г.Михова, М.Димитрова-Донева, Б. Дюлгерова, 2012. Продуктивни възможности на сортове зимен пивоварен ечемик при условията на Североизточна и Югоизточна България, Изследвания върху полските култури, т.VIІІ, №2.
 106. Вълчев, Д., М. Гочева, Д. Вълчева, 2012. Определяне на агрономическата сухоустойчивост на ечемика с помощта на засушник, Изследвания върху полските култури, т.VIІІ, №2.
 107. Dyulgerova, B., D. Dimova, D. Valcheva, D. Vulchev, T. Popova, М. Gocheva, Grain yield of winter feed barley varieties. Scientific conference with international participation “Common agriculture policy of European union 2020 and development of agricultural production in Bulgaria”, 10-11.05.2012, Stara Zagora.
 108. Вълчев, Д., М. Гочева, 2012. Биологични и стопански качества на новия сорт пивоварен ечемик Аспарух, Растениевъдни науки, 1.
 109. Дюлгерова, Б., Д. Вълчев, 2012. Характеристика на зимен фуражен ечемик сорт Божин, Растениевъдни науки, 2.
 110. Вълчева, Д., Д. Вълчев, М. Гочева, Б. Дюлгерова, М. Донева, 2012. Селекция по продуктивност при зимния пивоварен ечемик – постижения и перспективи, Международна научна конференция, Садово, /под печат/.
 111. Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Н. Мерсинков, 2012. Биологични и стопански качества на линии зимен двуреден ечемик, Международна научна конференция, Садово, /под печат/.
 112. Димова, Д., Б. Дюлгерова, Д. Вълчева, Д. Вълчев, Т. Попова, М. Гочева, 2012. Характеристика на перспективни линии фуражен ечемик, Международна научна конференция, Садово, /под печат/.
 113. Вълчев, Д., М. Гочева, Д. Вълчева, 2012. Промени във фотосинтетичната дейност на пролетния ечемик при засушаване, Научни трудове, т.1.
 114. Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2012. Проучване на нова генетична плазма пролетен ечемик, Научни трудове, т.1.
 115. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2012. Корелационни зависимости между добива и качеството при перспективни линии зимен пивоварен ечемик, Научни трудове, т.1.
 116. Донева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Д. Димова, Б. Дюлгерова, 2012. Продуктивни възможности на сортове и перспективни линии фуражен ечемик, Научни трудове, т. 1.
 117. Abumhadi, N., E. Todorovska, B. Assenov, S. Tsonev, D. Vulcheva, D. Vulchev, L. Atanasova, S. Savova, A. Atanasov, 2012. Agricultural research in 21st century: challenges facing the food security under the impacts of climate change, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18, (№6), 801 – 818.
 118. Dyulgerova, B., Dimova, D. Valcheva, D.Vulchev, T. Popova, M. Gocheva, 2013. Grain yield of winter feed barley varieties, Agricultural science and technology, vol. 5, №1, 25-27.
 119. Вълчев, Д., Т. Савова, Д. Вълчева, Ст. Станков, Влияние на травмирането на семена от зимен овес сорт Кехлибар /Avena sativa L./ върху тяхната растежна активност, Международна научна конференция, Тракийски университет – Стара Загора, /под печат/.

Резюме: Проучването е проведено през периода 2006 – 2009 г. в Института по земеделие – Карнобат. Целта на изследването е да се установи вида и степента на нанесените травми след жътва и следжътвената обработка на на семена от сорт Кехлибар и да се определи влиянието на травмирането върху интензивността на началния растеж. Установено бе, че най-срещани са два типа механични повреди по зърното – травмирана обвивка на върха на зърното и липса на цялата обвивка на зърното. Травмираните семена формират средно с около 30% по-малък брой зародишни коренчета спрямо контролата и с около 40 – 50% по-къси коренчета и колеоптил.

Ключови думи: овес, травмиране на семена, растежна активност

 1. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Т. Попова, Д. Димова, И. Озтурк, Р. Кая, Продуктивни възможности на български и интродуцирани сортове и линии ечемик при условията на Югоизточна България, Научни трудове, т. 2, кн. 39-49.
 2. Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2013. Влияние на сушата върху чистата продуктивност на фотосинтезата на сортове и линии пролетен ечемик, Научни трудове, т. 2, кн. 1, 87-95.
 3. Вълчева, Д., Д. Вълчев, Т. Попова, Д. Димова, И. Озтурк, Р. Кая, 2013. Качество на зърното на български и турски линии и сортове зимен ечемик, Научни трудове, т. 2, кн. 1, 121-127.
 4. Вълчев, Д., Д. Вълчева, М. Гочева, 2013. Влияние на засушаването върху растежната активност при сортове и линии пролетен ечемик, Научни трудове, т. 2, кн. 1, 135-139.

Резюме: Целта на проучването бе да се установи влиянието на засушаването върху растежната активност на млади ечемичени растения от пролетни сортове и линии ечемик. Десет дни след засушаването бе отчетена промяната на свежата, сухата маса и височината на колеоптила. Установено бе, че с най-добри стойности по тези показатели след почвено засушаване са Fink, Scarlett и 3717C-60. Предложените методи могат да се използват за ранна диагностика на сухоустойчивостта на пролетни образци ечемик.

