Научни трудове том 1 – 2012

Редакционна колегия / Editorial board  Виж
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ЕЧЕМИК, ОВЕС И КОРИАНДЪР/ BREEDING GENETIC STUDIES IN BARLEY, OATS AND CORIANDER
Проучване на нова генетична плазма пролетен пивоварен ечемикStudy on germplasm spring two-row barleyМаргарита Гочева, Дарина Вълчева, Драгомир ВълчевMargarita Gocheva, Darina Valcheva, Dragomir Vulchev  7 – 16 стр.
Фенологични особености на зимния ечемик при условията на Североизточна БългарияPhenological specificity of winter barley under the conditions of north-east BulgariaГалина МиховаGalina Mihova 17-32 стр.
Промени във фотосинтетичната дейност на пролетния ечемик при засушаванеChanges in photosynthetic activity of spring barley under droughtДрагомир Вълчев, Маргарита Гочева, Дарина ВълчеваDragomir Valchev, Margarita Gocheva, Darina Valcheva 33-42 стр.
Корелационни зависимости между добива и качеството на зърното при сортове и линии пивоварен ечемикCorrelation between yield and quality of grain varieties and lines malting barleyДарина Вълчева, Драгомир ВълчевDarina Valcheva, Dragomir Valchev 43 – 52 стр.
Наследяване броя на зърната в класа при хибриди зимен фуражен ечемикInheritance the number of grains in the spike for hybrids winter feed barleyДарина Димова, Дарина ВълчеваDarina Dimova, Darina Valcheva 53 – 60 стр.
Оценка на образци ечемик от интродукция, устойчиви на кафява праховита главня (Ustilago nuda)Evaluation of barley samples from the introduction resistant to loose smut (Ustilago nuda)Тошка Попова, Дарина ВълчеваToshka Popova, Darina Valcheva 61 – 70 стр.
Продуктивни възможности на сортове и преспективни линии фуражен ечемикMilka Dimitrova-Doneva, Darina Valcheva, Dragomir Valchev, Darina Dimova, Boryana DyulgerovaМилка Димитрова-Донева, Дарина Вълчева, Драгомир Вълчев, Дарина Димова, Боряна Дюлгерова 71 – 78 стр.
Качествена характеристика на сортове и кандидат-сортове овес (Avena sativa L.)Qualitative characteristics of oat varieties and candidate varieties (Avena sativa)Тодорка Савова, Милка Донева, Галина Панайотова, Тoня ГеоргиеваTodorka Savova, Milka Dimitrova-Doneva, Galina Panayotova, Tonya Georgieva 79 – 86 стр.
Болести по овес (обзор)Diseases of oats (review)Тошка Попова, Тодорка СавоваToshka Popova, Todorka Savova 87 – 92 стр.
Генотипни различия в кълняемостта   и първоначалния растеж при плевести и голозърнести форми овесGenetic differences in germination and initial growth of naked and hulled forms oatБоряна Дюлгерова, Тодорка СавоваBoryana Dyulgerova, Todorka Savova 93 – 100 стр.
Наследяване на височината на стъблото при хибриди зимуващ овесInheritance of stem height of hybrids in wintering oatsТодорка Савова, Дарина ВълчеваTodorka Savova, Darina Valcheva 101 – 106 стр.
Фенологично развитие на образци кориандърPhenological development of coriander accessionsНиколай Дюлгеров, Боряна ДюлгероваNikolai Dyulgerov, Boryana Dyulgerova 107 – 114 стр.
Биологична реакция на Coriandrum sativum L. на мутагенно третиранеBiological reactions of Coriandrum sativum L. to mutation treatmentБоряна Дюлгерова, Николай ДюлгеровBoryana Dyulgerova, Nikolai Dyulgerov 115 – 122 стр.
АГРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЧЕМИК, ОВЕС И КОРИАНДЪР / AGROTEHNICAL RESEARCH SUSTAINABLE PRODUCTION OF BARLEY, OATS AND CORIANDER
Динамика на температурите и валежите в района на КарнобатTemperatures and rainfall dynamics in Karnobat regionБожан ЗарковBojan Zarkov 123 – 130 стр.
Влияние на някой агротехнически фактори върху продуктивността на зимния ечемик в района на ДобруджаEffect of some agronomy factors on the productivity of winter barley in the region of DobrudzhaАлбена Иванова, Галина МиховаAlbena Ivanova, Galina Mihova 131 – 144 стр.
Продуктивни възможности на сортове ечемик в зависимост от метеорологичните условия на Горнотракийската низинаProductive capacity of barley varieties in case the weather of the conditions end upper Thracian valleyАна СамодоваAna Samodova 145 – 150 стр.
Характеристика на вегетативни и продуктивни възможности на кориандър (Coriandrum sativum L.), отглеждан при екологични условия в Сакарския агрорегионCharacterization of vegetative and productive possibities of coriander (Coriandrum sativum L.), grown by ecological conditions in Sakar regionВиолета Вътева, Кера СтоеваVioleta Vateva, Kera Stoeva 151 – 158 стр.
Фитосанитарен мониторинг в синорите към полето за биологично земеделиеPhytosanitary monitoring of the boundary od certificated field for organic farmingДина Атанасова, Василина Манева, Тошка ПоповаDina Atanasova, Vasilina Maneva, Toshka Popova 159 – 166 стр.
Влияние на посевната норма върху фитосанитарното състояние и добива на ечемик сорт Веслец, отглеждан в условията на биологично земеделиеInfluence of seed rate on plant health and yield of barley variety Veslets grown in conditions of organic farmingВасилина Манева, Дина Атанасова, Величка Котева, Тошка ПоповаVasilina Maneva, Dina Atanasova, Velichka Koteva, Toshka Popova 167 – 174 стр.
Влияние на азотното торене върху добива на кориандър, отглеждан на излужена смолницаEffect of nitrogen fertilization on yield of coriander grown on leached resinousСветлана Дачева, Величка Котева, Емил ДачевSvetlana Dacheva, Velichka Koteva, Emil Dachev 175 – 182 стр.
Проучване срока на сеитба на биотипове ечемик за района на СтранжаSurvey sowing time biotypes barley of the region StrandjaМилка Димитрова-Донева, Николай НейковMilka Dimitrova-Doneva, Nikolai Nejkov 183 – 190 стр.
Влияние на системата на земеделие в четириполно сеитбообръщение върху продуктивността на ечемик сорт ОбзорImpact of the agricultural four-field crop rotation system on the productivity of the barley variety ObzorХристина ГеоргиеваHristina Georgieva 191 – 200 стр.
Ефикасност и селективност на хербициди при нови сортове пивоварен ечемикEfficaty and selectivity of herbicides for new malting barley varietiesАна Самодова, Мая Димитрова, Христина Георгиева, Георги СамодовAna Samodova, Maya Dimitrova, Hristina Georgieva, Georgi Samodov 201