Конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, научна специалност „Агрохимия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 73 от 8.09.2017 г.

Конкурс за прием на докторанти 2017/2018 г.

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2017/2018 г.

Институт по земеделие – Карнобат обявява конкурс за прием на докторанти по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство –  1 бр. редовна форма на обучение и 1 бр. задочна форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.,  телефони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017 г.