Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Със Заповед № 67/08. 11. 2017 г.

Институтът по земеделие – Карнобат

О Б Я В Я В А:

Нов публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост за срок от 10 години, а именно:

  1. Овчарник с площ 420 кв. м., масивен, на 1 етаж, находящ се в землището на с. Деветак, община Карнобат, м. “Роксенова могила”, имот № 000043 по КВС, актуван с АПДС № 3180/2004 г. като имотът се ползва по предназначение, с базисна месечна наемна цена 139,00 /сто тридесет и девет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.

Търгът ще се проведе на 13. 12. 2017 г. от 10:00 часа в малката зала на Института по земеделие – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, бл. 2, ет. 2.

Тръжна документация може да се получи от деловодството на Института или от интернет страницата: www.iz-karnobat.com.

Краен срок за внасяне на депозит и приемане на заявления за участие в търга 12. 12. 2017 г., 16:00 часа.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа, след съгласуване с представител на Института.

Допълнителна информация на телефон 0559/25847 или 0895/610057 – Станимира Атанасова, р-л отдел „АСО”.

ПРИЛОЖЕНА:

тръжна документация