Ключови думи: пролетен ечемик, сухоустойчивост

 1. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2013. Нов сорт пивоварен ечемик – Девиния, Научни трудове, т. 2, кн. 1, 165-169.
 2. Вълчева Д., Д. Вълчев, 2013. Биологочини и стопански качества на зимен двуреден ечемик сорт Одисей, Научни трудове, т. 2, кн. 1, 171-176.
 3. Попова, Т., М. Донева, Б. Дюлгерова, Д. Димова, Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2013. Проучване реакцията на перспективни линии зимен многореден ечемик към кафява праховита главня (Ustilago nuda), Научни трудове, т. 2, кн. 1, 253-259.
 4. Doneva, М., D. Valcheva, D. Vulchev, B. Dyulgerova, M. Gotcheva, T. Popova, 2014. Evaluation of grain yield in advanced lines two-rowed winter barley, Agricuturale science and technology, vol. 6, № 2, 165 – 169.
 5. Вълчева, Д., Д. Вълчев, 2014. Качество на зърното при перспективни линии и сортове пивоварен ечемик – Научни трудове т. 3 /под печат/
 6. Вълчев, Д., М. Гочева, Д. Вълчева, 2014. Проучване на водния режим при сортове и линии пролетен ечемик, Научни трудове т. 3 /под печат/
 7. Вълчев, Д., М. Гочева, Д. Вълчева, 2014. Влияние на засушаването върху някои физиологични показатели при пролетния ечемик, Научни трудове, т. 3 /под печат/.

Резюме: През 2009 година, характеризираща се със силно засушаване, са проучени някои физиологични показатели определящи водния режим на десет сорта и линии пролетен ечемик в посев. Отчитането е извършено в три фази – братене, вретенене и изкласяване. Установено е, че интензивността на транспирация е различна при изпитваните материали. Определено е влиянието и върху формирането на микроклимата на растенията след отчитане на температурата на повърхността на посева, температурата и относителната влажност на въздуха вътре в посева.

Ключови думи: пролетен ечемик, суша, транспирация

 1. Вълчева, И., Д. Вълчев, 2014. Биологическа и полска сухоустойчивост на образци голозърнест ечемик, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 2. Гочева, М., Д. Вълчев, 2014. Проучване на адаптивните възможности на пролетен ечемик в условията на Югоизточна България, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 3. Донева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, Б. Дюлгерова, 2014. Сравнително изпитване на линии зимен ечемик, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 4. Донева, М., Д. Вълчева, Г. Михова, Б. Дюлгерова, Д. Вълчев, 2014. Екологична изменчивост на качеството на зърното при сортове зимен ечемик, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 5. Руждик, Н., Д. Вълчев, Д. Вълчева, 2014. Устойчивост на сортове и линии зимен двуреден ечемик към стресови абиотични фактори, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 6. Вълчева, Д., Д. Вълчев, М. Гочева, Б. Дюлгерова, М. Донева, 2014. Продуктивен потенциал на двуредния ечемик – възможности за неговото повишаване, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 7. Гочева, М., Д. Вълчев, 2014. Характеристика на зимен пивоварен ечемик сорт Кубер, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 8. Assenov, B., K. Georgieva, G. Mihailova, L. Zagorchev, M. Odjakova, N. AbuMhadi, N. Christov, D. Valcheva, D. Vulchev, E. Todorovska, 2014. Physiological, biochemical and molecular studies on salt tolerance of Bulgarian 6-row barley cultivars, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 9. Манева, В., Д. Вълчев, Влияние на биодинамичния препарат BD 507 върху студоустойчивостта на ечемика, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 10. Mihova, , D. Valcheva, D. Vulchev, M. Doneva, 2014.Responce of Bulgarian winter barley varieties to different types of stress, Научни трудове, т. 3 /под печат/.
 11. Valcheva, D., D. Vulchev, T. Popova, D. Dimova, I. Ozturk, R. Kaya, 2014. Produktive capacity of bulgarian and turkish varieties and lines under conditions of the Souteast Bulgaria, Balkan Agriculture Congress, Edirne,
 12. Vulchev, D., D. Valcheva, T. Popova, D. Dimova, I. Ozturk, R. Kaya, 2014. Sustainability of Bulgarian and Turkish varieties and lines winter barley to abiotik stress, Balkan Agriculture Congress, Edirne,

 

Abstract: Study of the sustainability of Bulgarian and Turkish varieties of winter barley lines to abiotic stress has important practical and theoretical importance. It allows for use in the selection of reliable sources to create barley varieties with high drought resistance and cold resistance. During the period 2008 – 2009 in the field and laboratory conditions was determined cold resistance, drought resistance and water and temperature regime of 43 seed varieties and lines Bulgarian and Turkish selection. It was found that over 50% of the materials have a good and high resistance to cold. The highest coefficient of drought resistance are 9 samples studied. The determination of the behavior of the plants in the crop plants to water and temperature conditions in the dry condition, an idea of ​​the response of the individual materials in the aqueous, and the heat shock and a correlation between temperature and relative humidity. The obtained results allowed a sample to be studied in both directions that may be included in the breeding program of the two institutes.

Keywords: barley, cold resistance, drought resistance

 1. Doneva, M., B. Diylgerova, D. Valcheva, D. Vulchev, T. Popova, M. Gotcheva, Breeding evaluation of same agronomikal and biological traits in wintwr two-row barley, Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey.
 2. Savova,T., D. Vulchev, T. Popova, B. Dyulgerova, D.Valcheva /2014/. Main trends in oat /Avena Sativa L./ breeding at the institute of agriculture in Karnobat, Bulgaria – Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey.